סיכום מועצת הקבה"א - 5.9.99
סיכום מועצת הקבה"א - 5.9.99

סיכום מועצת הקבה"א

5.9.66תל-אביב -

jud@tkz.co.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

הודעות .1

א. הודעה מדינית

אבשלום וילן מזכיר הקבה"א בירך בשם המועצה את ראש ממשלת ישראל
וממשלת ישראל לרגל חידוש תהליך השלום וחתימת הסכם שארם אל שייך.
הובעה דאגה רבה מתקציב המדינה וסדר העדיפויות הכלכלי המסתמן
בתוכו.ב. טורקיה

חגית סאלם נציגת הקבה"א במשלחת לטורקיה תיארה בפני המועצה את
ארועי רעש האדמה וקבלת הסיוע שלנו. המועצה שלחה תודתה לכל
הפעילים והמתנדבים במבצע העזרה לטורקיה שאורגן ע"י הנרי אלקסלי וחמי
סל.ג. מיסים

מוטל בוגומולסקי גזבר התנועה מסר דו"ח קצר על מצב גביית המיסים לשנה
זו. הדו"ח המלא יוצג בקרוב לקיבוצים ולמועצה.ד. דובר הקבה"א

אבו וילן הציג בפני המועצה את עופר קול, הדובר החדש של הקבה"א וסקר
את תהליך הבחירה.

מינויים .2

לביא מאירי (ניר דוד), יו"ר זמני של הועדה המכינה הציג את המינויים
הבאים:א. דפנה איתן (שובל) מחלקת החינוך, נמסרה הודעה על כניסתה כמשקיפה
למזכירות הקבה"א.

ב. דרורי קפלון (רוחמה) רכז איזור דרום - כלכלה, נבחר בנוהל מקוצר כחבר
במזכירות הקבה"א.

ג. עמירם אפרתי (דן) נבחר בקריאה שניה (פה אחד) ליו"ר הנהלת חבצלת.

ד. יו"ר צוותא - קריאה שניה בהצבעה חשאית נבחר הנרי אלקסלסי (בית
הנרי, 31זרע) כיו"ר הנהלת צוותא. תוצאות ההצבעה: יוסי עמיר (מזרע)
.36אלקסלסיבחירת מזכיר הקבה"א דיווח ועדת הבחירות .3

אורי סלע (כרמיה) יו"ר ועדת הבחירות הציג את ארבעת המועמדים שאושרו
(סבוב שני5/11להתמודדות לתפקיד מזכיר הקבה"א. הבחירות ייערכו ב-
). נמסרה סקירה על האמצעים והתקציב שיועמד12/11במידת הצורך ב-
לרשות המתמודדים.1999 אשור תוכנית הפרויקטים מחצית שניה של .4

יוסי בן שאול, רכז צוות הפרויקטים הציג בפני המועצה את רשימת הפרויקטים
: על פיה99,לאשור למחצית השניה של שנתש"ח 400.000פרויקטים שאושרו בתחילת השנה:

ש"ח 267.000רשימה חדשה

ש"ח 333000רזרבה

. אושרה ההצעה4 מול 27ברוב שלועידת הקבה"א - דיווח .5

יוסי בן שאול מתאם הצוות הבינתנועתי לאיחוד התנועות ואבו וילן, מזכיר
צוותי.12הקבה"א, הציגו בפני המועצה את עיקרי הסיכומים שהוכנו ע"יהכנה ואושרו ע"י המזכירות המשותפת. כמו כן הוצגו עיקרי המחלוקות
והנושאים שעדיין לא גובשו.

סוכם על עריכת דיון בנושא במועצה הבאה ובו יוחלט על אופן הדיונים
בקיבוצים וכווני פעולה אפשריים. למועצה יוגש ספר הועידה ובו כל סיכומי
הצוותים.תנובה - שיוך מניות בהשתתפות אריק רייכמן, מנכ"ל.6
תנובה

אריק רייכמן הציג בפני מועצת הקבה"א את המלצות הועדה המכינה
בועידה תועלה לדיון הצעה17.11.99.בתנובה, לקראת ועידת תנובה ב-
. האגודות השיתופיות החברות בו630לשיוך נכסי הקונצרן ל-

אברי דביר , רכז תחום כלכלה, הציג את הסתייגויות הקיבוץ הארצי בנושא: א.
ההגנה על יצרני החלב ב. פתרון סוגיית מכירת המניות לממשלה במסגרת
הסדר הקיבוצים.

חברים ובסיומו הוחלט כי צוות המו"מ מטעם התנועה12בדיון השתתפו
ימשיך את המגעים עם הנהלת תנובה למציאת פתרון מוסכם לשתי השאלות
הנ"ל שבמחלוקת.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים