עומדים על המשמר | תגובת מזכ"ל השוה"צ למאמר של עורך "הדף הירוק" מה-27.1.05
עומדים על המשמר
יניב שגיא, מזכ"ל השומר הצעיר, 30.1.04
אביב - 052-4840620
dover@tkz.co.il
sh-mazkira@tkz.co.il
www.hashomer-hatzair.org
עורך "הדף הירוק" כועס על החלטת השומר הצעיר שלא לתמוך במועמדות יריב יערי לריכוז התנועה. ובשם הכעס והצדקת עמדה אישית נשלפה העט שהחלה להמטיר, ולעזאזל העובדות. אז למען קוראיו הנאמנים של העיתון, אשר לרובם יקרה תנועת השומר הצעיר אני מבקש להבהיר את הדברים.
כותב העורך: "בארבע השנים האחרונות ייצר השומר הצעיר גרעון של כ-10 מיליון שקל לפחות, שאת כולו נדרש הקבה"א לממן". במציאות: בשנת 2000 תקצב הקיבוץ הארצי את השומר הצעיר ב-3.7 מיליון שקל. ב-2001 קיבלנו מענק גדול ממשרד החינוך לטובת עבודת השינשינים, בעקבותיו הוחלט במוסדות הקבה"א לקצץ במיליון וחצי שקל את תקציב השומר הצעיר. בשלוש השנים האחרונות "נחסכו" עקב כך 4.5 מיליון שקלים. בפועל, בשנים אלה לא הועבר במלואו תקציב המדינה עבור השינשינים, דבר שאילץ את מוסדות הקיבוץ הארצי להחזיר לתקציב השומר הצעיר 2.8 מיליון שקל בצורת "רשת ביטחון". חשוב לי להדגיש, הרשת היא בשום פנים ואופן לא גירעון אלא סיוע הקיבוץ הארצי להמשך קיום התנועה ועל מנת שלא תפגע הפעילות החינוכית בקיבוצים, בערים, בשכונות ובעיירות הפיתוח. אותם "גורמים מוסמכים" עליהם מבסס העורך את טיעוניו בנוגע לגובה החוב אינם מכירים בסמכות מועצת ומזכיר התנועה. מבחינתם, החלטות והתחייבויות הן כנראה חסרות ערך, או כפי ש"הגורמים" הנ"ל אמרו לנו לא פעם: "הם הבטיחו שהם ישלמו".
יוזמת ג'נבה במרכז
האשמה נוספת: "אין זה סוד שבשנים האחרונות הקצינה התנועה שמאלה...והגיעה למקומות שספק רב עם עמדותיה מקובלות על רוב חברי השומר הצעיר". במציאות: הפתרון המדיני אותו אימצה התנועה הוא "יוזמת ג'נבה", בה תומכים על פי סקרים 40 % מאזרחי ישראל, ורובם המכריע של חברי הקיבוצים. מעבר לכך, אני גאה שבשנות האינתיפאדה העקובות מדם היינו התנועה היחידה שהצליחה לקיים שיתוף פעולה חינוכי- פוליטי עם תנועת נוער פלשתינית. אני גם גאה על חידוש הקשר עם "תנועת הנוער הערבי" בתגובה לאירועי אוקטובר 2000.
נגד חברת הפערים
עוד ציטוט: "בהשראתו של המזכ"ל היוצא שגיא, הקיבוץ השיתופי היה בתנועה בבחינת כזה ראה וקדש, ובשאר יש להיאבק". במציאות: שום דבר איננו מבחינתי "כזה ראה וקדש", ובטח שלא הקיבוץ. כדרך חיים אני דווקא מאמין ומחנך אל "כזה ראה וחדש". אני לא מקדש מסגרות ולא משמר שיטות. לא אכחיש, אני עדיין מאמין בערכים המכוננים של הקיבוץ ובצורך לחדש את הקיבוץ כך שיגיב למציאות שהשתנתה מחד, וישמור על ליבת ערכיו מאידך. השומר הצעיר תחת הנהגתי קיימה דיון עמוק ומקיף שבחן את ליבת ערכיה. העזנו לשים סימני שאלה על כל ערכי הייסוד ובהצבעה בחרו מאות המדריכים והחניכים להמשיך לחנך לערכים המכוננים של הקיבוץ. האמונה בשוויון ערך האדם היא שהכריעה ומכתיבה את יחסנו השלילי לחברת הפערים הנוצרת בקיבוץ החדש.
תנועה חינוכית, ופוליטית
בנוגע להליך בחירת מזכ"ל חדש לתנועה אבהיר, אני הייתי זה שפנה ליריב לקחת על עצמו את התפקיד. עשיתי זאת מתוקף היכרותי עם יכולתו החינוכית והבנתי שביכולתו להעמיק מאוד את התהליכים הרבים בהם נתונה התנועה בשנים האחרונות. חשוב להבהיר- יערי לא נפסל ע"י מזכירות השומר הצעיר בגלל דעותיו. מועמדותו של יריב ירדה כי הוא הציג לתנועה עמדות הנוגדות את דרכה בחברה הישראלית והקיבוצית. ומעבר לכך, הציג יערי עמדה חינוכית המתנגדת לחינוך בעל השפעה וכיוון פוליטי. אלה עמדות חינוכיות רציניות, אבל זה לא השומר הצעיר שהייתה, הינה, ותהיה תמיד תנועה חינוכית–פוליטית, המחנכת ל"תיקון אדם, ותיקון עולם" בציפייה שחניכי ובוגרי התנועה יגשימו ערכיה, יפעלו לקידומם בחברה, יתנגדו לקבלת מציאות לא ראויה, אפילו ימרדו כנגדם. זהו חינוך פוליטי. אל מול ה"רלטביזם" וה"אסקפיזם", אצלנו מציגים עמדות שונות אבל בוחרים ביניהן תוך מחויבות לבחירה. מחויבות אישית, פנימית של היחיד שמובילה אותו לפעול ולנקוט עמדה. לא להתקרנף ולא ללכת לאיבוד בזרם עכור.

לשמחתי, השומר הצעיר, התנועה ההיסטורית של מייסדי קיבוצי הקיבוץ הארצי זוכה עדיין להערכה רבה מאוד. הדבר בא לידי ביטוי בביקוריי בקיבוצים, במפגשים עם החברים, בהשתתפות ב"שומריה", בתמיכת מועצת הקבה"א, ובקביעת סדר עדיפויות להשקעה של נאמני קרן "חבצלת". אלה מעידים כי המצפן השומרי מכוון נכון גם היום.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים