סיכום החלטות ועידה ה-19 של הקבה"א, גבעת חביבה - 1.6.2000
סיכום החלטות ועידה ה-19 של הקבה"א, גבעת חביבה - 1.6.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

1.06.2000סיכום ועידת הקבה"א - גבעת חביבה -

19-המושב שני של הוועידה


סיכום ההחלטות:

אישור חוברת האיחוד על כל הכלול בה.ההצעה:
נגד.6 רוב מוחלט בעד, תוצאות ההצבעה:

בסעיף מטרות התנועהתוספת ל"תקנון האגודה" :טפלאהצעת ארי
בחוברת) להוסיף "המשך קיום, חיזוק, פיתוח וקידום כל קיבוץ16(עמ'
וקיבוץ והתנועה כמסגרת כלכלי"
אושר ברוב מוחלט.תוצאות ההצבעה:

אישור ההצעה על הקמת מזכירות רחבה. ההצעה:
נמנעים.5 נגד, 4 רוב מוחלט בעד, תוצאות ההצבעה:

הצעת מזכירות הקבה"א בנושא בניית חזון האומרת:
"מיד עם הקמת התנועה החדשה, תתחיל התנועה בתהליך של בניית חזון
תנועתי. ועידת הקבה"א מביאה לדיונים אלו הצעה לסדר, שתהווה בסיס
לבניית החזון התנועתי המחודש. סעיפי אמנת הקבה"א יובאו לוועידת היסוד
של התנועה הקיבוצית כבסיס סביבו יתאגד המעגל השיתופי.
בעד הצעת המזכירות - רוב מוחלט.תוצאות ההצבעה:
.9בעד הצעת יגאל וילפנד, שסעיפי האמנה יחייבו את כל הקיבוצים -

הצעת המזכירות המשותפת בנושא תהליך איחוד הנכסים:
נגד, הוסכם להסמיך את מועצת התנועה לדון בנושא32 בעד ו-36ברוב של
ולקבל הכרעה.

בשל בעיה טכנית פרסום ההחלטות התעכב בשבוע - עמכם הסליחה. *


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים