Skip to main content
fw_before_content
content

אודות רכזי האזור

מפת האזורים

רכז אזורי אסטרטגי משותף- מועצה אזורית, תנועה והארגון האזורי

איחודה של התנועה הקיבוצית שינה את אופייה. התנועה מונה כיום 260 קיבוצים וישובים שיתופיים. מקורותיה מגוונים וחבריה חונכו בתנועות נוער שונות וגדלו על ברכי אסכולות ומסורות לא אחידות. כאשר אלה הם פני הדברים, הגידול הכמותי של הקיבוצים והחברים בתנועה הפך לשינוי איכותי. התנועה היום שוב איננה אינטימית. חבריה מנהליה ומנהיגיה שוב אינם מכירים הכרות עמוקה ורבת שנים אלה את אלה ואינם בהכרח "שותפים אידיאולוגים" מלאים. ניסיון להתעלם מן הנתון החשוב הזה יהפוך את הבית התנועתי לרלוונטי פחות בהשוואה לעבר.

זאת ועוד:
שינויי המדיניות וחילופי השלטון הביאו לירידת כוחה של התנועה הקיבוצית כמביאה המרכזית של  דבר הממלכה לקיבוצים. עלתה מאוד נוכחותן של המועצות האזוריות – המהוות את צינור הקשר של השלטון המרכזי לאזרחיו ובמקביל עלה משקלם של הארגונים הכלכליים האזוריים. מגמה זו הביאה לכך שהשיח בין גופים אלה לבין הקיבוצים השתנה; מצד המועצה מתבסס השיח עם היישובים יותר ויותר על נהלי משרדי הממשלה וגופי הרגולציה שלה, כמי שמהווה את הזרוע הביצועית של השלטון.
מצד הארגונים הכלכליים, ניתן דגש על שיח כלכלי- עסקי, כחלק ממגמת ההפרדה שבין המשק לקהילה, שנולדה כהגנה על הקיבוצים בעת המשבר והסדר הקיבוצים.
ערוצי פעולה נפרדים אלה, יצרו מצב בו כל הגופים מפסידים מהיעדרה של סינרגיה שתתאפשר אם תמצא הדרך הנכונה לחבירת כוח הפעולה והתשתיות הארגוניות המשותפות של ארגונים אלה.
המסקנה מכל האמור לעיל היא כי יש צורך של ממש "לבזר" את בית התנועה – לאזורים.

חידוש פניה של יחידת הרכזים נועד לאפשר התמודדות עם האתגר הזה. אנחנו בעיצומו של מהלך שתכליתו לאתר את הדרך לאיגום כוחות, ולחדש את יכולת שיתוף הפעולה שהיוותה בעבר את סוד החוסן וההצלחה של ההתיישבות בפריפריה.
תפקיד רכז הפעילות האזורית, במתכונתו המחודשת נדרש כדי לשלב כוחות בין הגורמים וליצור מחדש סביבת עבודה ארגונית משותפת, מתכללת ורלוונטית יותר עבור הקיבוצים וחבריהם.

השונות הרבה בין האזורים, אינה מאפשרת מודל אחיד שיפעל באורח זהה בכל אזור ואזור. נדרשת כאן גמישות מחשבתית והסכמות עם גורמי השפעה רבים ומגוונים. יחלוף כנראה עוד זמן עד שמערכת ההפעלה הזאת תושלם ותתייצב אולם במרבית אזורי הארץ כבר הצלחנו להתקדם ולגבש את רוב ההסכמות הנדרשות. המאמץ נמשך, המערכת הולכת ונבנית, ולכשתושלם, נוכל להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות בקיבוצים אנשי קשר ברמת בקיאות גבוהה וביכולת משופרת לסייע בקבלת החלטות וביישומן.

החלוקה לאזורים כפי שהיא היום כאשר רכז האזור הינה הכתובת הראשונה לכל שאלה או בעיה של חברי הקיבוץ או הקיבוצים עצמם.

למפת חלוקת האזורים: לחצו כאן

לטבלת חלוקת הקיבוצים לפי רכזים: לחצו כאן 

חדשות אחרונות