המלצות ועדת הסיווג - תקציר
28.3.2004
אביב לשם, דוברות התנועה הקיבוצית
טל. 03-6925326, 052-4840620
פקס: 03-6951195
dover@tkz.co.il
רקע: ועדת הסיווג
ועדת הסיווג הנה ועדה ציבורית בראשות פרופ' אליעזר בן רפאל, שהוקמה בעקבות החלטת הממשלה בחודש מאי 2002.
הוועדה נדרשה לבחון את השאלה הבסיסית – מהו קיבוץ?
הוועדה שמעה עדים ומומחים שהסבירו את השינויים המתחוללים בקיבוצים וכן את הנתונים העובדתיים.
לאחר דיונים מפרכים הגיעו חברי הוועדה פה אחד להמלצות הקובעות כי יש לקבוע שני סיווגים חדשים לקיבוץ, אשר יחליפו את הגדרת הקיבוץ הקיימת בתקנות האגודות השיתופיות.
המלצות ועדת הסיווג:
"הקיבוץ השיתופי"
הגדרתו קיימת כיום בתקנות האגודות השיתופיות. אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקניין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.
"הקיבוץ המתחדש"
אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקניין, של עבודה עצמית, שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך, ומקיימת ערבות הדדית בין חבריה.
אלא שבתקנון הקיבוץ המתחדש תופיע אחת או יותר מההוראות הבאות:
שכר דיפרנציאלי

חלוקת תקציבים לחברי האגודה תיעשה בהתאמה לתרומה, לתפקיד או לוותק.

שיוך דירות

לחבר האגודה תהיה זכות חכירה מהוונת לדורות על מגרשו ודירתו בהסכם עם מינהל מקרקעי ישראל. בכך יובטח לחבר יותר ביטחון סוציאלי.
שיוך אמצעי הייצור לחברי האגודה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה על אמצעי הייצור תהיה בידי האגודה ולא בידי החברים. בתקנון האגודה תופיע הוראה שתגביל את הסחירות של אמצעי הייצור שחולקו לחברים.
מתחם הגדרת "הקיבוץ המתחדש"

חייבים להיות יסודות מהותיים של שיתוף ושוויון המצדיקים סיווג כקיבוץ מתחדש. כאשר אותם יסודות אינם מתקיימים אין עוד לראות ביישוב כקיבוץ.
עקרון הערבות ההדדית בין חברי הקיבוץ הנו אחד המרכיבים החשובים בייחודו של הקיבוץ. לשם כך החליטה הוועדה כי יש לשמור על שוויון וערבות בסיסי בין החברים בתחומים כגון: סיעוד, חינוך, בריאות, ביטחון סוציאלי ותמיכה באוכלוסיות החלשות.
התנועה הקיבוצית מגבשת בימים אלה את גבולות המינימום של הערבות ההדדית. רשם האגודות השיתופיות יתנה את אישורו של שינוי התקנון בכך שמובטחים צורכיהם הבסיסיים של החברים.
חברי הקיבוץ הזכאים לשיוך דירות או לשיוך אמצעי הייצור הם מי שהנם חברי קיבוץ במועד קבלת ההחלטות על שיוך הדירות באסיפה הכללית של הקיבוץ, וכן חברים נוספים שייקלטו בקיבוץ לאחר מכן, בהתאם לכללים שיחולו באותו מועד.

להודעה לעיתונות על אישור הממשלה את המלצות ועדת הסיווג
למסמך המורחב של הוועדה - במדור סיווג הקיבוץ
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים