םירבדמ ריעצה רמושבו םולש לע םירבדמ םלוכ
קדצ לע
25.4.2002 ,"קוריה ףדה" ,ריעצה רמושה רבוד ,םשל ביבא
"קוריה ףד"ל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
עקרבשכ ,לארשיב יתרבחה קדצב קוסעתש ,הדיעו עובשה ףוסב םייקת ריעצה רמושה תעונת
המחלמה תולוק


.ןורבע ץוביקבש ,"קפוא" יכוניחה דסומב ריעצה רמושה תדיעו םייקתת עובשה ףוסב

יתרבח קדצ" אוה ,תויכוניחהו תוירוביצה תויוליעפהמ תובר תוזכרתמ וב ,העונתה לש יתנשה אשונה
7 ,םירנומוק 7 ,תישאר הגהנה ירבח 7 ללכ רשא ,בחר תווצ םינורחאה םישדוחב קדב ותרגסמבו "לארשיב
.לארשי תנידמב רכשב םירעפהו ךוניחב םירעפה תויגוס תא םיינוציח םיוולמ 3-ו םיכינח

תואצרה ומייקתי ,ץראה יבחרב םינק 50-מ םיכינח תואמ עיגהל םירומא הילא ,הדיעווה ימי ינש ךלהמב
תוברת ברע ,ךוניחבו רכשב םירעפה יאשונב םיגוח ,יחכונה המחלמה בצמ ירשקהב םייתרבח םיאשונב
תנשב העונתה תא ובייחיש ,הטלחהה תועצה לע תועבצהה ומייקתי ןהבש ,תואילמו םיכינחה תקפהב
.האבה תוליעפה

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
םדוקה ךסמל הרזח
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף