סיכום מועצת הקבה"א - 16.04.2000
סיכום מועצת הקבה"א - 16.04.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י16.04.2000סיכום מועצת הקבה"א -
: עמרי כנעןמנחה

78, סה"כ 9, משקיפים 27, נציגי קיבוצים 20, פעילים 22: נבחרי ועידה נוכחיםסדר היום:

. דווחים1

. פרידה מאריאל הלפרין 2

. בחירות - יניב שגיא רכז השוה"צ3

. עמירם אפרתי - הצעה לסדר4

2000. תכנית העבודה של התנועה לשנת 5דווחים .1

א. נמסר דווח על סיור המזכירות בישובי קו הגדר בצפון, במסגרת ההערכות
לנסיגה לגבול הבינ"ל. נמסר שהנושא נדון גם בפגישה עם ראש הממשלה וסוכמו
מספר נקודות לטיפול אותם יקדמו התנועות בשיתוף עם המועצות הנוגעות
בדבר.ב. נמסר דווח על הטיפול בנושא הקרקעות. עדיין לא התקבלה ההודעה על
קבלת ההארכה לדיונים בבג"צ, אבל הנחת העבודה היא שתתקבל ארכה והמטה
נערך לעבודה מול הצוות הבין משרדי וצוות השרים בהתאם.

במקביל, נשלמת הרכבת הצוות המקצועי שיעזור לתנועות בהכנת תשתית
עובדתית לדיון.ג. נשלמו הבחירות לצירי הקיבוצים במועצת וועידת מרצ החדשה. כל הקיבוצים
שלחו רשימות מלאות ונשלחה ברכה למחלקת הרעיונית פוליטית אשר עמדה
בראש המבצע המוצלח בלוח זמנם קצר.. פרידה מאריאל הלפרין2

מועצת הקבוץ הארצי נפרדה מאריאל הלפרין עם סיום תפקידו כראש מטה הסדר
הקיבוצים ונאמרה ברכה לדני צידון עם כניסתו לתפקיד. אברי דביר, אבו וילן,
אמרי רון וגיורא פורמן ברכו מצד הקבה"א.. בחירות3

יניב שגיא נבחר בקריאה שניה לרכז ההנהגה הראשית וייכנס לתפקידו במהלך
הקיץ. הבחירה היתה ברוב קולות ונמנע אחד.. הצעה לסדר - ביטול מושב שני של הועידה4

עמירם אפרתי הגיש הצעה לסדר היום לבטל את המושב השני של הועידה מכיוון
ש"הקיבוצים לא מקיימים במילא את החלטות הועידות" התקיים דיון בנושא
.9 חברים ונמנעו 3והמועצה דחתה ברוב קולות את ההצעה. תמכו בהצעה- דיון2000. תכנית העבודה של התנועה לשנת 5

המועצה אישרה את תכנית העבודה בכפוף להערות שנשמעו במהלך הדיונים
להצעה. בעד רוב מוחלט שלושה מצביעים נגד ושבעה נמנעים.רשם: גברי ברגילמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים