סיכום מועצת הקבה"א - 23.11.2000
סיכום מועצת הקבה"א - 23.11.2000

לשכת דובר התנועה הקיבוצית
03-6951217, פקס: 050-5400739 ,03-6925326, טל: 61400 תל-אביב ,13ליאונרדו דה וינצי
www.kibbutz.org.il kol@tkz.co.il


23.11.2000סיכום מועצת הקבה"א מ-


עומרי כנען מנחה:
משקיפים.11 נציגי קיבוצים, 43 פעילים, 15 נבחרי ועידה, 24 נוכחים:
93 סה"כ:

סדר היום:
דיווחים.1
דיון פוליטי .2
בחירת נציגים למועצת התנועה הקיבוצית.3
שיוך דירות.4

סיכומים:

בחירת נציגים למועצה התנועה הקיבוצית .1
נבחרים למועצת התנועה הקיבוצית. על פי בקשה של מספר חברי30נבחרו
מועצה תיבדק, פעם נוספת, ההבהרה של ועדת כוח אדם והמחלקה
הנבחרים ישמשו גם כנבחרי הוועידה במועצת הקיבוץ30המשפטית ש-
הארצי.דיון פוליטי .2
התקיים דיון פוליטי ובסיכומו התקבלה ההחלטה הבאה:
המועצה קוראת לראש הממשלה לעשות את כל הנדרש, בשילוב שלא.
אמצעים צבאיים ומדיניים, על מנת להביא להורדת האלימות למינימום
האפשרי וחזרה לשולחן המשא ומתן.
המועצה קוראת לחברי הקיבוצים להירתם למסע ציבורי נגד התלהמותב.
הימין בישראל תחת הסיסמא "תנו לשכל לנצח" ובקריאה להוריד את
האלימות ולחזור לשולחן המשא ומתן.
המועצה מחליטה לעשות את כל הפעולות הנדרשות על מנת לבנות מאבק ג.
משותף עם ערביי ישראל, שיבטיח להם שוויון מלא כאזרחים במדינת
ישראל.

שיוך הדירות - דיון .3
התחיל דיון, בקריאה ראשונה, בנושא שיוך הדירות בקיבוץ. הדיון יימשך
בישיבת המועצה הבאה.


רשם: גברי ברגילמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים