דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי, 11.7.99
דיווחי מועצת הקיבוץ הארצי, 11.7.99

סיכום מועצת הקבה"א

11.7.99. מינויים1

לביא מאירי (ניר דוד) מ"מ יו"ר הועדה המכינה הציג את המינויים:

א. יו"ר חבצלת - קריאה ראשונה. הצעת הועדה - עמירם אפרתי(דן).

ב. יו"ר צוותא - קריאה ראשונה. הצעת הועדה - יוסי עמיר (מזרע).

הנרי אלקסלסי (בית זרע) הציג מועמדותו.

הבחירה תתקיים בישיבת המועצה הבאה.

ג. חבר מזכירות הקבה"א - גידי סיון (גן שמואל), מזכיר המחלקה לכלכלה,
נבחר בנוהל מקוצר כחבר מזכירות.

ד. משקיף במזכירות הקבה"א - מיכי דרורי (געש) מחליף את אמיר גנז (מעברות) במזכירות.. נוהל בחירת מזכיר הקבה"א2

לביא מאירי הציג את נוהל בחירת מזכיר הקבה"א, כפי שגובש בישיבת הועדה
המכינה והמתבסס על הנוהלים הקודמים שאישרה מועצת הקבה"א. לו"ז בחירת
המזכירים: תחילת נובמבר - אושר. נוהלי הבחירה אושרו.

נבחרה ועדת בחירות בהרכב: אורי סלע (כרמיה) - רכז, מיכי דרורי (געש), חינה
קורן(העוגן), אורי לב (סאסא), אורי דרורי (זיקים). סוכם על צירוף אשה נוספת
לועדת הבחירות. הערות שהושמעו בדיון יובאו לועדת הבחירות שתפרסם את נוהל
הבחירות הסופי והמעודכן.- איחוד התנועה הקיבוצית25.11.99. ועידת הקבה"א - 3

אבו וילן הציג את נושא ועידת הקבה"א הבאה. נסקרה עבודת 11 צוותי ההכנה,
המביאים סיכומיהם לאישור מזכירויות התנועות בישיבות משותפות.

בדיון השתתפו 10 חברים ובסיומו סוכם:

ספר הועידה - סיכום עבודת צוותי ההכנה יוגש לחברי המועצה בסוף ספטמבר
לקראת הדיון בנושא במועצה. הדיון בקיבוצים ייערך בחדשים אוקטובר-נובמבר.
הועידה תתקיים ב 25.11.99.. דיון פוליטי4

ג'ומס הציג בפני המועצה את עיקרי סיכומי המו"מ הקואליציוני ומטרות הממשלה
החדשה. התקיים דיון פוליטי ובסיומו התקבלה ההחלטה הבאה:

מועצת הקבה"א מביעה תמיכתה בתכנית הפעולה המדינית של ממשלת ישראל
החדשה, כפי שבאה לידי ביטוי בנאומו של רה"מ בכנסת בעת הצגת הממשלה.

הקיבוץ הארצי קורא למרצ לעמוד על המשמר בממשלה בכל נושאי החברה והפנים:
עליונות שלטון החוק, הקטנת הפערים הכלכליים, השגת שויון לערביי

ישראל ואי כניעה לכפיה דתית.

המועצה מביעה את תקוותה כי הממשלה הבלתי-אפשרית מבחינת הרכבה, תהפוך
את השלום עם סוריה והפלשתינאים לאפשרי.

jud@tkz.co.il


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים