דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

גילוי דעת רשם האגודות השיתופיות בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש

לוגו תנועה

ועדת צרכים מיוחדים היא ועדה שאמורה להיות בכל קיבוץ מתחדש מתוקף תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש.
בשנה האחרונה עסקו נציגי התנועה הקיבוצית, נציגי ארגון אהד"ה ונציגי משרד רשם האגודות השיתופיות בליבון הסוגיות הקשורות לוועדה זו. צוות במשרד הרשם, ערך גילוי דעת בנושא שהופץ לקבלת הערות ציבור לפני פרסומו, ואף נשלח אליכם להערותיכם.
השבוע פרסם רשם האגודות השיתופיות גילוי דעת בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש (מצ"ב), בו מובהרת עמדת הרשם ביחס לסוגיות שונות שהתעוררו בעניין זה.

בין היתר קובע גילוי הדעת כדלקמן -
• הוא מחדד את חובתו של כל קיבוץ להקים ועדת צרכים מיוחדים ואת העובדה שהצרכים המיוחדים באים בנוסף לצרכי הקיום הבסיסיים;
• הוא מבהיר את יחסי הגומלין בין הוועדה לרשויות האחרות; כך, למשל, מבהיר גילוי הדעת את תפקיד האסיפה אל מול הוועדה (עקרונות כלליים ומסגרת תקציבית אל מול הסדרים פרטניים) ואת חשיבות ההפרדה בין הנהלת הקיבוץ לוועדה, לצורך שמירה על עצמאות שיקול הדעת של הוועדה;
• הוא מצביע על היתרונות שבהשתתפותם של גורמים מקצועיים בוועדה, כגון בתחומים רווחה, בריאות ושיקום;
• הוא מבהיר את הצורך בשמירה על שקיפות, הגינות וצנעת הפרט, בין היתר באמצעות הנמקה מפורטת מצד אחד, אך תוך שמירת חיסיון מצד שני, וכן הימנעות ממצב של ניגוד עניינים.
• הוא מצביע על היתרונות שבאי-מיצוי הליכים פומביים בנושא רגיש זה, וגם על האפשרות להסכים על השגה במתכונת נינוחה ולא מאיימת, כגון בוררות או גישור, גם אם אין חובה כזו בתקנון;

בנושא זה ראוי לציין, כי אנו רואים במוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית את הכתובת הטבעית והראויה ליישוב מחלוקות בין חבר לקיבוץ וכערכאת הערעור על החלטת וועדת צרכים מיוחדים. זאת, בשל היותו של המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית, מוסד עצמאי ובלתי תלוי, מקצועי ובעל היכרות מקיפה ומעמיקה עם הדין ועולם התוכן הקיבוצי.

כידוע לכם, אגף חברה וקהילה רואה בערבות ההדדית כערך יסוד וכמרכיב ליבה בזהות הקיבוץ ובמחוייבות והדאגה לבעלי צרכים מיוחדים כתחום מרכזי וחשוב בפעולתו.
  
אי לכך, עדי רמות ממחלקת הבריאות והרווחה מונתה לרכז תחום חשוב זה, ובשנה החולפת אף ערכה בשיתוף עם אהד"ה קורס לרכזי ועדות לצרכים מיוחדים. בשנה הקרובה, נמשיך ונפעל לסיוע לקיבוצים להפעיל את תחום הצרכים המיוחדים בהתאם לערכי הערבות ההדדית בקיבוץ, לתקנות ולגילוי דעת זה.

מצ"ב: מסמך גילוי דעת רשם האגודות השיתופיות בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ.

הוספת תגובה חדשה