16.12.2009

החזון

 

התנועה הקיבוצית, כתנועה ציונית להתיישבות שיתופית, תפעל לרווחת כלל קיבוציה וחבריהם, תחתור לצמיחתם הכלכלית, הדמוגרפית והחברתית-תרבותית, תפעל לחיזוק הקהילה הקיבוצית מבית ותעודד השתתפות של קיבוצים וחברים במשימות לאומיות וחברתיות תוך קיום ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים וארגונים השואפים לחברה צודקת בה מתקיימים דמוקרטיה, ערבות הדדית, סולידיות ושוויון ערך האדם.

 

תוכנית עבודה - 2010

 

(תכנית זו מוגשת למועצת התנועה שתתקיים ב-31.12.09 לצורך קריאה ראשונה)

 

1.      עיצוב דמות הקיבוץ בעת הזאת כקהילת רווחה שיתופית בת קיימא
ייערך תהליך חשיבה בין תחומי
, שמטרתו גיבוש תמונת עתיד מוסכמת והגדרת היעדים והדרכים להתנהלות הקיבוץ בעת הזאת ולהבא - בהתייחס לנושאים הבאים:

א.      רעיוני - גיבוש וניסוח ערכי הליבה שבמרכזם הערבות ההדדית על כל היבטיה, שעליהם יש להגיע להסכמה עם החברים ולהציגם לגיבוש הבנה והסכמה גם בפני הנקלטים.

ב.      חברתי - תוך הדגשת הפעילות החברתית, החינוכית והתרבותית, העשרה וקידום ההשכלה, מימוש עצמי והתפתחות אישית ודאגה להבטחת זכויותיהן של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ולמתן זכות קדימה בקבלת עבודה בקיבוץ, בענפיו ובתאגידיו לחברים וחברות מתאימים - כל זאת כביטוי מעשי לערבות ההדדית והסולידיות המאפיינים את זהותו הייחודית של אורח החיים הקיבוצי בעת הזאת.

ג.       תכנוני - עיצוב מושכל של דמות החצר הקיבוצית ככפר שיתופי על בתיו, שביליו, דרכיו ומוסדותיו.

ד.      ארגוני - בניית מערכת קיבוצית קהילתית שתפקידה לפתח פעילויות בתחומים שונים ולממש בפועל אחריות קהילתית ברמה, היקף ותחומים מוסכמים שייקבעו על ידי החברים בתהליכים דמוקרטיים.

ה.      כלכלי - המשך פיתוחו של המשק המשותף - חקלאות, תעשייה, תיירות, יזמויות ועוד - על בסיס קואופרטיבי.
בניה ופיתוח של מערכת יחסי העבודה בקיבוץ על בסיס שוויון הזדמנויות, הוגנות וחברות במגמה לאפשר השתלבות מרבית ומיטבית של חברים וחברות בענפי הקיבוץ, מוסדותיו ותאגידיו למטרות התפרנסות וחיזוק קשרי האחריות וההשתייכות של החברים והחברות למשק הקיבוצי.

2.      כלכלה וצמיחה
ההתארגנות שנעשתה
בראשית המשבר הכלכלי העולמי, הוכיחה את יכולתו של הקיבוץ ופעילויותיו הכלכליות, להפוך את המשבר למנוף להתייעלות, חדשנות ויזמות.

א.      התנועה תמשיך לעודד מגמות פיתוח וחדשנות במערכות הכלכליות של הקיבוץ, דרך מוסדותיה הכלכליים.

ב.      התנועה תמשיך לקיים ליווי ומעקב אחר קיבוצים המתמודדים עדיין עם תוצאות המשבר הכלכלי.

ג.       התנועה תעודד מגמה של שמירה על נכסיו של הקיבוץ כבסיס להבטחת עתידו והמשך צמיחתו.

3.      צמיחה דמוגרפית

א.      נושא זה ימשיך לעמוד כנושא מרכזי גם בשנת עבודה זו.

ב.      התנועה תעמיד את מסלול הקבלה לחברות מלאה, כמסלול מרכזי בתהליכי הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים.

ג.       בהיותה מודעת לקיומם בפועל של מסלולים מגוונים של קליטה לחברות בקיבוצים שונים, תבחן התנועה ותציע דרכים לקידום תהליך השתלבותם של הנקלטים הללו בחיי הקיבוץ על כל היבטיהם.

ד.      בשיתוף עם המטה השיתופי תיבחן ותוצע תכנית למסלולי קליטת בנים ואחרים בקיבוץ השיתופי.

ה.      יועמק ויורחב תהליך הכשרת פעילי צמיחה דמוגרפית מקצועיים מתוך הקיבוצים עצמם.

ו.         תבחן ותגובש הצעה לשילוב תושבים בקיבוץ בחיי הקיבוץ במגמה להגיע עמם עד לכדי קבלה לחברות בהגדרה חוקית שתהיה מוסכמת עליהם ועל כלל החברים.

ז.       ייבחנו ויגובשו כלים לצמיחתם של הקיבוץ מזה והישוב מזה במקום בו מתפתחת שכונה קהילתית לצד הקיבוץ.

  

 4.      חינוך

א.      בריכוז ובהנחיה של מחלקת החינוך בתנועה,תתבצע במהלך השנה, עם כלל השותפים בשדה החינוכי, בחינה ערכית, ארגונית ומקצועית - של דרכה החינוכית של התנועה הקיבוצית במטרה לגבש וליישם תפיסה חינוכית כוללת בהתייחס לנושאים הבאים:

(א)    גיבוש זהות והשתייכות לתנועה קיבוצית אחת.

(ב)    חיזוק ופיתוח תפיסת הקיבוץ כשילוב של בית לחיים, דרך להגשמה וקהילה שיתופית רב דורית המצפה להמשכיות גם על ידי בניה ובנותיה.

(ג)     הדגשת חשיבותה ותרומתה גם בימינו אלה של התנועה הקיבוצית כתנועה מיישבת לאורך הגבולות ובפריפריה.

(ד)    ראיית התנועה הקיבוצית על קיבוציה השונים כתנועה חברתית הפועלת ומחנכת את בניה על ערכי הציונות, , הסולידאריות, ההתנדבות ושוויון ערך האדם.

ב.      השנה, לרגל מלאת 100 שנה לקיבוץ, וכסיכום לתהליך המפורט לעיל ייערך כנס חינוך שתהיה בו אמירה תנועתית שתביא לידי ביטוי את דרכו הייחודית של הקיבוץ בתחום חינוך הנוער במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות כאחד.


 

5. פנסיה

א.      יערך מעקב שתכליתו להבטיח את מימוש ההחלטה על פנסיית המינימום המחייבת.

ב.      בקיבוצים שאינם מסוגלים לעמוד בכך תיקבע תכנית מוגדרת ולוח זמנים מוסכם לקידום יכולתם לעמוד בסכום הקרוב ככל האפשר לגובה הפנסיה שנקבע בתקנה.

ג.       תוצג כבר בראשית השנה לדיון ולהחלטה הצעת הצוות התנועתי לפנסיה הוגנת.

ד.    תבחן עם הרשם האפשרות להעלות את פנסיית המינימום ל-40% מן השכר הממוצע במשק הישראלי - זאת בהמשך להחלטת מועצת התנועה.
   

6.       חיזוק הקשר בין התנועה לקיבוציה
 במהלך השנה תשקוד התנועה על המפורט להלן:

א.      קיום כנסים אזוריים וארציים לדיון ולבירור של נושאי כלכלה, חברה ועוד, אשר עומדים על סדר היום התנועתי וגם עשויים להגיע להכרעה במוסדות ובמועצת התנועה.

ב.      הקמת צוותים תנועתיים ייעודיים ללווי קיבוצים הנמצאים בקשיים כלכליים וחברתיים.

ג.       חיזוק מעמדה של המועצה כמקום מפגש, דיון וקבלת החלטות משותפות בנושאים החשובים לתנועה, לכלל קיבוציה ולחבריה.

ד.      הפצה נרחבת של מידע באמצעים מתקדמים להנהלות, למזכירויות, לנציגי הקיבוצים בפורומים התנועתיים ולציבור החברים.

ה.    שימת דגש בפעילות האגפים והמחלקות על ידוע הציבור בכל הקשור לפעילות של התנועה כמדריכה, מהווה מקור ידע מקצועי ונותנת שירותים חיוניים - כל זאת אל מול ממלאי התפקידים וגם מול "החבר היחיד".

 

7.      קשר ושיתוף פעולה בין קיבוצי התנועה

א.      יאותרו נושאים משותפים בתחומי הכלכלה, החברה, החינוך והתרבות לצורך פיתוח שת"פ בין קיבוצים לצורך העלאת רמת הפעילות וגם חיזוק הקשר בין החברים.

ב.      תבחן ותיושם במידת האפשר תכנית לבניית מאגר של אנשים בעלי ניסיון בתחומים שונים כדי לחבר אותם לקיבוצים הנזקקים לסיוע והדרכה.

ג.       ייבחנו וייבנו מסלולי שיתוף פעולה אפשריים בין קיבוצים חזקים לקיבוצים מתקשים תוך התמקדות ביעדים ברורים.

 

8.      קידום וטיפול בנושאים מול משרדי הממשלה
ימשך
קיום מגעים נדרשים וטיפול בנושאים הקשורים לכלל הקיבוצים וגם לקיבוצים יחידים באזורים שונים בנושאי תשתיות, קרקע, החלטות המינהל, חשמל, מים, חלב, פטם - ועוד, וזאת כדי להבטיח את המשך התפתחותם של הקיבוצים כישובים ומשקים שיתופיים המקיימים עצמם בכבוד, מקיימים את הנדרש ומקבלים את זכויותיהם המגיעות להם כחוק.

 

9.      מעורבות ומשימות בחברה הישראלית
בתחום זה תתמקד התנועה במפורט להלן:

א.      עידוד הבנים והבנות בקיבוצים ליציאה לשנת שרות מוקדמת (לפני הצבא) בתנועות הנוער, בכפרי נוער ובמסגרות חינוכיות וקהילתיות שונות בהם יש לבנינו ובנותינו תרומה משמעותית מוכרת.

ב.      עידוד הבנים הבנות והקיבוצים לשרות משמעותי בצה"ל והשתלבות במערך הפיקודי כולל שירות בקבע.

ג.       זיהוי והתמקדות בתחומים בהם לתנועה הקיבוצית יכולה להיות תרומה של ממש בכל הקשור לשסעים חברתיים, קבוצות אוכלוסייה מוחלשות, מיעוטים וכד'.

ד.      עידוד קיבוצים להשתלב בקליטת גרעיני "צבר" וגרעיני נח"ל, במתן בית לחיילים בודדים ובקליטת צעירים יוצאי אתיופיה וארצות אחרות לתוכניות ייחודיות ומקדמות בקיבוצים.


 

10.  אירועי שנת המאה לקיבוץ
תבנה תכנית (על ידי צוות הגוי שהוסמך לכך) אשר תביא לכלל ביטוי את היותה של שנת המאה תחנה בדרך אל המאה הבאה - וזאת בשלוש רמות:

א.            הקיבוץ עם הפנים לחברה הישראלית.

ב.            הקיבוץ כלפי פנים אל חבריו, לחיזוק גאוות היחידה.

ג.             כלל הקיבוצים בתנועה, החוגגת במשותף את מלאת לקיבוץ 100 שנה.

 

 

ערך וניסח - עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים