הזמנה למועצת הקה"א - 11.4.99
הזמנה למועצת הקה"א - 11.4.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות


03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

11.4.99

לכבוד

חברי מועצת הקבה"אשלום רב,.08.30בשעה בתל אביב 25.4.99א' ישיבת המועצה הקרובה ביוםסדר היום :

א. מינויים.

ב. סיום הדיון על תכנית העבודה לשנת 99 וסיכומי 98 באגפים.

ג. דיון על חבצלת.

ד. בחירות.

ה. אישור הסדר הקיבוצים - ההסדר הפיננסי.

ו. גביית מיסי תנועה.מועד ישיבת המועצה הבאה - 6.6.99.בברכהאבשלום (אבו) וילן

מזכיר הקבה"א
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים