מועצת התנועה ב- 24.12.2000
מועצת התנועה ב- 24.12.2000


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:מועצת התנועה

09:00, שעה 2000 בדצמבר 24ברמת אפעל - "בית ברנד", יום ראשון

על סדר היום:
בחירת נשיאות.-
בחירת ועדת ביקורת.-
בין ועידה למועצה - דיווחי מזכירות.-
נבחרי המועצה/ועידה - אישור.-
דיון בהסתייגויות מוועידת כנרת.-
נהלי עבודת המועצה.-
.2001תוכנית עבודה לשנת -

קיבוצים, שטרם העבירו את שמות הצירים מתבקשים לציידם בכתב מינוי ביום
התכנסות, ע"מ שנוכל לאפשר להם להשתתף.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים