מועצת הקיבוץ הארצי, בגבעת חביבה, ב-7.1.2001
מועצת הקיבוץ הארצי, בגבעת חביבה, ב-7.1.2001


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

7.1.2001מועצת הקיבוץ הארצי ב-


הזמנה לחברי המועצה, מזכירים ורכזי משק

,08.30 בשעה ,7.1.2000א' ישיבת המועצה הקרובה תתקיים ביום
בגבעת חביבה.

סדר היום:
דיווחים - (הכנה לבחירות, שונות)..1
סיום הדיון בנושא שיוך דירות. .2
קריאה ראשונה.2001תקציב .3
שונות..4מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים