הזמנה למועצת הקבה"א ב- 10.10.99
הזמנה למועצת הקבה"א ב- 10.10.99
הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

27 בספטמבר 1999maz@tlv.kba.org.il דואר: ,03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'ילכבוד

חברי מועצת הקבה"א


שלום רב,ישיבת המועצה הקרובה תתקיים:

8.30 בגבעת חביבה בשעה 10.10.99א' ביום: סדר היום

א. הודעה על מינויים בתאגידים

ב. דיון פוליטי

ג. איחוד התנועה הקיבוצית - דיון לקראת ועידת הקבה"א ב- 25.11.99

ד. שונותמועד ישיבת המועצה הבאה - 7.11.99 בתל-אביב

בברכהאבשלום (אבו) וילן

מזכיר הקבה"א
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים