הזמנה למועצת הקיבוץ הארצי (6.6.99)
הזמנה למועצת הקיבוץ הארצי (6.6.99)

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות
10.5.9903-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'ילכבוד

חברי מועצת הקבה"א

שלום רב,ישיבת המועצה הקרובה ביום
.08.30בשעה בתל אביב בבית הקבה"א, 6.6.99א': סדר היום

א. דיון על חבצלת.

ב. סיכום הבחירות.בגבעת חביבה.11.7.99מועד ישיבת המועצה הבאה -בברכהאבשלום (אבו) וילן

מזכיר הקבה"א
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים