Skip to main content
fw_before_content
content

אגף כלכלה ומשק

לוגו תנועה

מטרת העל של אגף כלכלה ומשק הינו סיוע בפיתוח צמיחה כלכלית ודמוגרפית בת- קיימא בקיבוצים תוך פיתוח וסיוע במישורים השונים כגון:
בנייה ושיוך: מסלולים מעשיים לקבלת היתרי בנייה בקיבוצים, פריצת חסמי שיוך, סלילת מסלולי מימון לבנייה ולשיוך ועוד.
סיוע כלכלי לקיבוצים: הסדרי חוב, מימון השקעות, מימון שיוך.
סיוע לקידום אינטרסים משותפים של קיבוצים בתחומי החקלאות, האנרגיה, שמירה ופיתוח של נכסי התנועה ועוד.

המחלקות באגף הינן: בנייה, קרקעות ושיוך, חקלאות, ומחלקה כללית.
האגף עובד בשיתוף פעולה הדוק עם קרן קמ"ע שמטרתה לסייע לצמיחה בקיבוצים.

שנתון התנועה הקיבוצית 12 (2013-2014)
שנתון התנועה הקיבוצית 13 (2014-2015)
שנתון התנועה הקיבוצית 14 (2015-2016)
שנתון התנועה הקיבוצית 15 (2016-2017)
שנתון התנועה הקיבוצית 16 (2017-2018)
שנתון התנועה הקיבוצית 17 (2018-2019)
שנתון התנועה הקיבוצית 18 (2019-2020)
שנתון התנועה הקיבוצית 19 (2021-2022)

Add new comment