Skip to main content
fw_before_content
content

המוסד לבוררות וגישור

בוררות

המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית הינו גוף מקצועי, בלתי תלוי, נגיש ויעיל שייעודו עיסוקו ומומחיותו יישוב מחלוקות בקהילה הקיבוצית בהליך ראוי והוגן.
המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית הינו הכתובת הטבעית, המקצועית והראויה ליישוב מחלוקות בקהילה הקיבוצית, לאחר מיצוי ההליכים הפנימיים בקיבוץ.
במסגרת המוסד מתקיימים גישורים ובוררויות באמצעות מגשרים ובוררים בעלי הכשרה ניסיון והיכרות רחבה ומעמיקה עם הדין וההסדרים הקיבוציים בתחומים רבים ומגוונים כגון: שיוך דירות ונכסים, פנסיה, עבודה, ערבות הדדית, צרכים מיוחדים, קליטה ועוד.

במסגרת המוסד מתקיימים הליכי גישור ובוררות

הליך בוררות

הליך הבוררות הינו הליך שיפוטי בו הבורר/ים מוסמכים ע"י הצדדים לדון ולפסוק במחלוקת המובאת בפניהם ופסק הבוררות שיינתן יהא בעל תוקף משפטי המחייב את הצדדים.
ניתן לקיים הליך בוררות בכל נושא שעל פי דין ניתן לדון בו במסגרת בוררות.
אין על הבורר מרות כלשהי זולת מרותו של הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים והוראות הדין הכללי המחייבות בוררים לרבות ובעיקר הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, תקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ"ט-1968 וכללי המוסד.
הצדדים רשאים לעצב את האופן בו תתנהל הבוררות בהתאם לרצונם – קיום הבוררות בפני בורר יחיד או בפני מותב של שלושה בוררים, בחירת הבורר/ים, הכפפת הבורר/ים לדין המהותי או הסמכת הבוררים לפסוק בהתאם לשיקול דעתם ולפי מיטב שפיטתם, החלת סידרי הדין ודיני הראיות החלים בבית משפט או אי החלתם, מתן זכות ערעור על פסק הבוררות וכו'.
בהיעדר הסכמה אחרת בין הצדדים הבוררות תתקיים בהתאם לכללי המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית, המצ"ב.
ככל ולא קיימת חובת בוררות בין הצדדים מתוקף החלטה/הסכם, לפני תחילת הבוררות יחתמו הצדדים על הסכם בוררות.
ישיבות הבוררות תתקיימנה בנוכחות שני הצדדים ו/או באי כוחם ומי שנוכחותו דרושה לניהול הבוררות בלבד, ע"פ שיקול דעת הבורר.
פסק הבוררות יועבר לצדדים בלבד ולא יפורסם ע"י המוסד לבוררות בדרך כלשהי.
התשלום בגין ניהול הליך הבוררות יועבר למוסד לבוררות ולגישור, בהתאם לטבלת התשלומים שתהא בתוקף במועד תחילת הבוררות.
בוררות הינה שיטה אלטרנטיבית לבית משפט המביאה להכרעה בסכסוך בהליך מהיר, גמיש,  יעיל וחסכוני.

לכללי הבוררות של המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית לחצו כאן

הליך גישור

הליך הגישור מקדם שיח פתוח וכבוד הדדי, מסייע לשמור על מערכות יחסים מכבדות ומתמשכות, ובשל כך יש חשיבות יתרה ליישוב מחלוקות בקהילה הקיבוצית באמצעות גישור.

הליך גישור הינו הליך המבוסס כל כולו על רצונם החופשי של הצדדים.
הגישור מוסדר בחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד- 1984 ובתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993.
הגישור מנוהל באמצעות מגשר מוסמך, בעל ידע רלוונטי וניסיון עשיר, נייטרלי ונטול פניות, שמטרתו לסייע לצדדים לסיים את המחלוקת בהסכמה, מבלי שיש בידיו סמכות הכרעה כלשהי.
לאחר בחירת המגשר ע"י הצדדים, יחתמו הצדדים על "הסכם כניסה לגישור" וכל צד יוכל לפרוש מן הגישור בכל עת ומכל סיבה.
הצדדים והמגשר מתחייבים לשמירה על סודיות מלאה לאורך כל התהליך ודברים שנמסרו במסגרת הליך גישור, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי.
בהליך הגישור נוצרת הזדמנות מיוחדת, באמצעות המגשר, להקשבה, שיח פתוח ומכבד, לקיחת אחריות וחשיבה על פתרונות יצירתיים מקיפים וארוכי טווח.
המגשר רשאי להיפגש עם הצדדים ועם כל מי שקשור למחלוקת, יחד או לחוד, והדברים שיאמרו בשיחות הנפרדות ישמרו בסודיות מוחלטת, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת להעבירם לצד השני.
הסכמות הצדדים ינוסחו כ"הסכם גישור" באופן מקצועי המונע מחלוקות עתידיות באותו עניין.
הסכם הגישור יכנס לתוקף רק לאחר ששני הצדדים יחתמו עליו.
ניתן להגיש את הסכם הגישור לבית משפט המוסמך לדון בתובענה לצורך קבלת תוקף של פסק דין.

התשלום בגין ניהול הליך הגישור יועבר למוסד לבוררות ולגישור, בהתאם לטבלת התשלומים שתהא בתוקף במועד תחילת הגישור.

הליך גישבור

הליך בו הצדדים נותנים את הסכמתם מראש לפיה הצדדים יקיימו הליך גישור וככל ולא יגיעו להסכמה ביניהם המחלוקת תועבר להכרעה בהליך בוררות במסגרת המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.
הבורר/ים ימונה ע"י המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית, בהסכמת הצדדים.

 

מוזמנים ליצור קשר בכל שאלה או בעיה: תקוה טננבוים - 050-7700863 או למייל borerut@tkz.co.il או yehudit@tkz.co.il

 

חדשות אחרונות