הערבות ההדדית בדרך לרשם
נחמן גלבוע, "הדף הירוק", 1.7.2004
hadaf_hayarok@maariv.co.il
למדור "עיתונות"
נתן טל
מועצת התנועה אישרה את כללי הערבות ההדדית שתחייב את כל הקיבוצים

נושא הערבות ההדדית המחייבת היה הנושא העיקרי בישיבת מועצת התנועה הקיבוצית ביום חמישי שעבר באפעל, ובסיום הדיון בו אושר, תוך הכנסת תיקון אחד הנוסח שיוגש לאישור רשם האגודות השיתופיות. כזכור, הוסכם בוועדת הסיווג לקבוע כללים מחייבים של ערבות הדדית לקיבוץ המתחדש,
שאי קיומם ימנע את המשך סיווג היישוב כקיבוץ. הנוסח שהוגש לאישור המועצה היה נוסח שהתגבש לאחר דיון ראשון במועצה, ולאחר סבב של כנסים שנערך באזורים השונים. לדברי מזכיר התנועה, נתן טל, הוחלט להכניס בכללים המחייבים 5 תחומים: חינוך, בריאות, סיעוד, ביטחון סוציאלי וטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כאשר נושאים כמו יחסי עבודה, שיוך והפרטות יטופלו בהמשך.
מיכי דרורי
רכז המחלקה המשפטית, עו"ד מיכי דרורי, שהציג את נוסח ההחלטה הסביר שמדובר בתהליך שבו תועבר הצעת ההחלטה לרשם, ולאחר שתקבל את אישורו הסופי תאושר שוב בתנועה ותועבר למוסדות הרשמיים לקבלת תוקף של כללים רשמיים כדוגמת כללי עזיבה. במקביל יותקנו תקנות על ידי שר העבודה, וקיבוץ שלא ירצה לקבל את כללי הערבות ההדדית יחויב על ידי התקנות.
קיבוץ שלא יוכל לעמוד בעלות הכספית של כללי הערבות וישכנע בכך את הרשם ואת שר העבודה, יוכל השר להתקין עבורו תקנות מיוחדות המתחשבות במצבו. לדברי דרורי הרוב המוחלט של הקיבוצים יוכלו לעמוד בכללים הללו.

על פי ההצעה שהוצגה במועצה יתוקן תקנון הקיבוץ ותתווסף לו בסעיף 66 ההוראה הבאה: "הקיבוץ יספק את הצרכים של חבריו ושל התלויים בהם בתנאים שלא יפחתו מאלה שנקבעו מעת לעת על ידי התנועה בכללים בדבר גבולות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש". עו"ד דרורי הבהיר כי מדובר בתנאי מינימום, וכי קיבוץ בעל אמצעים יכול להחליט להוסיף עליהם על פי רצונו ויכולתו. במקביל יתוקנו תקנות האגודות השיתופיות, על מנת שיחייבו את הקיבוצים לאמץ את כללי הערבות ההדדית. על פי ההצעה יחולו כללי הערבות ההדדית רק על חברים בני 25 ומעלה בעלי ותק של 3 שנות חברות רצופה, והם לא יחלו על חברים בעצמאות כלכלית. בכללים נעשתה אבחנה בין צורכי חברים בגיל העבודה ובין הצרכים בגיל הפרישה.

לגבי צורכי החברים בגיל העבודה הוצע שהקיבוץ יספקם בסכום שלא יפחת משכר המינימום (כ-3,400 ש"ח נ.ג.), כאשר יתווספו סכומים נוספים עבור הילדים בהתאם לגילם ולמשפחה חד-הורית יינתן סכום גבוה יותר עבור הילדים. הקיבוץ יהיה רשאי לנכות מהסכומים הללו כל הכנסה או נכס של החבר או בן זוגו למעט דירת המגורים, ולמעט קצבאות ייעודיות לנכים לצרכים ייחודיים. סיפוק הצרכים בגיל העבודה מותנה בכך שהחבר ממצה את יכולת ההשתכרות וממלא חובת עבודה, ובגילוי נאות של כל ההכנסות והנכסים. לעומת זאת, לחברים בגיל פרישה מתחייב הקיבוץ לספק את הצרכים בסכום קצבה שנקבע לגבי העוזבים (כ-2,000 ש"ח לא כולל את קצבת הביטוח הלאומי בסך כ-1,400 ש"ח נ.ג.), והוא רשאי לנכות הכנסות רק בגין פנסיה. הקיבוץ יספק גם את הצרכים המיוחדים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם בהתאם ליכולתו, תוך מתן עדיפות גבוהה על פני נושאים אחרים. הקיבוץ יתחייב להפריש כספים לצרכים אלו בעדיפות על פני שיוך נכסים, ובעלי הצרכים יחויבו בגילוי נאות של נכסיהם.
אמרי רון
בדיון שהתקיים התברר כי התנועה מציעה להחיל את הכללים הללו גם על קיבוצים שיתופיים, כשההסבר הוא שהדבר נעשה לבקשת תנועת הקיבוץ הדתי וההנחה היא שזה יהיה נכון לכל חברי הקיבוצים. מזכיר הזרם השיתופי, אמרי רון, התנגד להצעה זו וטען שהערבות ההדדית קיימת ממילא בקיבוצים השיתופיים והוא מתנגד לכך שהם יצטרכו לשנות את התקנון הקיים.
ענת מאור
לאחר דין ודברים הוחלט לבדוק עם הרשם האם מתחייב שינוי התקנון, ולאחר מכן לדון בסוגיה עם נציגי הקיבוצים השיתופיים. הסתייגות אחרת שהתקבלה הייתה של ענת מאור שטענה שיש להתייחס בכללים להכנסה הפנויה, ולמנוע מצב שבו הקיבוץ מתחייב לספק צרכים בגובה שכר מינימום ולאחר מכן מטיל מסים גבוהים על בעלי ההכנסות הנמוכות. התיקון שהתקבל היה להגביל את גובה המס שיוטל על בעלי ההכנסות הנמוכות. הסתייגויות נוספות שעלו בדיון ובהם הצעות לדחות את קבלת ההחלטה לא התקבלו.
בתחילת ישיבת המועצה דיווח נתן טל על הקמת צוות תנועתי בראשות אבי אהרונסון למעורבות בנושא דו"ח דברת והשלכותיו על החינוך הקיבוצי, וצוות נוסף לטיפול בהרחבת יישובים מול רשויות התכנון. בהמשך אושרה בחירתו של אבנר ברזילי מנגבה למנכ"ל "ניר שיתופי", ופאולה גלוזמן מעין דור נבחרה לתפקיד יו"ר ועדת גיוס רחבה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים