ריבסהל השקש ,םירבד הברה ךכ לכ
18.4.2002 ,"קוריה ףדה" ,רזל בקעי
"קוריה ףד"ל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
,הדנקמ ,וקיסכממו הניארקואמ ,הלאוצנו דעו הילרטסואמ ריעצה רמושה תעונת ירבח םייתאממ הלעמל
םתומ תא ואצמ ובש ,18 אלימב רקנובה תברוח לע הווקתה תא םירש תוירמוש תוצלוחב ,לארשיו הירגנוהמ
.ןימאמ היה ימ .השראו וטגב םידרומה ינורחא

ואנקריב
ןוטב ידומע םג .הנחמה תא ופיקהש ,ליתה תורדג וחתמנ םהילעש ,ןוטבה ידומע תא םיצפשמ ואנקריבב
ילוורש םיצפשמה םהילע ושיבלה ,הילבה ךשמהמ םתוא רומשל ידכ .ריוואה גזמ יעגפ ינפב םיניסח םניא
.םיכורא קיטסלפ
םיעימשמ םהשכ ,רוזחו ךולה קיטסלפה ילוורש תא הלטלטו ,וילא ונעגהשכ ,ואנקריבב הבשנ הקזח חור
היה רשפא םילוורשה ןמ הלועה שערה לוקל תובושק םיינזואהו תומוצע םייניעהשכ .קזח ינוטונומ לוק
– םידוהי ינומהו הפמרה דיל רצעית איה טעמ דוע ,תבכר העיגמ הנה הנהש ,בושחל תולקב
.תרחאה הטנלפב תיפוס הנחת .םלרוגל ודמעיו הנממ וכפשיי ףטו םישנ ,םירבג

18 אלימ
םלוכ .18 אלימב םויס דקפמל םירדוסמ ,תונידמ הרשע הנומשמ ,ריעצה רמושה תעונת לש םיכינח םייתאמ
,לתה שאר לע .ואב ןהמ תונידמה ילגדו םינקה ילגד תא םהידיב םיזחוא ,תוירמוש תוצלוח םישבול
ףינמ דחא - םיריעצ ינש םידמוע ,השרו וטגב םידרומה ינורחא םתומ תא ואצמ וב רקנובה אצמנש ןכיה
לש ןורחאה ובתכמ תאו רנבוק אבא לש רוכזי תא םיארוק .ריעצה רמושה לגד תא ינשה ,לארשי לגד תא
ץיוושמ םירגוב םירשעכ .ןבומכ תירבעב לכה .ישיא עטק תארוק ליזרבמ הכינח .'ץיבלינא יכדרמ
רפסמ דוע ."הנורחאה יכרד הנה רמאת אנ לא" םינזיטרפה ריש תא תובהלתהבו םר לוקב םירש הילטיאו
דעו הילרטסואמ ריעצה רמושה תעונת ירבח םייתאממ הלעמל ."הווקתה" .םודל רבוע להקהו םירבד
םתא ואצמ ובש ,רקנובה תברוח לע הווקתה תא םירש הירגנוהמו הדנקמ ,וקיסכממו הניארקואמ ,הלאוצנו
.השראו וטגב םידרומה ינורחא םתומ
.ןימאמ היה ימ

טרופפר תטרדנא
לש החיתפה דקפמב ה'גדמס ינוי רמא ,"ישיא דואמ תויהל ךלוה ,םירמושכ ,תווחל םיכלוה ונחנאש המ"
,ומצע תא גציימ םג לבא ,וצראב ותעונת תא גציימ ונתאמ דחא לכ" .השרווב טרופפר תטרדנא דיל ,עסמה
דמוע ינא המ ימצעל ראתמ יניא .תוקפסו תולאש ףקתנ ילוכ .ותד תאו וייח תא ,ורבע תא ,ותחפשמ תא
."וניניעל הלגתי רשא תא ןיבהל יל השקו תוארל

ל"וח יכירדמ ןוכמב יצחו שדוח רבכ אצמנו סירפב ריעצה רמושה ןק רבח ,יצחו הרשע הנומש ןב אוה
."היילע השעי" ,םשה הצרי םא ,םייסישכו הנידמה יעדמ דמלי ,סירפל רוזחי ךכ רחא .םילשוריב
תצק םילשוריב .דקפמב ארקש ,םירבדה תא חסנל ידכ ,השק למע אוה ,הבוט ךכ לכ אל דוע ולש תירבעה
.ול ורזע

עגרה והז" .בותכהמ ארקו ינוי ךישמה ,"ונמצע לע לכתסהל ,תאזה הצלוחה תא שובלל האג ינא"
םירמשמו ןורכיזה תא םירמוש .ותוא םירמשמו רבעה תא םירמוש ונא .ןאכ ןומט ונדיקפתש ,רכזיהל
םייח ונא .םידרומה רכזל םגו םיפסנה רכזל ןאכ ונא .השרו וטגב םידרומל ןורכיזה תבצמ לומ .ותוא
תובלל ונילעו ונכותב םירעוב םייחה .םיפסנה לכל קינעהל םילוכי ונחנאש ,רתויב הלודגה הנתמה וזו
."וזה שאה תא

ךלוה ינאש הממ יתששח .יתדחפ הלחתהבש הדומ ינא" :רמוא ינוי ,ךכ רחא םימי השימח ,עסמה ףוסב
םעו םירבח םע ,ריעצה רמושה לש תרגסמב הזה עסמה תא יתישעש רשואמ ינאו םולשב רבע הז .תוארל
אצוי רבד הז לבא ,תפסונ םעפ ותוא השעאו רוזחא םא עדוי אל ינא .הפי דואמ ונתוא ווילש ,םירגובמ
ישעמו יתושגר לע עיפשי יתיארש המ .הזל בורק יד יתייה לבא ,יתיכב אל .דחוימ דואמ ,ללכה ןמ
."הלחתהה קר וז .ןאכ קיספמ אל הזה עסמהש ,יל רורבו דיתעב

עבוקש לדוגה
,רתויב הלודגה תחלשמה וז
ריעצה רמושה תעונת האיצוהש
,תמדוקה םעפב .ןילופל ימלועה
140 עסמב ופתתשה ,םייתנש ינפל
.200 ועיגה הזה עסמל .שיא
רפסמה לע ועיפשה םימרוג המכ
ןושארהו הנשה םיפתתשמ לש לודגה
תועסמה לש החלצהה איה םהבש
העונתב םש םהל ושעש ,םימדוקה
לולסמהמ דרפנ יתלב קלח וכפהו
ףסכ םוכס .םירגובה לש יכוניחה
הגהנהה ישנא וחילצהש ,לטובמ אל
לש תועיבתה ןרקמ סייגל ץראב

"בצמ"ל םגו םולשתב דומעל ושקתהש ולאל עסמה תא תרכינ הרוצב דסבסל רשפא ,ידוהיה שוכרה תבשה
םהלש םידליה תא הלא םימיב חולשל םיפידעמ םירוה - םיפתתשמה רפסמ תלדגהל המורת התייה לארשיב
ןוכמב תומלתשהל הנשה ועיגהש ,םיכינח רפסמ ,בגא ךרד) חוטב רתוי .ץראב רקבל רשאמ הפוריאב לייטל
םתוא חולשל ובריס םהירוהש ינפמ בהל ץוביקב םיהוש ,ןילופל עסמב םג קלח ולטנו ל"וח יכירדמל
.(תדחוימ תינכות םרובע התנב העונתה .םיעוגיפה תריתע םילשוריב אצמנה ןוכמל

ריעצה רמושה תעונת םג .םייתנשל תחא תאז השוע איהו 1986-ב ןילופל תועסמב הלחה תימלועה העונתה
ץראהמ ריעצה רמושה לש תחלשמה .א"י יכינחמ תובכרומה תוחלשמ ,חספ לכב ,ןילופל האיצומ לארשיב
,תוחלשמה ןיב ירקיעה לדבהה .רדסה ליל תארקל הרזחו ץרמ תיצחמב האצי ,שיא םיעשתכ הנשה התנמ
ינב הירבחש ,רתוי וא תוחפ ,תינגומוה תחלשמב רבודמ ילארשיה צ"הושב - בכרהה אוה ,לדוגה דבלמ
.המוד הנכה ורבע םגו העונתה לש םינוש םילעפממ ינשה תא דחא םיריכמ ,הפשה התוא םירבדמ ,ליג ותוא
םעפב ינשה תא דחא ושגפ םבורש ,םישנא לש תונטק תוצובקמ הבכרוה ימלועה צ"הושה לש תחלשמה
םאתהב ,ץראל ץראמ הנוש הנכהה תרוצ םג .תונוש תופש הנומש ירבוד ,24-ל 17 ןיבש םיאליגב ,הנושארה
.תוביסנל

ירבוד וזכור דחאב .םיסובוטוא העבראל ימלועה צ"הושה ירבח וקלוח תינושלה היעבה לע רבגתהל ידכ
הניארקוא ,ץיווש ,הירטסוא ,הירגנוה - םג ןיינעה ךרוצלו הילרטסוא ,ב"הרא ,הדנקמ) תילגנאה
,(ליזרב םגו יאווגורוא ,הניטנגרא ,הלי'צ ,הלאוצנו ,וקיסכמ) תידרפס ירבוד ינשב ,(היסורולייבו
הפשב הוולמ דמצוה סובוטוא לכל .םיקלטיאה יעיברבו (םיגלבו םיתפרצ) תיתפרצ ירבוד ויה ישילשב
,םידרפסה תא שעגמ גלפ לארשי ,םילגנאה תא ךירדה והילא רינ ץוביקמ םולבנזור 'וזיא :תיטנבלרה
.םיקלטיאה תא הילטיאמ וטו'גיפ לאפרו םיתפרצה תא (םידבר רבעשל) קנרפ הנבל
.
רבזג ,(רוצח) רובזנרב ריאמ רמוא ,"םישדוח הנומש לש ןויריה ירחא דלונש ,טושפ אל טקיורפ הז"
הז יתכרעהלו ךכב המ לש רבד אל איה שיא 200 לש תחלשמ איצוהל " .עסמה זכרו תימלועה הגהנהה
ללגב םגו האצי איה ןהבש ,תודחוימה תוביסנה ללגב םג וזמ הלודג תחלשמ היהת אל .ימעפ-דח עוריא
."עבוק טלחהב לדוגה הזה הרקמבו ךבוסמו בכרומ דואמ עצבמ והז תיטסיגול הניחבמש

הלכ תארקל ידוד הכל
הנעגת תוחלשמה ראש לכ .רקובה לש הסיטב ועיגה םילארשיה .השרווב הקיתעה ריעב הדעסמ ,תבש ליל
תבש תלבק םיכרועש ינפל הדועסב םיחתופ ןיא לבא ,ןגוהכ םיבער .תובכרב ימו תוסיטב ימ - תרחמל
קלחל תחלשמל ופרטצהו ץראב םינוש תומוקמב םויה םיאצמנש ,העונתהמ םישדחה םילועה תשש .התכלהכ
רחאלש ,הוולשה תא ,עוגרמה תא ךמע אנ יאיבה .ךורב ךאוב ,תבש ךאוב ךורב" .סקטה תא וניכה ינוגראה
תעש תא .דבלו דחיב תומולח לש ףוסניא םוקרל רשפא וכותבש ,ללחה תא ,למע תלומה לש םינפ בר עובש
."ךרנ ךורב ,ךארוב ךורב ,ךאוב ךורב ,תבש .תלוזה לש ובל תומיעפ תא עומשל לכונ הבש ,תוליחמה
."ןוילע יכאלמ ,םולשה יכאלמ םכילע םולש" - םירש בושו םיכרבמו תורנ םיקילדמ ,ידוד הכל תא םירש
,ןזלב ןגרבמ הלוצינ לש תודע םיארוק ךכ רחא ."הדשה ץע םדאה יכ" תא רישל םיסנמו ןייה לע םיכרבמ
ילצלצב היוללה" םירש .תבש תולילב היבא ךריב הילע ןייה סוכ תא המע הרמש הידודנ תונש ךשמבש
תבהאו אצמנה לכ תא אוהה םויב תבהאו" :ןודרוג .ד.א לש עטק ,הלחה לע םעפה ,םיכרבמ בוש ,"עמש
רשקמה עטקב םיחנקמו "המדא אמיא" תא םירש ."םדאב תנמאהו ךמצעב תנמאהו ךמצע תא תבהאו ,דאה תא
.םולשהו תבשה ןיב
.ספי'צהו םילצינשה ,קרמה ועיגי ,ץוביקב ףלא תונש ינפל ומכ ,תבשה תלבק תמייתסמש ירחא קר

תיבב .ןילופב
הצרפ זאמ רתויב םישקה תועובשה דחא היה עסמה עובש ,השעמל .ללכב םולש תבש התייה אל וז
ונעגה תרחמלש הלילב .הינתנב קראפ ןולמב ארונה עוגיפה עריא ,יעיבר םוי ,רדסה לילב .הדאפיתניאה
עוגיפב וחצרנ תחא החפשמ ינב העברא .הרומ ןולאב תיבל לבחמה תרידח רופיסל םידומצ הפועתה למנל
לעו לבוי תירקב טקרמרפוסב המצע תא הצצופש ,תדבאתמה לע תועידיה ועיגה ,השרווב ,ישש םויב .הזה
לתב "פוש יפוק ימ"ב תודבאתהה עוגיפ היה תבשב .םירצנב תסנכה תיבל ךרדב וחצרנש ,םירגובמ ינש
תושדחה תא .הפיחב "הצמ" תדעסמב עיווזמה עוגיפה לע ונרשבתה ,וטגב רויס ךלהמב ,'א םויבו ביבא
,תמא ןמזב םיחווידה תא ונלביק השעמל לבא ,ןא.ןא.יס תשרב ,ןולמה תיבב ,היזיוולטב תוארל ונלוכי
.םינופאלפה ךרד ,ץראב םימוסרפל דומצ
רקבמ ,םיפירצב רבוע ,קנדיימב ךלוה התא .ןוסא אלל םוי ןיא .ולש ארונה עוגיפהו םוי לכ
ידכ ,הדצה זז חילש הזיאשכ לבא .הנפת רשא לכב העווז .םוירוטמרקב םירונתה תא האור ,"תוחלקמ"ב
?והשמ הרק :לואשל ידכ ,וילא תשגל רחאמ אל התא ,ןופאלפב חחושל
.םויה לש תימויקה הדרחהמ זא לש האושה תא קתנל היה רשפא יא הזה דחוימה עסמב

םיכירצ םתאש המ לכ
םיכירצ םתאש המ לכ וחקת" :ידמל תוירבקמ םיתעל תועמשנ ,תוביסנה ףקותב ,םיכינחל תויחנהה
."םיסובוטואל םירזוח אל ונחנא יכ ,ץיוושואל

קנדיימ
אלימבו טרופפר לש הטרדנאב םג שי םיסקט .הקנילברטב ,ץיוושואב ,קנדיימב .סקט שי הדמשה הנחמ לכב
.רנבוק אבא לש "רוכזי"ב חתפנ סקט לכ .תירבעב דימת .תרחא הצובק סקטה תא הניכמ םעפ לכב .18
הלאל המכו המכ תחא לע ,תירבע ירבודל םג השק רנבוק לש הפשה ."הווקתה" תרישב םייתסמ סקט לכ
.טסקטנוקה אלא ,הבושח טסקטה תנבה אל לבא .םניאש

תיריא .םוירוטמרקל ךומס ,םיפסנה רפא םרענ היתחתמש ,הלוגעה היירטפה לומ ךרענ קנדיימב סקטה
הדנקמ ןויסו "דיה לע רפסמ" תארוק הירטסואמ רמת .תורנ תקלדה .הימוד תקד ."רוכזי" תארוק הדנקמ
.םינקה םשב םירבד םיאשונ הדנקמ ינו'גו סורלייבמ הניטסירכ ,הירטסואמ ינד ."?ןטקה דליה ימ" תא
עטק םע הדנקמ לאינד .טטשנייזרט תא ארוק הניארקואמ רוביא ."םלועל רמגיי אלש ,ילא ילא" תא םירש
."הווקתה" .םירז םיחינמ .תוכבל דומלל - בתכ אוהש

רמושה תעונתל רשק אלל ,תיביטנרטלא האופרב החמומ ,ריעצ רוחב .סקטה תא ןגרא ,הירטסואב חילשה ,יש
השק .לבקתהו תודמעומ גיצה אוה ,ול וצילמה הימרכמ םירבח ,חילש ושפיח .יצראה ץוביקל וא ריעצה
םימיאתמה םיאליגב םימיאתמ םישנא הברה ןיא .תימלועה העונתל םיחילש יצראה ץוביקב אוצמל םויה
היהש המ אל רבכ הז .םהלש ץוביקהמו םהלש הדובעה םוקממ םינש שולשל קתנתהל םהל טושפ אל ,שישכו
.רזוח אוה ץוביק הזיאלו אצוי אוה ץוביק הזיאמ עדי חילשש ,םעפ

תא תדהוא אל ,תינויצ אל הליהק וז .יש רמוא ,ךיריצב תידוהיה הליהקה לומ דובעל טושפ אל דואמ
חילצי חילשהש ,הז םהלש לודג יכה ששחה .םילארשיה ,ונילע תונוילע לש השוחת וזיא םהל שי ,לארשי
.הצרא תולעל םהלש םידליה תא ענכשל

טלחהב ריבס
ןה תוימשיטנאה תועפותהו טלחהב הריבס תוסחייתהה ,לארשימ תולודג תוחלשמ שוגפל םיליגר םינלופה
ימ םיעדוי םה .יצאנ די לעומב םיעידצמו םירענ המכ םידמוע קנדיימל ליבומה שיבכב .דבלב םיילושב
חטבאמה !סואר ,ןעדוי :ונרבעל םר לוקב רוחב קעוצ השראו וטגב רויסב .םיסובוטואב הזה םוקמל עיגמ
תא ףקועו שיבכה לש ינשה ודצל םישנאה תא ריבעמ ,ךבתסהל אלש ףידעמ ,הצובקה תא הוולמה ,ינלופה
השעמה .רוחש עבצ והשימ ךפש הקנילברטל הסינכב םירבסהה םיקוקח םהילע ןוטבה תוחול לע .ןקעצה
.ירט דוע עבצה ,רקוב ותואב עצבתה
.עוגר ןילופב בצמה - הדנק וליפאו ליזרב ,היגלב ,תפרצמ םיעמוש ונחנאש המ תמועל

הניטסירכ
םינק ישאר המכ עדוי אל ינא .סורלייב ,קסנימב ריעצה רמושה לש ןקה שאר איה ןמלגייפ הניטסירכ
,איה הניטסירכ לבא ,(הברה אל ,ריעצה רמושה לש יסלקה הנבמה תא יתורכיה יפ לע) תורוחב ןה םלועב
.רתויב תואנה םינקה ישארמ תחא ,קפס אלל

המוד עסמב התייה רבכ איה .הריבס לבא ,תחלוק אל .תירבע תרבוד המצע איהו ץראב היח הלש אמיא
.הרובע היינש םעפ וז וישכעו סורלייבמ הצובק םע םייתנש ינפל

התיבה תבכרב ךרדה לכ ךכ רחאו תבכרה תנחתל עסא ינאשכ ,וישכע" .תרמוא איה ,"בלבש עסמ םצעב הז"
היה הז לבא ,תוומה תונחמבו זוכירה תונחמב ונרקיב םדוקה עסמב .יתיארש המ לע בושחל לכוא ינא
.רתוי אל ,הנומת זא יתלביק .הפ הרק המ ימצעל ריבסהלו ןיבהל יתקפסה אלו סוחד ךכ לכו רהמ ךכ לכ
העונתהמ םירבח םע יתשגפנ יכ םג יליבשב בושח היה עסמה .יתיארש המ תא דבעל תונמדזה יל שי וישכע
".בוט דואמ שגפמ היה הזו םלועב תומוקמ ינימ לכמ

לע ץיוושואב הגוצתה" :תרמוא איה הזה עסמהמ התא תחקול איהש ,רתויב קזחה ןורכיזה המ לאוש ינאשכ
םייונב םיתב .ריע ומכ איה ץיוושוא .ארונ והשמ הז .םיטירפה ,תונומתה .הלגנמ לש םייוסינה
לכוי הזה םוקמהש ,ובשח הארנכ םה םידוהי גורהל ליבשב הז תא ושע םה םא .םיפירצ אל ,םינבלמ
."ץיוושואב תויהל יליבשב השק .חצנל דמעמ קיזחהל

םימוכיס
םיכירדמה ,םיחילשה לש תווצה ושעש ,תצמואמה הדובעה אלוליא" :תחלשמה זכר ,רובזנרב ריאמ
ךילהתל םורגל ונחלצהש ,ךכמ ןוצר עבש דואמ ינאו לעופל אצוי היה אל הזה לודגה עסמה םילועהו
ןתונש ,טקיורפ והז .העונתב הדובעב האלה ךישמהל תוחוכ םהל ןתייש ךילהת ,םיפתתשמה לצא יכוניח
הנשה ומחלנ םישנא .וב םיפתתשמה לש םיכלוהו םילדגה םירפסמה ודיעיו העונתל הלודג תוחתפתה תפונת
יפלו תודחוימ תולקת אלל םיסובוטוא העברא םע ןילופב להנתהל - תינוגרא הניחבמ .ןאכל עיגהל
אלש לוכי אל ינא - דחא ףא ודדש אלו םילוח תיבל עיגה אל דחא ףאשכ רמגנ עסמה םא - תינכותה
."הצורמ תויהל

םיפתתשמל ןתיתש ,ךכ התנבנ עסמה לש תינכותה " :עסמה לש יכוניחה זכרה ,תולובג ,םואבלטייט וירד
תא ריבעהל ךכ רחא ולכוי םהשו ידוהיהו ישונאה דממב ,ןיבהל ןתינש המכ דע ,האושה תא ןיבהל םילכ
דחא לכ ,םירז תאנש דגנו תונעזג דגנ ,תוימשיטנא דגנ קבאמו ךוניח לש תולועפל םהלש תושוחתה
אלל ,אוהו ריעצה רמושל םיידוחיי םירתא םג לבא ,ונלוכ לש ןורכיז ירתא לש בוליש ללכ עסמה .וצראב
םישק םימיב הנשה ךרענ אוהש הדבועה .קלח וב ולטנש הלא לש תיתעונתה העדותב בושח דממ ףיסוה ,קפס
תונוש תונידמב תוימשיטנאה תוררועתה לשו לארשיב המחלמ לש םימי ,ידוהיה םלועבו ץראב דחוימב
."תובישח הנשמ ול הפיסומ ,םלועב

אפאר
והמ םידרפנש ינפל תצק לאוש ינא ,וקיסכמב העונתב יזכרמ ליעפ ,אפאר הנוכמה ,הסור לאפר תא םג
.ואנקריבב תוומ יתיאר .ואנקריב" :סוסיה ילב הנוע אוהו עסמהמ ותא חקול אוהש ,רתויב השקה עגרה
חילצמ אל ינאש יתשגרה .תוומל הזה קנעה תשורחה תיב ,הלאה תובוראה לכ .הארונ תונקיר יתשגרה
."םשמ חורבלו םוקל טושפ יתיצר .דמעמ קיזחהל

ךכ לכ ריבש התא
היה הז" :וקיסכממ הטרגנ הפי הירבחל תבתוכש המ הזו .םהיניב םיליימ-יא ה'רבחה םיצירמ עסמה ירחא
יתלחתה ,דבל ,הלילב קרו םטאנ וליאכ חומה .םיבר םיאשונ יבגל תובשחמ ררועמו יביסנטניא דואמ עסמ
םייחה םה םיריבש המכ חכוויהל יל באכ ,דחא דצמ .טקפמיאה לדוג תא טולקלו יתיארש המ תא דבעל
.םלבסב םישנאה תא חנזש ,םלועה לע בר סעכ האלמ ינא ,ינש דצמו .ןאכ היהנ אלו ןכתיי רחמש ,תעדלו
םירבד הברה ךכ לכ .שואייה סעכה ,בצעה תושוחת ,לארשי לש תובישחה - ריבסהל השקש םירבד הברה שי
."ריבסהל השקש

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף