הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית ב-18.2.01 בגבעת חביבה - 4.2.2001
הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית ב-18.2.01 בגבעת חביבה - 4.2.2001

לשכת דובר התנועה הקיבוצית
03-6951217, פקס: 050-5400739 ,03-6925326, טל: 61400 תל-אביב ,13ליאונרדו דה וינצי
www.kibbutz.org.il kol@tkz.co.il


4.2.2001הודעה לעיתונות


הזמנה

לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית

2001 , בפברואר18ביום ראשון, כ"ה שבט,
בגבעת חביבה,08:30בשעה


על סדר היום:
דיווחים בין מועצה למועצה:.1
הטיפול בנושא "סיווג הקיבוץ".א.
משפט "ניר שיתופי" - קיבוץ עברון.ב.
שונות.ג.
בחירת ועדת גיוס רחבה..2
סיכום הבחירות לראשות הממשלה - דיון..3
.2001 תוכנית העבודה של מזכירות התנועה לשנת .4
"שיוך הדירות לחבר" - קריאה שנייה..5
שונות..6

נא לדייק!!!מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים