Skip to main content
fw_before_content
content

המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית - הדס דניאלי-ילין 

הדס דניאלי-ילין
הדס דניאלי-ילין

משלימה את מזכ"ל התנועה באחריות להובלת התנועה הקיבוצית ומשמש כממלא מקומו של המזכ"ל בעת הצורך.
לתנועה הקיבוצית תפקידים רבים הן כתנועה ציונית משימתית המתמודדת עם האתגרים המורכבים של החברה הישראלית והן כגורם הנותן מענה לצרכי  הקיבוצים השונים ומייצגת אותם אל מול משרדי הממשלה וגורמי המדינה השונים. מזכ"ל התנועה והמשנה מחלקים ביניהם את האחריות לטיפול בנושאים השונים ואת האחריות הניהולית על אגפי התנועה.

האגפים ותחומי הפעילות הנמצאים תחת אחריותו של המשנה למזכ"ל הם: אגף חברה, אגף החינוך, אגף צעירים ומעורבות בחברה וכל תחומי הפעילות הקשורים לאגפים אלה שביניהם: הובלת עשייתה החברתית של התנועה ומעורבותה בחברה הישראלית, קידום החינוך הקיבוצי, הובלת תהליכים להגדרת זהות וחזון מעודכן לקיבוצים, צמיחה דמוגרפית, בריאות ורווחה, מפעלים חינוכיים, תנועות הנוער, רשת צעירים למעורבות חברתית, הקמת קיבוצים עירוניים ועוד...

בנוסף, מטפל המשנה בקידום שותפויות אסטרטגיות עם גופים ציבוריים וארגונים החולקים תפיסת עולם ומטרות דומות ליעדים שהוגדרו על ידי התנועה הקיבוצית, מתוך תפיסת עולם לפיה על מנת להביא לשינוי אמתי בחברה ישראלית, נדרש שיתוף פעולה רחב בין גורמים שונים המחזקים זה את זה ומסייעים הדדית לקידום המטרות המשותפות.

המשנה למזכ"ל גם מייצג את התנועה בתאגידים ותנועות הקשורים לתנועה הקיבוצים וביניהם גופי תרבות, חינוך וקרנות, חבר הנהלת התנועה ומזכירות התנועה הקיבוצית.

"אני מאמינה" – הדס דניאלי־ילין

ערכי התנועה הקיבוצית – המבוססים על ציונות, התיישבות, שוויון ערך האדם, ערבות הדדית, עבודה עברית, עיבוד האדמה, חינוך ערכי ותרומה למדינה ולחברה הישראלית – עמדו במבחן הזמן למרות השינויים והאתגרים האדירים שבפניהם ניצבו הקיבוצים במשך השנים.

השנים הקשות שבהן עסקו הקיבוצים בניסיונות ליציאה מהמשבר הותירו את חותמן בפניה של החברה הקיבוצית, אך כיום התנועה נמצאת בתנופת צמיחה והתפתחות אשר באה לידי ביטוי בין השאר בחזרה הביתה ובקליטה של צעירים ערכיים המעוניינים לתרום לחברה הישראלית כדי להפוך אותה לחברה טובה יותר.

לאור שינויים אלו, משימות מטה התנועה הקיבוצית נפרסות על פני ארבעה תחומים עיקריים:

  1. ייצוג התנועה הקיבוצית, על צרכיה השונים והמיוחדים, מול מוסדות המדינה
  2. סיוע לקיבוצים בשמירה על אופיו הייחודי של הקיבוץ
  3. התמודדות עם סוגיות שעל סדר היום הקיבוצי
  4. קידום ערכי התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית דרך עשייה חברתית, ביטחונית ותרבותית

לשם כך אנו נדרשים למערכת נמרצת, יעילה, חדשנית ומשימתית, המבוססת על הון אנושי מובחר המחויב למשימות אלו.

כוחנו באחדותנו – בידינו הכלים והיכולות לקדם את ערכינו ולשמור על היצירה החברתית המיוחדת הזו, שנבנתה בעמל רב ואשר בזכותה נוסדה מדינת ישראל.

Add new comment