סיכום מועצת הקיבוץ הארצי - 15.7.2001
סיכום מועצת הקיבוץ הארצי - 15.7.2001


61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
03-6951195, פקס: 03-6925274טל:
maz@tlv.kba.org.ilדואל:

www.kibbutz.org.il אתר:15.7.2001סיכום מועצת הקיבוץ הארצי -


מיכל שצקימנחה:
.49, סה"כ: 6, משקיפים 16, נציגי קיבוצים - 11, פעילים - 16 נבחרי ועידה - נוכחים:


סדר היום:
דיווח על הנעשה בגבעת חביבה..1
בחירת יו"ר למועצת המנהלים של גבעת חביבה..2
דו"ח תשלום מסים - קיבוצים. .3

סיכומים:

. דיווח על הנעשה בגבעת חביבה1
הנהלת גבעת חביבה ורכזי המרכזים השונים מסרו דיווח על הנעשה בגבעת חביבה
ברמת הפעילות השוטפת והבעיות אתם מתמודד הקמפוס. התפתח דיון בו ציינו כל
הדוברים את החשיבות העצומה של פעילות גבעת חביבה מבחינה ציבורית ואת
הצורך להבטיח את חוסנו הרעיוני והכלכלי של הקמפוס.

. בחירת יו"ר למועצת המנהלים של גבעת חביבה2
יוסי בן שאול הציג בשם ועדה מכינה את מועמדותו של גרי ברנר מחצור לתפקיד
יו"ר מועצת המנהלים של גבעת חביבה. גרי ברנר נמצא כרגע בשנת חופש, אך סיכם
עם קיבוצו על חזרה לקיבוץ במהלך השנה הקרובה. עד לחזרתו לקיבוץ יהיו ימי
העבודה של גרי בגבעת חביבה בהתנדבות (במקביל לעבודתו במפעל של חצור).
נגד.8 בעד ו-24 בהצבעה על קיום נוהל בחירה מקוצר (סיבוב אחד) הצביעו -
נמנעים.4 נגד ו-6 בעד, 27 בהצבעה על בחירתו לתפקיד הצביעו -
גרי ברנר נבחר לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של גבעת חביבה. -

. דו"ח תשלום מסים של הקיבוצים3
גזבר התנועה, מוטל בוגומולסקי, מסר דיווח על שני קיבוצים (ברעם ומסילות),
שעדיין לא הגיעו לשום הסדר עם התנועה. נציגי הקיבוצים לא הגיע למסור דו"ח
במועצה על עמדתם וסוכם לדרוש מברעם ומסילות להגיע להסדר עם התנועה עד
לישיבה הבאה או להתייצב בפני המועצה, כדי להסביר את עמדתם לפני שתקבל
המועצה החלטה לגבי התמודדותה עם הנושא.


- מזכיר התנועהגברי ברגילרשם:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים