מועצת הקבה"א, 19.3.2000: תכנית עבודה תנועתית לשנת 2000
מועצת הקבה"א, 19.3.2000: תכנית עבודה תנועתית לשנת 2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

19.3.2000מועצת הקיבוץ הארציתכנית עבודה תנועתית

2000לשנת

. החזון1

קיבוץ ערכי יציב ומשגשג לרווחת ובטחון חבריו,
המהווה גורם משמעותי בעיצוב פני החברה בישראל.

. יעדים ומטרות2

. הובלת התהליכים המרכזיים בקיבוצים ובתנועה.1. חיזוק הקשר תנועה - קיבוץ.2. השפעה ומעורבות בעיצוב החברה בישראל.3ייצוג האינטרסים של הקיבוצים..4. איחוד התנועות.5

. תכנית העבודה3

א. הובלת תהליכי ההתחדשות בקיבוצים

הקמת מעגלים/חטיבות בתנועה לייצוג הזרמים השונים.

דאגה לפרט במסגרת הקיבוצית/בטחון החבר.

הקמת צוותים לבדיקת החזון התנועתי ובניית תכנית לצמיחה .ב. חיזוק הקשר תנועה - קיבוץ

הובלת התהליכים המרכזיים.

.(האיזורים קשר קבוע עם נציגי התנועה (רכזי

חיזוק כלים להעברת מידע.

הקמת פרלמנטים אזוריים.ג. תכנית מעורבות רעיונית פוליטית.

צדק חברתי - הקמת פורום לחשיבה חברתית.

והמאבק לפלורליזם.ית תרבות יהודית חילונ

המאבק לשלום.

קידום נושא החינוך ושוויון ההזדמנויות במסגרת התנועה כבסיס
להשפעה על החברה כולה.ד. כללי

טיפול בנושא השיכון.

פתיחת דלתות - סיורים לגורמי חוץ בקיבוצים להכרת המציאות
העכשווית: שרי ממשלה, ועדות כנסת, כתבים, ראשי ערים,
אינטלקטואליים, סופרים ועוד.

קשר עם הצבא: פורום בטחון, מכינות קדם צבאיות.

, זמן שידורהתישבות תקשורת - דף קשר שבועי לקיבוצים, דף ירוק, רדיו
בכבלים, איגרת חצי שנתית, מבזק חודשי משולחן מזכיר התנועה

י והציבורי של התנועה הקיבוציתהעצמ טיפוח הדימוי

טיפול בנושא קרקעות ושיוך נכסים.

(הגברת קשרי הגומלין). איזוריות הקמת צוות לתאום תנועה - מועצותמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים