מכתב לשר אהוד אולמרט בנושא: תקנות לסווג הקיבוצים

מאת: זאב (ולוולה) שור, גברי ברגיל, מזכירי התנועה הקיבוצית

יאיר ריינמן, מזכיר הקיבות הדתי


‏ 10 באוקטובר 2005

לכבוד

מר אהוד אולמרט

מ"מ ראש הממשלה, שר האוצר ושר התמ"ת

משרד האוצר

ירושלים

 

נכבדי,

 

הנדון: תקנות לסווג הקיבוצים

 

קיבלנו לידינו את עותק התקנות שהועבר לידיך ע"י רשם האגודות ואשר פורסם גם באינטרנט.

 

בצער, עלינו לקבוע כי תקנות אלו אינן עולות בקנה אחד עם המלצות הועדה בעניין הקיבוצים ("הועדה") ועם ההבנות שהושגו – בעמל רב ובפשרות קשות – בועדת התחיקה שבמשרדך.

 

בנסיבות אלו, אין אנו יכולים לתת ידנו לפרסום תקנות אלה, ואנו מבקשים כי תפעיל סמכותך ותיתן תוקף  אך ורק לתיקון הגדרת הקיבוץ בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ב – 1995, בנוסח אשר הומלץ ע"י הועדה, המצורף למכתבנו זה.

 

כזכור, נוסח תקנה זו גובש באופן סופי וספציפי, מלה במלה ע"י הועדה, ונערכה לגביו הצבעה נפרדת ומיוחדת.  

 

בשתי המלצות נוספות - בנושא תיקון כללי העזיבה וקביעת כללים לערבות הדדית - הטילה הועדה את המשימה לניסוח כללים אלה על התנועה הקיבוצית (בתאום עם רשם האגודות השיתופיות, כנהוג מימים ימימה), וכך אכן פעלנו, ביחד עם הרשם.

 

פרט לכך, אין למעשה בדו"ח ו/או בהחלטת הממשלה לאמצו, דרישה לחקיקת משנה נוספת.

 

לדעת התנועות הקיבוציות, הנוסח שנמסר לידיך עולה כדי פגיעה בלתי נסבלת בזכויותיהם של הקיבוצים וחבריהם, אשר לא ניתן להשלים עמה. חמור מכך, ככל שיוקנה לתקנות אלו תוקף "תושג", חס וחלילה, מטרה הפוכה, ובלית ברירה, על מנת להגן על זכויותיהם, יפנו קיבוצים וחבריהם עורף לסווג הקיבוץ בכלל, וידרשו לסווגם כאגודה שיתופית אחרת.  

 

בנסיבות אלה, אנו דורשים ומבקשים ממך כי תפעל  באופן מידי לאישורה של תקנת הסווג (בלבד) בנוסח כפי שנוסח ואושר ע"י הועדה.

 

אנו מנסים נמרצות לתאם פגישה דחופה אתך, בה נשמח לפרוש את עניננו ביתר הרחבה.

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור            גברי ברגיל               יאיר רינמן

                                                                 מזכירי התנועה הקיבוצית                    מזכיר הקיבוץ הדתי

 

 

העתק:   אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות     


http://www.kibbutz.org.il/scandir/scandir499.htm'סיווג הקיבוץ' - כל המסמכים


מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוציתמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים