קסד להנמו רבזג שורד צ"הושל - זרכמ
תילגנא תורבוד תוצרא
25.4.2002 - תיצוביקה העונתה רבוד - לוק רפוע
רבודל רשק תריצי
תיצוביקה העונתה הטמ רתאל
תורבוד תוצרא קסד להנמו רבזג דיקפתל יצראה ץוביקה רבח שורד (ע"הנהה) םלועב ריעצה רמושה תעונתל
.תילגנא

:תושרדנ תונוכת
.הירוב לע תירבעו םא תפש תמרב תילגנא .1
.יתעונת רבע .2
.םייפסכ תוח"וד לש הנבהו הכירע ,םיפסכ להנימב הטילשו הנבה .3
לסקא ,דרוו :בשחמ עדי .4

.03-6951407 :סקפל 20.5.2002 דע חולשל םייח תורוק ףוריצב תועצה

050-7677948 - וסלסל תונפל רשפא םיטרפל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
םדוקה ךסמל הרזח
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף