נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

8.8.09

לצירי המועצה

מזכירויות / הנהלות הקיבוצים

בתנועה הקיבוצית.

 

הנדון: "הספקת צרכים בעין"

לאישור המועצה ב-13.8.09

 

מבוא:

על פי החלטות מועצת התנועה ותקנות הערבות ההדדית, קיימת אפשרות כי חלק מהתקציב שנותן הקיבוץ לחברים (ומדובר בעיקר בתשלום התקציב לחברים בגיל פרישה - מה שהקיבוצים מכנים "פנסיה", אבל גם לעניין רשת בטחון וצרכים מיוחדים), יינתן לא בכסף, אלא בשירותים או במצרכים, ובלשון התקנות: "השלמת הספקת צורכי החברים או הספקתם או הספקת הצרכים המיוחדים יכול שתיעשה בין בכסף, בין בשווה כסף ובין בעין*".

 

* "מתן בעין": "שירות או מוצר הניתנים לחבר באופן אישי תמורת סכום מוגדר היורד מתקציבו".

 

נוכח אי בהירות מסוימת שהתעוררה לעניין פרשנות המושג: "...בין בשווה כסף ובין בעין", ובעיקר בעקבות טענות וגם ממצאים בשטח לפגיעה בחברי הקיבוץ לעניין זה, התקיימה התייעצות עם רשם האגודות השיתופיות, ומוצע כי המועצה תאשר את הכתוב להלן כהמלצה תנועתית שגם תעוגן בשלד תקנון הפנסיה המומלץ של התנועה:

 

 החלטה

"לצורך חישוב הספקת הצרכים לחברים, כאמור בתקנה 5 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש) התשס"ו 2005, יחשבו רק סכומים שניתנו לחברים בכסף או הספקת צרכים בעין שהחבר/ה הסכים/מה לה במפורש"

 

מגיש לעיונכם לקראת החלטה

עמיקם אסם

(תכנון ומידע).

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית.

מח' משפטית

אגף חברה

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים