מועצת הקבה"א מיום 19.3.2000- סיכום ישיבה
מועצת הקבה"א מיום 19.3.2000- סיכום ישיבה

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
maz@tlv.kba.org.il- סיכום ישיבה19.3.2000מועצת הקבה"א מיום
סיכומים

דבריו החמורים של. נמסרה הודעת גינוי בשם מועצת הקיבוץ הארצי ל1
כלפי שר החינוך יוסי שריד. המועצה הודיעה שהיאהרב עובדיה יוסף
רואה בכך הסתה לרצח ותפנה ליועץ המשפטי לבדוק אפשרות של העמדת
הרב לדין בגין הסתה.. דווחים2

- אגף כלכלה - מסר דווח על ההסדר שהושג בין שר האוצרסיוןגידי 2.1
לשר החקלאות לגבי הפיצויים בנושא המים.נמסרה הודעה על החלטת מזכירי התנועות להשעות את עבודת ועדת2.2
ולבחור משהוא מתוך הועדה הקיימת, במקרהרכז בטחוןהמכרזים בנושא
לגבי הוספת חבר נוסף לועדה הנושא ייבדק בהמשך..קירש יענקלהזה -נמסר דווח על המאבק שקיים מול משרד החינוך המתכנן לפגוע2.3
. בעוד כשבוע אמורה להיות פגישה עם שרהתישבותי לחינוך במינהל
החינוך ובהתאם לתוצאותיה יוחלט על המשך המאבק.- נמסר על ההתפתחויות של השבועיים נושא מאבק הקרקעות 2.4
האחרונים: המדינה הסכימה לתמוך בבקשה לארכה בבג"צ דבר שיבטיח
בספטמבר. בנוסף1דיון מסודר בנושא. ההנחה היא שההארכה תהייה עד ל-
לכך הודיע שר האוצר שהוא ימנה את אריאל הלפרין כיועץ לצוות השרים
או לצוות המנכ"לים וזאת במטרה להיענות חלקית לדרישת מטה
ההתישבות למנות ועדה מקצועית שתעזור לשרים להתמודד עם הנושא
באופן יסודי ומקצועי.

שר האוצר הורה לצוות המנכ"לים שלא לקדם שום נייר עבודה עד שיקבל
הנחיות אחרות מצוות השרים.. מינויים3

מעין השופטיניב שגיא הובאה בקריאה ראשונה מועמדותו של 3.1
של השומר הצעיר. נמסר דווח על בקשתה שלריכוז ההנהגה הראשיתל
המשפחה לעבור ולגור בתקופת השליחות קרוב לתל-אביב וכמו כן ההסכמה
שתאריך הכניסה לתפקיד יתואם בין יניב שגיא לפדי בן עזרא - המכהן
באופן זמני בתפקיד ועל דעת חבר הנאמנים של השומר הצעיר..הנהגה העולמית - רמות מנשה - נבחר לרכז ה גרברזסלסו 3.2. אישור מאזנים4

של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר -1998 לדצמבר 31הדוח הכספי ליום
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ אושר ברוב קולות וללא מתנגדים.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים