Skip to main content
fw_before_content
content

מסלולי הנח"ל- גרעיני הקיבוצים

גרעינים

מסלול הנח"ל הינו מסלול המשך "לחינוך הקיבוצי" ולמפעל שנת השירות, בו מתגבשות קבוצות של בוגרי ש"ש הבוחרים להמשיך יחד כגרעינים  אל הפרק הצבאי המשלב שירות צבאי משמעותי ועשייה חברתית וחינוכית.

המסלול מקדם יצירת קבוצות מנהיגות בחברה הישראלית ובתנועה הקיבוצית. מטרתו לעודד צעירים וצעירות לקחת חלק מרכזי בעשייתה של התנועה בתוך הקיבוצים ומחוצה להם. בוגרי המסלול מהווים גורם צעיר, פעיל, ומשימתי.

המסלול כולל הכנה לצבא, שירות משמעותי קרבי ביחידות צה"ל ופרק משימה לאומית בפריפריה החברתית גיאוגרפית.

חדשות אחרונות