Skip to main content
fw_before_content
content

חזון התנועה הקיבוצית

לוגו התנועה הקיבוצית

התנועה הקיבוצית היא תנועת התיישבות ציונית משימתית, של קיבוצים שהינם אגודות שיתופיות חקלאיות. התנועה הקיבוצית מעודדת צמיחה, התחדשות ופתוח של הקיבוצים, מקדמת את ההתיישבות, החקלאות, התעשייה, המרחב הכפרי והשמירה על השטחים הפתוחים וכן פיזור אוכלוסייה תוך עדיפות לנגב וגליל. התנועה הקיבוצית פועלת על בסיס ערכים אוניברסליים ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון ערך האדם, שוויון הזדמנויות וקידום נשים והזכות לכבוד ולחרות. התנועה מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס ערכי לחוסן כלכלי וחברתי, מכירה במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד כרשת משלבת; כשהיא רואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים במימוש שליחותה בחברה הישראלית וביהדות התפוצות.

Add new comment