דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

תקנון הבחירות למזכ"ל התנועה

תקנון הבחירות למזכ"ל התנועה

ועדת הבחירות המרכזית

 

                              התנועה הקיבוצית

תקנון הבחירות למזכ"ל

*אושר ביום 24/7/19

 

 • המזכיר הכללי של התנועה הקיבוצית ייבחר ע"י כלל החברים בקיבוצי התנועה הקיבוצית לקדנציה של 4 שנים.
 • הבחירות למזכיר התנועה הקיבוצית יתקיימו בתום הקדנציה (4 שנים ) , ביום ג' 17/12/2019.
 • הבחירות תהיינה כלליות , ישירות , שוות וחשאיות ותתקיימנה ביום אחד, כפי שייקבע.
 • כל חבר קיבוץ מקיבוצי התנועה הקיבוצית יהיה בעל זכות הצבעה בבחירות אלו. לעניין זה "חבר": מי שנתקבל לחברות בקיבוץ והנו בעל זכות הצבעה בקיבוצו.
 • כל חבר קיבוץ שנתקבל לחברות בקיבוץ 5 שנים לפחות לפני יום הבחירות כשר וזכאי להעמיד עצמו כמועמד לבחירה לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית ובלבד שהתמלאו שני התנאים להלן:
 1. קיבוצו של המועמד הודיע בכתב על תמיכה במועמדותו 90 יום טרם מועד הבחירות.
 2. 1000 חברים מקיבוצי התנועה הקיבוצית , כאשר לפחות 200 חברים בקיבוצים המשתייכים לאירגוני קניות שונים מהארגון אליו משתייך קיבוצו של המועמד, חתמו על תמיכה במועמדותו.
 • "ועדת הבחירות המרכזית "ודרכי פרסום הבחירות והמועמדים
 1. "ועדת הבחירות המרכזית" תהיה מופקדת על הבטחת קיומן התקין של בחירות , וכן על קביעת הסידורים הארגוניים והנהלים הטכניים הנדרשים, בנוסף לנהלים שנקבעו לעניין הבחירות ולמסמך זה. לוועדה מוקנות כל סמכויות המזכירות הדרושות לשם מילוי תפקיד זה .
 2. מזכירות הקיבוצים תיידענה את חבריהם ותהיינה אחראיות לקיום הבחירות בקיבוצים, עפ"י הנהלים שנקבעו ופורסמו ע"י "ועדת הבחירות המרכזית".
 3. פרסום נהלי הבחירות לקיבוצים יתבצע לא יאוחר מאשר 20 יום לפני מועד הבחירות . עד מועד זה תפרסם "ועדת הבחירות המרכזית" גם כל עניין אחר שהוועדה תחליט כי יש להביאו לידיעת החברים ובאופן שתחליט לעשות כן.
 4. לא יאוחר מ-60 יום לפני מועד הבחירות , תפרסם "ועדת הבחירות המרכזית", את שמות המועמדים שאושרו על ידה לבחירה.
 5. הפרסום יופיע באופנים הבאים:
 •  מכתב לכל קיבוץ- ממוען למזכיר/מנהל קהילה הקיבוץ , למכתב תצורף מודעה לתלייה על לוח המודעות של הקיבוץ. ממלאי התפקידים יפרסמו את שמות המועמדים באמצעי התקשורת של קיבוציהם.
 • מודעה בעיתונות הקיבוצית .
 • מודעה בכל אמצעי התקשורת התנועתיים. (דף הפייסבוק, אתר האינטרנט ובניוזלטר התנועתי).
 1. קיבוצים יוכלו לבקש פגישה עם המועמדים, לפי תיאום עם מטה הבחירות שלהם.
 • סידורי יום הבחירות /קלפי.
 1. כל קיבוץ ימנה ועדת קלפי באחריות מזכיר הקיבוץ/מנהל קהילה. בעל תפקיד יחתום על טופס שיישלח אליו ע"י ועדת הבחירות ויאשר שקיבל את ההנחיות וכי הוא אחראי לביצוע.
 2. ועדת הקלפי תמנה : יו"ר ועוד שני חברים.
 3. מקום הקלפי ושעות פתיחתו יפורסמו לציבור באמצעי התקשורת בקיבוץ ועל גבי לוחות המודעות לפחות שבוע לפני יום הבחירות על הקלפי להתמקם במקום נגיש.
 4. ביום הבחירות הקלפי תהיה פתוחה ברציפות משעה 10:00 ועד השעה 20:00 , ע"מ לאפשר הצבעה למרבית החברים.
 5. לא הופיעו כל חברי וועדת הקלפי רבע שעה לאחר מועד הקבוע לפתיחת הקלפי , רשאים יו"ר הועדה וחבר וועדת קלפי נוסף, להכריז על תחילת ההצבעה. בכל מועד בו יהיה הקלפי פתוח יהיו נוכחים בו לפחות שני חברים מועדת הקלפי.
 6. ביום הבחירות לא תתנהל כל תעמולה, בסימנים גרפים או בע"פ במרחק שיפחת מ-25 מטר מהקלפי.
 7. עם סגירת הקלפי , תרשום ועדת הקלפי המקומית פרטיכל המפרט את מספר המצביעים, מספר הקולות הכשרים ומספר הקולות שקיבל כל מועמד, וכן כל אירוע חריג שהתרחש במהלך ההצבעה ותעביר את התוצאות (בטלפון או בפקס) אל "ועדת הבחירות המרכזית", בתנועה, לא יאוחר משעה 21.00.
 8. בעת ספירת הקולות יהיו נוכחים במקום לפחות שני חברים מוועדת הבחירות של אותה קלפי.
 9. יו"ר ועדת הקלפי המקומית יפקיד את תוצאות הבחירות והחומר הנלווה בידי מזכיר הקיבוץ/מנהל קהילה , למקרה של ערעור, למשך 10 ימים.
 10. לאחר ש"ועדת הבחירות המרכזית" תחתום על תוצאות הבחירות, היא תפרסם הודעה מוסמכת מטעמה (בכל אמצעי התקשורת הנ"ל).
 11. מועצת התנועה הקיבוצית תאשרר את המזכיר הנבחר בתוך חודש מיום פרסום התוצאות הסופיות של הבחירות.
 12. ביום הבחירות יתקיים פיקוח קפדני על מהלך ההצבעה שינוהל ע"י ועדת פיקוח המאוישת בפעילי התנועה, שתגיש הערותיה לוועדת הבחירות המרכזית אשר תעביר את ההערות שתמצא לנכון לוועדת הביקורת.
 • סדרי ההצבעה.
 1. ההצבעה תהיה בפתקי הצבעה ועליהם שמות המועמדים (לכל מועמד- -פתק נפרד).
 2. "ועדת הבחירות המרכזית" אחראית להכנת פתקי ההצבעה והמעטפות ולהעברתם במועד לכל הקיבוצים.
 3. המעטפות תחתמנה , טרם תחילת ההצבעה, ע"י שניים מחברי ועדת הקלפי המקומית.
 4. ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד.
 5. לאחר ההצבעה, תוכנס המעטפה לתוך תיבה שהוכנה מראש ע"י ועדת הבחירות/קלפי המקומית.
 6. ועדת הבחירות /קלפי תדאג כי ההצבעה תיעשה באופן אישי, חשאי , ולא באמצעות ייפוי כח, מאחורי פרגוד , או בכל מקום אחר שיש בו כדי להבטיח את חשאיות ההצבעה.
 7. חבר סיעודי או מוגבל, רשאי לממש את זכות ההצבעה בקלפי בליווי של בן משפחה או מלווה שהוסמך על ידו.
 • המזכיר הנבחר
 1. המזכיר הנבחר הוא מועמד בו בחר מספר המצביעים הגדול ביותר ובתנאי שלא יפחת מספר הבוחרים בו מ-40% מכלל הקולות הכשרים.
 2. לא נבחר מזכיר, בהתאם לאמור בס"ק 1' לעיל, תתקיים תוך 14 יום מיום הבחירות בחירה שניה, בה יעמדו לבחירה שני המועמדים שזכו במספר הגדול ביותר של המצביעים בבחירה הראשונה. המזכיר הנבחר בבחירה זו, הוא המועמד שזכה בה ברוב קולות.
 3. במקרה שיעמדו לבחירה שני מועמדים בלבד, תהיה הבחירה בסיבוב אחד, והתוצאה תתקבל ברוב רגיל מקרב הקולות הכשרים בעד ונגד.
 • נוהל ערעורים
 1. ניתן להגיש ערעור על תוצאות הבחירות לוועדת הבחירות המרכזית, תוך שלושה ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות.
 2. בתום התקופה להגשת הערעורים תעבירם ועדת הבחירות המרכזית ל"ועדת הביקורת " של התנועה הקיבוצית אשר תשמש כוועדת ערעורים לצורך הבחירות.
 3. ועדת הביקורת תגיש למועצת התנועה שנועדה לאישרור הבחירה את החלטותיה לעניין הערעורים שנתקבלו וכן דו"ח  הביקורת על התנהלות הבחירות לרבות עמידת המועמדים בכללי הבחירות.
 4. החלטות יהיה סופיות.
 • נוהל בחירות למקרה של מועמד יחיד
 1. "ועדת הבחירות המרכזית" תשלח הודעה למזכירויות הקיבוצים של מועמד יחיד. הודעה זו תכלול את הפרטים הבאים: שם המועמד, שם קיבוצו, תמצית קורות חיים.
 2. כל קיבוץ יחליט באסיפה הכללית האם הוא תומך במועמדות ויעביר החלטתו לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר משבועיים לפני המועד שנקבע לקיום מועצת התנועה שנועדה לבחור במזכיר.
 3. הבחירה תאושר , במועצת התנועה, ברוב רגיל.
 4. לרשות המועמד היחיד יוקצו אותם אמצעים כפי שמפורטים בסעיף ה"אמצעים".
 5. על אף האמור לעיל, אם המועמד הוא "מועמד יחיד בהמשך קדנציה" ("קדנציה שניה") לא יתקיים הליך בחירות בקיבוצים, והבחירה תתקיים במועצת התנועה בלבד.
 • אמצעים לתקופת מערכת הבחירות למועמד/ים לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית
 1. למועמד/ים יוקצו ע"י התנועה אמצעים שווים.

מצורף "אמצעים שיועמדו על ידי התנועה לכל מתמודד", שאושר על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

 1. "ועדת הבחירות המרכזית" באמצעות מבקר התנועה , תבקר את השימוש הנאות באמצעים שהועמדו ע"י התנועה הקיבוצית לרשות המועמדים.
 2. העיתון הקיבוצי יפרסם במידה שווה את כל המועמדים.
 3. המועמד יהיה רשאי לאסוף , בנוסף להקצבה התנועתית,  תרומות מאנשים פרטיים, באופן שסכום התרומות מתורם יחיד לא יעלה על .2000 ₪ ומכל התורמים, לא יעלה על 100.000 ₪. בכלל הסכום האמור רשאי המועמד לקבל מקיבוצו תמיכה בכסף או בשווה כסף, בסכום שלא יעלה על 20.000 ₪ .
 4. המועמד יגיש למבקר התנועה תיעוד מלא של ההוצאות וההכנסות שהיו במהלך ובגין מערכת הבחירות.
 5. היה ומי מהמועמדים לא יזכה בבחירות למספר תומכים העולה על 10% מהמצביעים בבחירות, יהיה עליו להשיב את התמיכה התנועתית אשר קיבל ולא יהיה זכאי לקבלת מנת התמיכה השנייה.
 6. להבטחת ההשבה יחתום המועמד, במעמד הגשת מועמדותו על כתב התחייבות וכן ימציא לוועדת הבחירות , ביחד עם מכתב תמיכת קיבוצו במועמדותו גם התחייבות הקיבוץ להשבת כספי התמיכה , כאמור.
 7. "ועדת הבחירות המרכזית" תקבע את הכללים אשר יחולו בתקופת הבחירות לגבי מועמד, אשר הינו פעיל התנועה. "תקופת הבחירות" בהגדרתה – מיום פרסום שמות המועמדים ועד ליום הבחירות (כולל) ובלבד שלא תהייה פחות מששים (60) ימים לפני יום הבחירות.
 8. פעילי/עובדי התנועה הקיבוצית וחברי וועדת הבחירות המרכזית, לא ישתתפו במערכת הבחירות ולא יתמכו פומבית ובאמצעי התקשורת במועמד כלשהו.

הוספת תגובה חדשה