החלטות ועידת התנועה - 22.12.2003
הביטחון הסוציאלי מושתת על הערבות ההדדית בין חברי הקיבוץ. הוא יעד מרכזי בפעילות התנועתית ובקיבוץ. תחת כותרת זו מתכנסים הנושאים הבאים: ערבות הדדית; פנסיה; הבטחת בעלי צרכים מיוחדים; ביטוח בריאות וסיעוד; זכויות החברים בנכסי הקיבוץ. לפיכך, התנועה ממליצה לקיבוציה כדלהלן:
1) ערבות הדדית:
הקיבוץ יקיים אחריות משותפת בתחומים של סיעוד, בריאות, חינוך וביטחון סוציאלי.
2) הבטחת פנסיה לפנסיונרים
הקיבוץ יבטיח לחבריו פנסיה אשר לא תפחת מהגמלה המחושבת לצורך דמי העזיבה. סכום זה, בתוספת הגמלה מהביטוח הלאומי, יהווה בסיס הכרחי לקיום החברים הפנסיונרים. בקיבוץ אשר לא נצבר בו סכום בסיסי, כאמור לעיל, יעמיד הקיבוץ נכס מניב שישרת מטרה זו.
3. הבטחת פנסיה לחברים בגיל העבודה:
הקיבוץ יכין תוכנית פנסיה ויפקיד בה באופן קבוע סכומים נדרשים, על מנת להבטיח פנסיה בסיסית (לפחות) בעתיד. הקיבוץ ייתן עדיפות ברורה לחסכון הפנסיוני וישקיע בו משאבים.
4. הבטחת בעלי צרכים מיוחדים:
יחד עם הפנסיונרים ובראש סדר העדיפויות, יעמיד הקיבוץ את בעלי הצרכים המיוחדים ויבטיח להם קיום בסיסי, עוד ארם שהקיבוץ מפנה משאבים ליעדים נוספים (כפוף להסכמי "אהדה").
5. ביטוח בריאות:
הקיבוץ ידאג לביטוח בריאות וסיעוד לכלל החברים, אשר יבטיח טיפול בחולה ובקשיש, ללא תלות במצב הקיבוץ.
6. זכות בנכסים המשותפים:
על פי הוותק, הקיבוץ יבטיח לחבריו זכויות בבתים, בנכסים היצרניים ובקרנות, קיבוץ קיבוץ לשיטתו.
התנועה הקיבוצית
תיאבק ציבורית ופוליטית כנגד כל ניסיון חיצוני לגרום לקיבוץ שנקלע לחדלות פירעון, להגיע להליך של פירוק. התנועה תפעל לעזרה הדדית בין קיבוציה, אימוץ קיבוצים מתקשים ע"י קיבוצים בעלי יכולת וכן תיאום בין מערכות אזוריות וארציות, להיחלצות קיבוצים ממצבי משבר כלכליים. התנועה הקיבוצית תאבק על זכותם של חברי הקיבוצים לקיום הוגן. לשם כך היא תקים קרנות לעזרה הדדית לשעת מצוקה, כבר בשנת 2004. התנועה תפעל מול מוסדות המדינה למציאת פתרונות בנושא הפנסיה לחברים.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים