פרוטוקול מועצת התנועה מס' 2 מ-18.2.2001
פרוטוקול מועצת התנועה מס' 2 מ-18.2.2001

לשכת דובר התנועה הקיבוצית
03-6951217, פקס: 050-5400739 ,03-6925326, טל: 61400 תל-אביב ,13ליאונרדו דה וינצי
www.kibbutz.org.il kol@tkz.co.il2פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס'

גבעת חביבה,2001 בפברואר 18יום א' כ"ה שבט,
ישבו בנשיאות: עליזה עמיר (ברעם); ארנון קלדניצקי (אפיקים)


על סדר היום:

דיווחים.1
מזכירי התנועה דיווחו על הליכי הדיונים,א. הטיפול בנושא "סיווג הקיבוץ" -
שמקיימת התנועה עם גורמי חוץ שונים, לרבות "רשם האגודות השיתופיות"
בנושא "סיווג הקיבוץ". עניין זה, שחשיבותו היא קריטית לכלל קיבוצי התנועה,
יידון בקרוב במסגרת יום עיון תנועתי ללימוד הנושא. בהמשך לכך יתקיימו
דיונים בפורומים האזוריים וכן באסיפות קיבוצים, שיבקשו לדון בנושא. המטרה
היא להגיע לפתרון, שיהיה מוסכם על כלל הקיבוצים. לקראת גמר תהליכי
הלימוד יובא הנושא לדיון במזכירות התנועה ולסיכום במועצת התנועה.
הקיבוצים התבקשו לקיים דיונים פנימיים בנושא, אך לא לקבל החלטות טרם
שהעניין הגיע לכלל בירור יסודי ומקיף ברמה התנועתית.
גברי בר-גיל מסר למועצה דיווח עלב. משפט "ניר-שיתופי"-קיבוץ עברון -
החלטת בית המשפט להסיר על הסף את התביעה הייצוגית של קיבוץ עברון
בנושא "ניר שיתופי", זאת כיוון שנושא זה לא נדון מעולם, קודם לכן, במוסדות
האגודה השיתופית. בעקבות פסיקת בית המשפט הודיעה "ניר שיתופי"
למוסדות קיבוץ עברון, כי היא תשמח לקבל פנייה לפתיחת דיונים מסודרים
בנושא "שיוך נכסי האגודה לחבריה".

בחירת ועדת גיוס רחבה.2
של"ועדת גיוס רחבה" לשמש כפה אחדלהלן רשימת החברים/ות שאושרו
התנועה הקיבוצית:
יגאל (מזכירי התנועה); נתן טל וגברי בר-גיל (יקום) - רכז הוועדה;דוד גלמידי
(משמר השרון);הדסה ולנסי (רמות מנשה); מאשה סאמרס (רביבים);צחור
מיכה שגיא (מצר); רוסי וגשל (אור הנר); הגר אראיה (מעברות); יוסי בן-שאול
רבקה וילנד (יזרעאל); ניצן פלדמן (עין החורש); עידית בכרבית השיטה); )
(ניר עוז).שלמה מרגלית (מעגן מיכאל); אורן לינדר(גזית);
לוועדה שני חברים מאזור הצפון.להוסיףעל דעת צירי המועצה,סוכם

2001 סיכום בחירות .3
המועצה קיימה דיון פוליטי, שנועד לסכם את הפעילות המשותפת של המטות
הדיון נסב גם.(2001המפלגתיים במערכת הבחירות לראשות הממשלה (פברואר,
על תוצאות הבחירות וכן על האפשרויות הפוליטיות השונות לנוכח הקמת
הממשלה החדשה בראשות אריק שרון.
חלק ניכר של הדוברים הדגישו בדבריהם את הצורך לשמור ולקיים דיאלוג קבוע
בין האגפים הפוליטיים השונים בתנועה, במגמה להגיע, בכל מצב פוליטי העשוי
להתפתח, להבנות מרביות.
לא התקבלו סיכומים והחלטות בסעיף זה.

קריאה שנייה- "שיוך הדירה לחבר" .4
להלן נוסח ההחלטה, שהתקבלה בהצבעת רוב הנוכחים במועצת התנועה:
במסגרת כלל הדיונים המתקיימים בתנועה בנושאי חיזוק הביטחון האישי של
חבר קיבוץ:
יוקם ויופעל בסמכות התנועה מטה, אשר ייבנה חלופות שונות לטיפול בחיזוק
הביטחון האישי לחבר, לרבות טיפול כלפי מוסדות חיצוניים, כדי ליצור את
התנאים הנחוצים לקיומן של החלופות.
מועצת התנועה מאשרת פתיחת הליכים, אשר יאפשרו בעתיד שיוך דירות ע"ש
חברי הקיבוצים, תוך שמירה על קיום הקיבוץ לדורותיו והקפדה, כי מהלכים אלו
לא יפגעו בקיבוץ, אשר לא ירצה בהם.
מזכירות התנועה תהיה אחראית לטיפול התנועתי בנושא. לשם כך יפעל מטה,
אשר ירכז את מכלול הפעילות הנדרשות לצורך העניין. המטה יפעל בכפוף
למזכירות התנועה ולהחלטותיה.
המטה יציע ויטפל בכלל המודלים השונים לנושא "שיוך הדירות" ויעמיד לרשות
כל קיבוץ את מצבור הידע וההמלצות.

2001 תוכנית העבודה של התנועה לשנת .5
עקב השעה המאוחרת סוכם, על דעת נשיאות המועצה, לדחות את הדיון
" ולקיימו כסעיף ראשון של סדר היום2001ב"תוכנית העבודה של התנועה לשנת
.בישיבת המועצה הבאה


רן כוחןרשם:
- מזכירי התנועהנתן טל/גברי ברגילמאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים