סיכום מועצת הקבה"א 2.7.2000
סיכום מועצת הקבה"א 2.7.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר
מזכירות
maz@.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י


2.7.2000סיכום מועצת הקבה"א


. צדק תנועתי - אשור צוות לטפול1
אושר צוות לטיפול בנושא יישום החלטות הצדק התנועתי:
גברי ברגיל (מרכז) כרמית דורון, מיכי דרורי, אבו וילן, חיים חכים,
סיגל מורן, אמרי רון, אפרים רוזן, מיכה הרץ, אברי דביר.

לצוות תצורף אישה נוספת. הצוות יביא תוך שלושה חודשים הצעות
ליישום ההחלטות בנושא.
33בעד -
6נגד -

. איחוד הנכסים בין התנועות - החלטה2
בנושא איחוד הנכסים שבין התנועות הוחלט כדלקמן:
התנועות יפעלו כדי להמשיך ולקיים בעתיד את הנכסים .א
המשותפים שישמשו מנוף לפעולות חינוך ותרבות ולקידום מטרות
משותפות שונות.

תהליך מימוש איחוד הנכסים יהיה כפוף להשלמת הסדרת ב.
התחייבויות התנועות לקיבוציהן ויבטיח השוואת תנאים בין קיבוצי
שתי התנועות. עד למימוש בפועל ימשיכו הגופים התנועתיים
במתכונת הנוכחית להיות מקור הסמכות לכל אחת מהתנועות לעניין
זה.

בשלב הכניסה לאיחוד ימשיכו התנועות להחזיק בנכסיהן בנפרד ג.
וההקצבות לגופים השונים ימשכו לפי השנה האחרונה שלפני
האיחוד.

כמות מסוימת של משאבים פיננסיים לצורך תפקוד שוטף תועבר ד.
לתנועה המשותפת ביחס שיקבע לפי גודל התנועות.
ה. יתחיל תהליך של איחוד הנכסים ביחס הנ"ל במטרה לסיימו תוך
ארבע שנים.
44בעד ההחלטה -
3נגד -

. ניר שיתופי - נציגי התנועה לאספה הכללית3
אושרו נציגי התנועה לאסיפה הכללית של ניר שיתופי : אליעזר בן
צבי, שושנה שגיא, מיכי דרורי, אברי דביר, אורי סלע וגברי ברגיל.
אושר ברוב קולות


. ניר שיתופי - תביעה ייצוגית של קיבוץ עברון4
המועצה רואה בחומרה את פניית עברון בתביעה ייצוגית כנגד א.
ניר שיתופי , בנסיון לעשות רווחים על חשבון קיבוצים אחרים ומגנה
כל נסיון לכפות את עמדתו של קיבוץ יחיד על שאר קיבוצי התנועה
ללא דיון ותוך סיכון ממשי לנכסי הקיבוצים ו"ניר שיתופי".

. מתוך שמירה על עקרון יסוד, על בסיסו פועלת התנועה לאורך ב
שנים, אשר קובע שכל נושא במחלוקת בין התנועה לאחד מקבוציה
יידון במסגרת מוסדות התנועה, ומכיוון שבמקרה זה לא נערך שום
נסיון לקיים או למצות הליך שכזה, קוראת מועצת התנועה לקיבוץ
עברון להסיר את התביעות שהגיש לבית המשפט ורשם האגודות
כנגד "ניר שיתופי". כמו בכל מקרה אחר, יוכל קיבוץ עברון לבקש
את מוסדות התנועה לדון בכל נושא שיראה לו נכון לדיון כזה,
ופנייתו, כמו פניית כל קיבוץ אחר, תיענה בחיוב.

במידה ודרישת המועצה תידחה, תתכנס המועצה פעם נוספת כדי ג.
להחליט על צעדי תגובה מעשיים.
45בעד -
אין מתנגדים

רשם: גברי ברגיל
מזכיר הקבה"א

אל מפת אתר הקיבוצים:
כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים