דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

כללי העזיבה החדשים

המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוציתImage removed.

טלפון: 03-6925319/62/72 | פקס: 03-6951150 | דוא"ל: mishpatit@tkz.co.il

 

 

7.5.2009

 

לכבוד

המזכיר / מנהל הקהילה

קיבוץ ___________

 

ח.י.

  

הנדון: כללי העזיבה החדשים

 

 

ביום 21.04.2009 התפרסם, וביום 21.05.2009 ייכנס לתוקף התיקון לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973 להלן – "התקנות")[1]. תקנה 2 לתיקון החליפה את תקנה 19 לתקנות אשר מכוחה הותקנו על ידי התנועות הקיבוציות ה"כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ". מעתה ההוראות בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ תהיינה בתקנות או ליתר דיוק, בתוספת הראשונה לתקנות, שכותרתה: "כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ" (להלן – "כללי העזיבה").

 

בדברים הבאים ברצוננו לפרט ולהבהיר את השינויים העיקריים שהוכנסו לכללי העזיבה ויאמר מיד כי הסברים אלה אינם באים במקום עיון בתקנות וכי, בכל מקרה של אי התאמה, הנוסח הקובע הוא זה המופיע בתקנות.

 

כמו בכללים הישנים כך בכללי העזיבה זכאי עוזב, לאמור מי שחברותו בקיבוץ נפסקה למעט עקב פטירה, לדמי עזיבה, תוספת בגין ילדים העוזבים עמו וקצבה במידה והינו מעל לגיל 30 שנה.

 

דמי עזיבה, סכום המתקבל ממכפלת ותקו של העוזב בסכום הבסיסי בצירוף התוספת לוותק. משפט זה טעון הבהרות מספר:

1.                    חישוב הסכום הבסיסי שונה, מעתה אין הוא מחושב מתוך מאזני הקיבוצים אלא יהיה 47% מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. למען הסר ספק, הגדרת השכר הממוצע מופיעה בסעיף 1 לחוק זה, וכאשר נעזרים בפרסומים שונים יש להתייחס לשכר הממוצע על פי סעיף 1.

2.         חישוב הוותק, הוותק יכלול את תקופת חברותו ומועמדותו, שלאחריה התקבל לחברות, עד הגיעו לגיל פרישה, הוא גיל 67 בגבר ובאישה, ובניכוי תקופה של חופשה מיוחדת ועצמאות כלכלית ותקופת שירות צבאי סדיר או שירות לאומי.

כמו כן רשאי קיבוץ מתחדש לקבוע בתקנונו תקופות נוספות שלא יבואו במניין הותק. הוראה זו מתייחסת לקיבוצים שמדת ההפרטה ושיוך הנכסים שהנהיגו מצדיקה קביעה כזו.

3.                  חישוב התוספת לוותק, בשונה מהכללים הישנים יילקחו בחשבון מקדם הוותק גם חודשים שאינם מגיעים לכדי שנה מלאה.

 

תוספת בעד ילדים, התוספת תהייה בסכום השווה ל- 33% מהסכום הבסיסי לכל שנת ותק של ההורה עמו עוזבים הילדים או ההורה הוותיק במידה ושניהם עוזבים. התוספת תשולם עבור כל ילד פעם אחת בלבד ולא תעלה על ארבע פעמים הסכום הבסיסי.

 

הקצבה, עוזב/ת שגילו מעל שלושים שנה זכאי לקבל, בהגיעו לגיל 67 קצבה חודשית בשיעור של 2% ממכפלת הסכום הבסיסי במספר שנות הוותק הפנסיוני (הוותק מגיל 30 עד 67 לכל היותר) וחלקיות השנה בתוספת הפרשי הצמדה למדד הידוע במועד כל תשלום לעומת המדד הידוע במועד העזיבה. חשוב לזכור כי לגבי העוזב נקבע הסכום הבסיסי פעם אחת בלבד במועד העזיבה, והקצבה מתעדכנת לאחר מכן רק בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן.

זכות העוזב לקצבה פוקעת במותו, אין בקצבה כל זכות לשארים תלויים או מוטבים.

 

מועד התשלום. דמי ה עזיבה ישולמו בסמוך לאחר יציאת העוזב את הקיבוץ, אלא אם החליט הקיבוץ בהחלטה כללית על תשלומים לשיעורין בסכומים חודשיים שלא יפחתו מסכום דמי העזיבה מחולק בשנות הוותק.

 

ניכוי סכומים. הקיבוץ רשאי לנכות מדמי העזיבה והקצבה סכומים כמפורט להלן:

1.                  כל סכום שהיה על העוזב להעביר לקיבוץ.

2.                  זכות עתידית שהייתה לעוזב ביום העזיבה.

3.                  שוויים של נכסים אשר הקיבוץ שייך לחבריו.

 

זכות עתידית לעניין זה הינה זכות לקבל בעתיד סכומי כסף בגין עבודת החבר או בן זוגו, שהלך לעולמו, תוך צבירת הוותק, וכן הפקדות שביצע הקיבוץ לטובת העוזב בקופת גמל. הערך הנוכחי של הזכות העתידית יחושב לפי נספח ג' לכללים.

 

שווי הנכסים לניכוי יקבע לכל המאוחר במועד העזיבה.

 

הוראת מעבר, לתקנות הוספה הוראת מעבר המקיימת את זכויות חברים שעברו במעבר ישיר מקבוץ לקיבוץ לפי הכללים הישנים.

 

עד כאן עיקרי הוראות כללי העזיבה החדשים.

  

                                                                                                ב ב ר כ ה

                                                                                                אמיר גנז, עו"ד

                                                                                                מחלקה משפטית

[1]. "תקנות האגודות השיתופיות (חברות) (תיקון), התשס"ט-2009", (קובץ תקנות 6773).

Image removed.לקובץ התקנות לחץ כאן (pdf)