דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 06/09/98
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 06/09/98
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי
6/9/98

1 - דיווחים
- חמי סל,עצרת 5 שנים לאוסלו ופתיחת מסע ציבורי להקדמת הבחירות
המח' הרעיונית-פוליטית, מסר על ההכנות לעצרת במוצ"ש .12.9 במועד
זה יתחיל מסע ציבורי לקיום בחירות עכשיו. ב 30.10 עצרת זיכרון
- 3 שנים לרצח רבין.
ב 10.9 מבצע משותף לג"ח, מ.א. מנשה והקבה"א לחלוקת מים באזור ג'נין.


- לבקשת הנרי אלקסלסי יימסר סיכום כספי של הרשותרשות הדף הירוק
לקראת הדיון על תקציב 99.

- אמציה רייז הציג את העילות להשבתת המשק ומטרות מאבקההשביתות במשק
של ההסתדרות. אילן שדה הציג את מטרות המאבק להמשך קיומו של המינהל
לחינוך התיישבותי כיחידת סמך במשרד החינוך. כמו כן נמסרו פרטים
על שביתת המורים.

2 - נוהל בחירת דירקטוריונים
יוסי בן שאול, רכז כח אדם, הציג את הצעת מזכירות הקבה"א לנוהל בחירת
דירקטוריונים. בסיכומו של הדיון הוכנסו מספר תיקונים והתקבלה ההחלטה
הבאה:
המועצה מאשרת את הנוהל לבחירה והחלפת דירקטוריונים בתאגידי הקבה"א
- צוותא, חבצלת, ג"ח, ספרית הפועלים, דף ירוק, קמ"ע, הנה"ר, הנה"ע.


א - יו"ר מועצת המנהלים ייבחר בוועדה המכינה ויובא לאישור המועצה.


ב - ועדת כח אדם תמליץ למזכירות הקבה"א על המועמדים לדירקטורים.
המזכירות תבחר מועמדים. הנושא יובא כהודעה למועצה (מועמדים פנימיים
וחיצוניים). מיון המועמדים לאחר מכרז פתוח באחריות ו. כח אדם.


ג - אורך קדנציה - 4 שנים.

ד - ייקבעו ע"י ו. כח אדם קריטריונים לבחירת האנשים לדירקטוריונים
השונים.

ה - חברים בדירקטוריונים יתחילו פעולתם רק לאחר הודעה על מינויים
במועצה.

3 - קיבוצי מצוקה
אבו וילן, מזכיר הקבה"א, מסר דיווח על שורת קיבוצים שנקלעו לאחרונה
למצוקה כלכלית, חלקם הגדול לאחר הסדר הקיבוצים ומיעוטם לפניו. כמו
כן נמסרה מידע בנושא התקדמות הסדר קיבוצי הנדל"ן והאפשרות לביצוע
הסדר פיננסי בקיבוצים אלה. הובהרו המשמעויות של הסדר ההגנה בפני
נושים בקיבוץ בית קמה וההגנה על חברי הקיבוץ בהסדר זה (ולא כפי
שפורסם בעיתונות בשבוע האחרון). ניתנו תשובות לשאלות וסוכם על עריכת
דיון בעוד מספר חודשים בנושא, לאחר הצגת תכנית פעולה ע"י המזכירות.


4 - שינוי סעיף 125 בתקנון הקיבוץ
עו"ד אמיר גנז הציג את ההצעה לשינוי סעיף 125 בתקנון הקיבוץ. הסעיף
דן בחלוקת רכוש הקיבוץ לעת פירוק (בקיבוצים שמספר חבריהם עולה על
.(25
ההצעה שעיקרה חלוקת רכוש הקיבוץ בין חבריו, באישור התנועה במקום
העברתו ל"ניר שיתופי"/תנועה - אושרה ברוב מכריע ובהתנגדות .1
נוסח מדויק יקבע בוועדה המשפטית המשותפת עם התק"ם.
כל השינויים בתקנון הקיבוץ שהוצגו בכנסים האזוריים יובאו במרוכז
לעיון חברי המועצה לפני שליחתם לקיבוצים. אם תהיה בקשה ייערך דיון
במועצה.

5 - תקציב 99 - קווים מנחים
נירה בראונשטיין, רכזת ו. תקציב רחבה, הציגה את עיקרי הקווים לתקציב
התנועה לשנת .99 לאחר שאלות והערות שהושמעו סוכם:
א - מסגרת התקציב תהיה 21.3 מלש"ח (קיצוץ ריאלי של %6) בעד ,60
נגד .6
ב - מס חבר יהיה 900 ש"ח לחבר(במקום 1,000 ש"ח בשנת 98) בעד - רוב,
נגד .5
ג - עבור חברים מעל גיל 70 ישלם הקיבוץ 50% מגובה המס - 450 ש"ח
לחבר- בעד רוב גדול, נגד .5
ועדת תקציב תגיש טיוטת התקציב למועצה ב .25.10 הדיון יועבר לקיבוצים
ויסוכם ב .27.12
במקביל תפתח ועדת תקציב בדיונים עם הנהלת חבצלת על גובה תרומתה
למימון פעולות החינוך והתרבות בתקציב.

- המשך הדיון6 - קיבוצים שלא אישררו חברותם בתנועה על בסיס האמנה
והחלטה.
בהמשך לדיון שהתקיים במועצה הקודמת בדבר מעמדם של שניר ואדמית,
שהחליטו על מעבר שכר דיפרנציאלי ואי קבלת אמנת הקבה"א, התקיים דיון
נוסף בהשתתפות 17 חברים ובתוכם נציגי שניר ואדמית.
בסיום הדיון התקבלה הצעת מזכירות הקבה"א, המעודכנת, כפי שנוסחה
לאחר ישיבת המועצה הקודמת:
קיבוצים שיבחרו שלא לחדש חברותם בתנועה על בסיס האמנה לא ישתתפו
בהכרעות התנועתיות (ללא זכות הצבעה). קיבוצים אלה יקבלו השירותים
מהתנועה וישלמו מיסיהם עפ"י החלטות המועצה כמקובל. בעד ,43 נגד
12.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים