Skip to main content
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

שנת מצווה

שנת המצווה מבטאת תחנה חשובה בחייהם של הנער והנערה המתבגרים ומסמל את כניסת הנער והנערה לחברת המבוגרים ומציין את תחילת השתלבותם בקהילה. שנת המצווה מאגדת את בני השכבה יחדיו ומאפשרת להפגיש בני נוער עם תכנים ונושאים המזמנים עיון ודיון בשאלות של זהות, היכרות עם טקסים וסמלים יהודיים, תוך דגש על חיבור לשורשיהם ולמורשתם המשפחתית והקהילתית.