הודעה לקיבוצים ולחברי הקיבוצים - על בחירות למועצת התנועה הקיבוצית, 29.10.2000
הודעה לקיבוצים ולחברי הקיבוצים - על בחירות למועצת התנועה הקיבוצית, 29.10.2000maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13ליאונרדו דה-וינצ'י

29.10.2000סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - ת"א -


הודעה לקיבוצים ולחברי הקיבוצים

המועצה החדשה של התנועה הקיבוצית, אשר אמורה להתכנס במהלך שנה
נבחרים/ות מכל תנועה, כפי שנקבע30זו, תכלול בנוסף לנציגי הקיבוצים גם
.(2000בתקנון, שאושר בועידת "התנועה הקיבוצית" (כנרת - אוקטובר
נבחרים/ות אלו ייבחרו בפריימריס, בישיבת מועצת הקבה"א הקרובה
.30.11.00 ובמרכז תק"מ באפעל ב-19.11.00-בגבעת חביבה ב

המעוניינים להגיש מועמדותםאנו פונים לקיבוצים ולחברים/ות בתנועה,
, כחלק מנבחרי הוועידה, לפנות לפקס' שמספרולחברות במועצה
עבור יוסי בן שאול (הקבה"א) או רן כוחן (התק"מ) לא יאוחר03-6951407
לנובמבר (אין להציג מועמדים ללא הסכמתם).14מ-

מזכירות הקבה"א תציג גם היא מועמדים/ות משלה.ישיבות המועצה יתקיימו אחת לחודשיים בערך ויחייבו השתתפות רציפה
לחברים/ות שייבחרו.

תהיה העדפה מתקנת לנשים עפ"י החלטת ועידות התנועות.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים