Skip to main content
fw_before_content
content

דוברות

דובר

קיבוץ מותג חזק: דוברות התנועה הקיבוצית- זהו התואר, התפקיד. אך מה כולל התפקיד? לאחר כניסתנו לתפקיד, עשינו היכרות עם הנושאים, מיפינו חוזקות וחולשות, אמצעי תקשורת וכתבים עמם נרצה לעבוד, והחלטנו להתייחס לתנועה הקיבוצית כמכלול. בפועל, להרחיב את היריעה למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ודוברות לארגון "התנועה הקיבוצית", אך גם לגופים שליד התנועה, שבזיקה אליה, ולקיבוצים עצמם. הקשר הוא עם עיתונאים בעיתונות הכתובה והאלקטרונית. קיבוצית, ארצית, מקומית בקיבוצים עצמם, ועם כתבים מתקשורת זרה המתעניינים בקיבוץ.

עבודתנו כוללת הוצאת מידע ומסרים החשובים לנו באמצעות אמצעי התקשורת כמתווכים לציבור בקיבוצים וברחבי הארץ. המידע הוא על פעילות מזכירי התנועה הקיבוצית, אגפיה ומחלקותיה- כלפי מוסדות המדינה ובמתן שירותים לקיבוצים ולחברי הקיבוצים. כמו כן, מתן ייעוץ תקשורתי ודוברות לגופים ופרויקטים שונים המשיקים לתנועה הקיבוצית, חלק ממנה ונמצאים בשיתוף פעולה עמה (תנועות נוער, גופים חינוכיים, מאבקים כלכליים, חקלאות וכו') ומעל כולם קיבוצים וחברי וחברות הקיבוצים- המבקשים להתייעץ עמנו על דרך ההתנהלות הנכונה מול אמצעי תקשורת, בחשיפת סיפור יפה, ביידוע ודברור תהליכים בקיבוצים ובניהול משברים במידת הצורך. אנו רואים הישג בכך שהפכנו כתובת לקיבוצים ולחברים במתן ייעוץ תקשורתי במידת הצורך. אנו מקפידים על דיסקרטיות ואחריות כדי לסייע להתמודד נכון ולשתף פעולה עם פנייה של אמצעי תקשורת זה או אחר.

אנו חושפים בתקשורת את המציאות בקיבוץ. כמכלול. לא רק את היפה והאידילי, גם מכאובים וקשיים, את חיי הקיבוץ השיתופי והמופרט, קיבוצים צעירים ומבוגרים, בדרום ובצפון, חזקים וחלשים, שילוב דורות, כלכלה חקלאות ותעשייה, יוזמות עסקיות חדשות, הצטרפות של משפחות ויחידים לקיבוץ, חינוך ואירועי תרבות, חיי יחד ואחווה, את יתרונות הקיבוץ על צורות חיים אחרות, את ההיסטוריה והנוסטלגיה החשובים והתוכניות לעתיד החשובות לא פחות.

נשמח לסייע בכל סוגיה תקשורתית ובכל שאלה בנושא,

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 050-7677913 
רועי שבתאי, דוברות התנועה הקיבוצית - 054-2620611 
אימייל dover@tkz.co.il

חדשות אחרונות