דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 21/3/99
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי - 21/3/99

סיכום מועצת הקבה"א

21.3.99. מינויים1

דירקטור למועצת מנהלים "חבצלת"

אליעזר שני (רבדים) במקום אבנר ברזילי (נגבה) - נמסרה הודעה.בחירת רכז/ת הרכזים

אושר נוהל בחירה מקוצר בישיבה הבאה ב 25.4.99.גיוס פעילים לתחום כלכלה

הוצגה פנייה לגיוס דחוף של חברי קיבוץ לתחום כלכלה והדרכה כלכלית בתנועה.דו"ח מטה הבחירות הקיבוצי.2

חמי סל ואבו וילן - רכזי מטה הבחירות הקיבוצי - מסרו על התארגנות המטה.

הגדרת המטרות - הפלת נתניהו, הגדלת כוחה של מרצ בתנועה הקיבוצית ועבודה
משותפת עם התק"ם לבחירת ברק לראשות הממשלה.. אישור הרכב מזכירות הקבה"א3

מועצת הקבה"א אישרה, עפ"י דרישת רשם האגודות השיתופיות, את הרכב מזכירות
התנועה.הסדר פיננסי - הסדר הקיבוצים.4


אברי דביר ואורי סלע הציגו את עיקרי הסדר הקיבוצים - ההסדר הפיננסי, הבא
במקומו של ההסדר הקרקעי.

לחברי המועצה נמסרו קווי המיתאר של ההסכם המתגבש, לוח הזמנים לחתימה
ומשמעויות המהלך לקיבוצים.

חברים ובסיכומו הוחלט:21בדיון השתתפוהתקבלו עקרונות החלטת הועדה הכלכלית מיום 17.3.99 לסיום המו"מ עם .א
האוצר והבנקים.

עיקריו:

- הסיוע ההדדי.

- אי מתן בטחונות להתחייבות התנועות לסיוע הדדי.

- אי חתימה ללא הסדרת בעיות פרטניות של מספר קיבוצים.

- הסדרת שימוש עד מימוש בקרקע המושבת.

- ריבית על כספי התמריץ ממועד רלוונטי.

- ביצוע הסכם כרם שלום.במהלך השבוע הקרוב יערכו פגישות עם ההנהלות הכלכליות בקיבוצים.ב.

הנוסח הסופי של ההסכם יובא לאישור הועדה הכלכלית של המועצה, שתכונסג.
עפ"י הנדרש.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים