Skip to main content
fw_before_content
content

המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

משלימ/ה את מזכ"ל התנועה באחריות להובלת התנועה הקיבוצית ומשמש/ת כממלא/ת מקומו של המזכ"ל בעת הצורך.
לתנועה הקיבוצית תפקידים רבים הן כתנועה ציונית משימתית המתמודדת עם האתגרים המורכבים של החברה הישראלית והן כגורם הנותן מענה לצרכי  הקיבוצים השונים ומייצגת אותם אל מול משרדי הממשלה וגורמי המדינה השונים. מזכ"ל התנועה והמשנה מחלקים ביניהם את האחריות לטיפול בנושאים השונים ואת האחריות הניהולית על אגפי התנועה.

האגפים ותחומי הפעילות הנמצאים תחת אחריותו של המשנה למזכ"ל הם: אגף חברה, אגף החינוך, אגף צעירים ומעורבות בחברה וכל תחומי הפעילות הקשורים לאגפים אלה שביניהם: הובלת עשייתה החברתית של התנועה ומעורבותה בחברה הישראלית, קידום החינוך הקיבוצי, הובלת תהליכים להגדרת זהות וחזון מעודכן לקיבוצים, צמיחה דמוגרפית, בריאות ורווחה, מפעלים חינוכיים, תנועות הנוער, רשת צעירים למעורבות חברתית, הקמת קיבוצים עירוניים ועוד...

בנוסף, מטפל המשנה בקידום שותפויות אסטרטגיות עם גופים ציבוריים וארגונים החולקים תפיסת עולם ומטרות דומות ליעדים שהוגדרו על ידי התנועה הקיבוצית, מתוך תפיסת עולם לפיה על מנת להביא לשינוי אמתי בחברה ישראלית, נדרש שיתוף פעולה רחב בין גורמים שונים המחזקים זה את זה ומסייעים הדדית לקידום המטרות המשותפות.

המשנה למזכ"ל גם מייצג את התנועה בתאגידים ותנועות הקשורים לתנועה הקיבוצים וביניהם גופי תרבות, חינוך וקרנות, חבר הנהלת התנועה ומזכירות התנועה הקיבוצית.

Add new comment