:תונותיעל העדוה
תובוחרב צ"הושה ןקב םיתוריש תונבל םיצור
050-7644522 - ריעצה רמושה רבוד ,םשל ביבא
6.3.2002 - םשל ביבא
ריעצה רמושה רבוד םע רשק תריציל
ריעצה רמושה תגהנה םע רשק תריציל
לארשיב ריעצה רמושה רתאל
ט"למא ריעצה רמושה רתאל
ןיינב לומ האחמ תרמשמ 'ד םויב וביציו רתוול םינווכתמ אל תובוחרב ריעצה רמושה יכירדמו יכינח
ןקה הנבמ תא רבחל ,הנשכ ינפלמ ,םי"סנתמה תשרו הייריעה תחטבה שומימ תא ושרדי הבו הייריעה
תינוריעה בויבה תיתשתל

,תחלצומה הנגפההמ םידדועמ .תובוחר ןקב ריעצה רמושה יכינח םירמוא ,"דבכל םיבייח תוחטבה"
האחמ תרמשמ עובשהמ ןקה ירבח וביצי םקבאמב הכימת תומיתח 500-מ הלעמל תחא העשב ומתחוה הכלהמבש
םה ותוא קבאממ קלחכ "!!??ריקב ןיתשנ יתמ דע ,ריעה שאר ינודא" המסיסה תחת הייריעה ןיינב לומ
ןקה הנבמ תא רבחל ,הנשכ ינפלמ ,םתובייחתה תא ודבכי םי"סנתמה תשרו הייריעהש דע ךישמהל םינווכתמ
םתוא ,םיכינחה רובע םיירוביצ םיתוריש תנקתהל יחרכה יאנת אוהש רבד ,תינוריעה בויבה תשרל
.ןממל העונתה תגהנה תבייחתמ

תשר ל"כנמל בתכמ עובשה חלש ,הייריעה תבוגת תא ארק רשא ,ריעצה רמושה ל"כזמ ,איגש ביני
הנבמל תועגונה תוטלחה ונלביק הכלהמב הנשכ ינפל וניניב השיגפה תא ונמייק" :ןורש יבוק ,םי"סנתמה
תובייחתהה םויק יא לע החומ רעונה וישכע .םכידי לע השעיתש ,תינוריעה בויבה תיתשתל רוביחהו ןקה
אלל ירשפא אל הז ךא ,םיתורישה הנבמ תנקתהב לודג ףסכ םוכס עיקשהל םינכומ ןיידע ונחנא .קדצבו
ןעמל ,וזה הקיתו ךכ לכה היעבה תא דימתלו תחא רותפל דחיב הסננ ואוב .תינוריעה תיתשתל רוביחה
."תובוחר ידלי

050-7644522 ,ריעצה רמושה תעונת רבוד ,םשל ביבא :םיטרפל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף