!רבדמ רעונה - ולשכנ םלוכש ירחא ,וישכע
050-7644522 - ריעצה רמושה רבוד ,םשל ביבא
21.4.2002 - יעלקלא העונ ,איגש הילג ,םשל ביבא
ריעצה רמושה רבוד םע רשק תריציל
ריעצה רמושה תגהנה םע רשק תריציל
לארשיב ריעצה רמושה רתאל
ט"למא ריעצה רמושה רתאל
:ריעצה רמושה תעונתו "אתווצ" ןודעומ לש תפתושמ המזוי
ירוביצה םויה רדס שארבש םיאשונב ןדש ,רוביצ ישיא תופתתשהב ,רעונ טנמלרפ
ןושארה שגפמה א"תב ,"אתווצ" ןודעומב ךרעיי 6.5.02-ב
,ברעה תועשב סנכתי רשא ,טנמלרפה .רעונה טנמלרפ לש
רשא ,םיפסונ םישנאמו רעונה תועונת יכינחמ בכרוי
.ןוידה יאשונב ןיינע ועיבי

הב רשא ,ןוידו תירוביצ המיב רוציל איה תוסנכתהה תרטמ
תויגוסב ויתועצה עיציו ויתודמע תא רעונה עיבי
.לארשי תנידמב ירוביצה םויה רדס לעש ,תונושה

העש ¾-כ ךרעייש ,לנאפ םייקתי סוניכה תליחתב
וגיצי רשא ,ןוידה םוחתב םיטלוב םישיא לש םתופתתשהב
ןויד םייקתי ןכמ רחאל .םויה רדס לעש םיאשונב םתנשמ
תודמע יוטיב ,תולאשב להקה לש הליעפ תופתתשהב חותפ
.תועצה תאלעהו

:אוה ןושארה סוניכה אשונ
"?ןאכמ םיכישממ ןאל :'ןגמ תמוח' עצבמ רחאל תיניתשלפה תושרהו לארשי תנידמ"
:חותפה ןוידהו לנאפה ךלהמב ולעיש תולאש

?םמצע תא וצימ םיינידמה תונורתפה םאה
?םידדצה תוגהנה ןיב גולאיד ןכתיי םאה
?ינוחטיב תומיע תפוקתב תויחרזא תויגוסב קוסעל ירשפא םאה
?ינוחטיב-ינידמ רבשמ תפוקתב רעונה לש ודיקפת והמ
?תימיטיגל תונברסה תעפות םאה

ידוחיי טנמלרפל םיפתוש תויהל תועונתה יכינח לכ תא םינימזמ ונא
שבגלו םיאשונב ןודל ,תועצה עיצהל ,תוישיא תודמע ןיכהל ,הז
םג הנושארל עמשיי וב רשא ,סוניכב ןגיצהלו ןקה תרגסמב תודמע
םיאקיטילופ רקיעב םיעמשנ הבש הפוקתב ילארשיה רעונה לש ולוק
.אבצ ישנאו

דיתע לעו הגהנהה לע עירכמ לקשמ רעונה לש ולוקלש ,םירובס ונא
הקימנידהשו רעונ ינב רתויש המכ ואוביש דואמ בושח ןכלו הנידמה
.יטסילרולפו םיפתתשמ הבורמ ,יניינע ןויד דדועת חתפתתש

ינכתל םכיתועצהלו בורקה טנמלרפה תארקל םכיתובוגתל םיפצמ
.24.6.02-ב םייקתיש ,אבה טנמלרפה

.050-7644521 יעלקלא העונ ,050-7644522 םשל ביבא ,050-7644511 איגש הילג
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
םדוק ךסמל הרזח
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף