הזמנה למועצת התנועה ב-22.4.2001 באפעל
הזמנה למועצת התנועה ב-22.4.2001 באפעל


050-5400739 ,03-6925326
03-6951195פקס:
kol@tkz.co.ilדוא"ל:
לשכת הדובר
עופר קול
13ליאונרדו דה וינצ'י
61400תל-אביב

www.kibbutz.org.ilמועצת התנועה הקיבוצית


,2001 באפריל 22ביום ראשון כ"ט ניסן תשס"א,
ב"בית ברנד" - אפעל ,9:00בשעה

על סדר היום:
דיווחים בין מועצה למועצה..1
.2001תוכנית העבודה של מזכירות התנועה - .2
.2001תקציב התנועה הקיבוצית - .3
בחירת חברי המזכירות הרחבה של התנועה. .4
שונות..5

צירי המועצה מוזמנים

בברכת חג שמח!מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים