סיכום מועצת הקבה"א - 13.2.2000
סיכום מועצת הקבה"א - 13.2.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י13.2.2000ום מועצת הקבה"א - תל-אביב סיכ


. דיווחים1

א. גידי סיון - אגף הכלכלה מסר דיווח לגבי הדיון בנושא הפיצויים למשק
המים והויכוח הקיים בין שר החקלאות ושר האוצר בנושא.ב. גברי ברגיל העביר מסר של הזדהות עם חיילי צהל בלבנון. מזכירות
הקבה"א תבקר באוגדה 91 על מנת לעמוד על מכלול ההליכים להתייבות
בגבול הבינלאומי וההשפעה על קיבוצינו.

כמו כן נמסר על הערכות לארח את תושבי הצפון בקיבוצי התנועה במקרה
של הידרדרות המצב .. מינויים2

א. עינת נעמן נבחרה בקריאה שניה כחברת מזכירות הקבה"א.

ב. אבו וילן נבחר בנוהל מקוצר כחבר מזכירות בתקן השמור לאיש ציבור
במזכירות הקבה"אג. ועדת מכינה הציגה את מועמדותו של סלסו גרברז מרמות מנשה לתפקיד רכז
ההנהגה העליונה בקריאה ראשונה. ישראל מאש מגזית הציג מועמדות נגדית.
המינוי יוחלט בישיבת המועצה הבאה.

. איחוד התנועות - דיון בנושא המשך קבלת החלטות3

המועצה אשרה את הסעיפים הבאים מהצעת המזכירות.

א. יתקיים מושב שני של הועידה שידון באישור מסמך האיחוד, כולל ההצעות
שהוגשו לועידה מראש ויאשר את השלבים הבאים של האיחוד כפי שיובאו על ידי
המזכירות המשותפת לתנועות.ב. הצעת ניר יצחק ועין דור לגבי פיצוי אותם קיבוצים שנפגעו מההסדר תידון
בנפרד באחת מהמועצות הקרובות.ג. המועצה דחתה את ההצעה לאשרר את החלטת הועידה בקלפי של כל קיבוץ
וקיבוץ.. קרקעות - דווח על הטיפול בנושא.4

אשר נבחר לייצג את התנועות הקיבוציות בבג"צ הקשתוייסגלסעו"ד דובי
המזרחית בנושא הקרקעות דיווח למועצה על ההערכות והסבסיס המשפטי בכל
הקשור לזכויותינו בקרקע.מסר דווח על החלטת המזכירות להקים צוות מקצועי בצמוד למטהגברי ברגיל
ההתישבות אשר יכין את כל התשתית העובדתית לצורך הדיון מול הממשלה
בנושא. נמסר גם על התנגדותינו לצוות הפקידים הממשלתיים שקבעה הממשלה
לטפול בנושא ודרישתנו להקים ועדה מקצועית שתורכב ממומחים משפטיים
וכלכליים בנושא.רשם: גברי ברגיל

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים