Skip to main content
fw_before_content
content

אודות כזה ראה וחדש

ליל סדר בקיבוץ נען, צילום: נמרוד עוז. "תרבות בונה קהילה ותרבות יהודית היא אבן הראשה לכך".
צוות "שבילים"

רציונל התכנית:

"כזה ראה וחדש" הנה תכנית רב שנתית צומחת, המשתלבת עם משאבי הקהילה הקיימים בתחומי החינוך, היצירה והתרבות. התכנית מקדמת את העיסוק בתכנים יהודיים שיותאמו בביטויים לדרך החיים הקיבוצית ויוטמעו במסורות הקהילתיות המקומיות של כל קיבוץ באופן אינדיבידואלי.

בבסיס התכנית עומד הרעיון של הטמעת תהליכי למידה ועשייה חינוכית-תרבותית בשלושה תחומים: חגים ומועדים, קבלות-שבת ושנת מצוות. התכנית מבקשת לבסס זהות קיבוצית-ארצית משותפת לדורות הבאים תוך התאמתה למציאות בקיבוץ המשתנה בו הקהילה הטרוגנית והתא המשפחתי דומיננטי בהרבה מבעבר.

 

מטרת התכנית:

הפחת רוח חיים מחודשת בזהות היהודית הייחודית שהתפתחה בקיבוצים לאורך השנים והתאמתה לזמננו, חיזוק החוסן הקהילתי וגאוות היחידה בקיבוץ, והעמקת תחושת השייכות למעגלי הקהילה המקומית, התנועה הקיבוצית ומדינת ישראל.

 

אוכלוסיית יעד:

התכנית פונה אל כל 260 קיבוצים ברחבי הארץ ללא כל אבחנה בסטאטוס הקיבוץ ובמיקומו הגיאוגרפי. בתוך הקיבוץ עצמו – מכוונים עיקר תכני התכנית למערכת החינוך החברתי קהילתי בגילאים של א'-י"ב. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בקהילה, התכנית שמה דגש גדול על חיבורים בין מערכת החינוך לבין התרבות ולקהילה כולה וחלק מתכניה מכוונים לפיתוח וביסוס ממשקי עבודה ותוצרים משותפים ועל-כן רואה ברכזי התרבות כשותפים מרכזיים.

 

תכנים:

התכנית מתמקדת בשלושה תחומי תוכן מרכזיים:

  1. חגים ומועדים
  2. קבלות שבת
  3. שנת מצוות

עם כל קיבוץ שיבחר לתכנית נקיים תהליך של חשיבה מחודשת על כל אחד משלושת המרכיבים שלעיל. תהליך החשיבה יכלול למידה משותפת של תכנים מהתרבות היהודית לצד המסורות הקיימות ויוביל לעיצוב בפועל של יצירה מחודשת בתחומים אלו בחינוך ובתרבות הקהילתית.

האם הפעילות עזרה לי?

Add new comment