נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

 

                                                                                                                        25.2.2009

 

שלד תקנון פנסיה קיבוצי

לדיון במועצת התנועה

 

מבוא

 

בשנים האחרונות שמה לה התנועה הקיבוצית למטרה, ליצור מערכת הסדרים שיבטיחו את רווחתם של אלה שכבר הגיעו, וכן לאלה שיגיעו לגיל הפרישה הפנסיוני. נושא "הפנסיה" הפך להיות נושא מרכזי בתוכניות העבודה התנועתית. אחד הביטויים לכך הוא "שלד תקנון הפנסיה" המונח לפניכם. מדובר בשורת המלצות של התנועה, הכוללות את "העקרונות המנחים", בדבר כללי הסדרת המערכת הפנסיונית בקיבוץ. על בסיס העקרונות הללו אמור כל קיבוץ "לבנות" תקנון פנסיה מפורט משלו,  בהתבסס על החלטותיו בכל הנוגע לכללי ההסדרה של "רשת הביטחון" הפנסיונית.

 

המשבר הכלכלי הקשה שהחל בשנות ה-80 במאה הקודמת, פגע באמונה ארוכת השנים, ביכולתו של הקיבוץ לשמש כמשענת לבטחון סוציאלי מוצקה לחבריו, בכל תנאי ובכל "מזג אוויר כלכלי". מסיבות שונות  מצאו עצמם מרבית הקיבוצים ניצבים לנוכח דילמות קשות ומציאות בלתי מוכרת, בהתמודדות היום-יומית להבטיח פרנסה ראויה, קיום ולעיתים אף הישרדות ממש. מציאות חדשה זו הכתיבה התאמה מחודשת וכללי התנהגות חברתית-כלכלית שונים מאלו שהיו בחזקת "נכסי צאן ברזל" קיבוציים עד אז. החל מתקופה זו ואילך גברה והתחדדה התובנה כי כל יחידה קיבוצית חייבת, בראש ובראשונה, לדאוג לקיומה ולהבטחת רווחתם של חבריה. בהקשר של הדיון הנוכחי, גברה המודעות לכך כי קיבוץ שלא ידע ליצור לעצמו מקורות הולמים להבטחת קיומם של הגמלאים, עלול למצוא את עצמו במצב, שבו קבוצת אוכלוסייה זו עלולה להתדרדר לתחתית סולם ההכנסה בקיבוץ.  יש  לציין כי מדובר בחברי קיבוץ שהקדישו את מרבית ומיטב שנות חייהם לעבודה בקיבוץ ולהקמה וביסוס של ענפי פרנסה. רבים מהם גם מלאו תפקידים בכירים בקיבוץ, באזור ובתנועה.

 

תקנון הפנסיה שינוסח ע"י כל קיבוץ על בסיס שלד תקנון הפנסיה, יהווה את המסמך המוסכם, בדבר מחויבות הקהילה הקיבוצית כלפי חבריה הן אלה הפנסיונרים והן אלה שהם עדיין בגילאי העבודה. הנחת העבודה היא כי בחלוף הזמן יהיה על כל קיבוץ להתאים את התקנון על פי השינויים בנסיבות החיים והצרכים המשתנים.

 

איננו רואים במסמך המוצע סוף פסוק. התנועה תמשיך לפעול למען יצירת כלים נוספים לשיפור ניהול הפנסיה ולקביעת מסלולים שיבטיחו לחברי התנועה פנסיה ראויה והוגנת, פנסיה שתיתן ביטוי אמיתי והוגן לעבודתם ותרומתם של הגמלאים (בהווה ובעתיד) לבניין  הקיבוץ ולנכסיו. התנועה תפעל ככל יכולתה כדי להבטיח שמטרה זו אכן תושג בכל קיבוץ ותצא מן הכוח אל הפועל.

 

                                                                       

 

 

 

הגדרות

 

תקנון ההתאגדות של הקיבוץ, לרבות כל תיקון שיחול בו מעת לעת.

"תקנון האגודה"

חבר קיבוץ שהגיע לגיל המזכה.

"פנסיונר"

חבר הקיבוץ בגיל העבודה או פנסיונר.

"חבר"

תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005.

"תקנות הערבות ההדדית"

המועד בו החל הקיבוץ לנהוג בפועל כקיבוץ מתחדש.

"מועד השינוי"

גיל פרישת חובה כקבוע בסעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 או גיל מוקדם יותר בהתאם להחלטות הקיבוץ.

"הגיל המזכה"          

זכויות לקצבה ו/או מענק בעל אופי פנסיוני (לרבות פיצויי פיטורים, קרן השתלמות, צבירה הונית בקופות גמל למיניהן וכיוצ"ב), שנוצרו או ייווצרו לחבר הקיבוץ בגין תקופת עבודתו (כשכיר או כעצמאי) בקיבוץ או מחוצה לו.

"זכויות פנסיוניות אחרות"

הקצבה החודשית לה זכאי פנסיונר, המחושבת על פי תקנות הערבות הדדית או סכום גבוה יותר עליו החליט הקיבוץ. הקצבה אינה כוללת קצבאות על פי דין.

"פנסיה"

השכר הממוצע במשק בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי.

"השכר הממוצע במשק"     

קצבת החובה החודשית כהגדרתה בתקנות הערבות ההדדית, כפי שתתעדכן מעת לעת. סכומה הוא 35% מהשכר הממוצע במשק, העומד, החל ביום 1/1/2009, על סך של 7,836 ₪, דהיינו סכום פנסיית הבסיס ,למועד זה, עומד על  2,743 ש"ח.

 

 "פנסית הבסיס"

הפנסיה בהתאם להחלטת הקיבוץ ובלבד שגובהה יהיה כסכום פנסית הבסיס או גבוה ממנו. עדכונה יתבצע על פי החלטות הקיבוץ.

"פנסית המטרה"

 

 

 

פנסית המטרה המחושבת על פי היחס שבין מספר שנות  החברות עד למועד השינוי ובין מספר השנים מגיל 30 (או מגיל מוקדם יותר, בהתאם להחלטת הקיבוץ) או ממועד הקבלה לחברות, לפי המאוחר שביניהם, ועד לגיל המזכה.

 

 

 

"פנסית המטרה היחסית"

פנסיה, כולה או חלקה, המשולמת באמצעות צבירה פנסיונית חיצונית לקיבוץ, כגון: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל למיניהן, קרן מילואים וכדומה.

"פנסיה ממקורות חוץ"

פנסיה, כולה או חלקה, המשולמת מתקציב הקיבוץ.

"פנסיה תקציבית"

מי שמקיים משק בית משותף עם אחר.

אלמן/ה, רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה (שאינם מקיימים משק בית משותף).

"זוג"

"יחיד"

מועד סיום העבודה בפועל של החבר עליו הוסכם בין החבר ובין הקיבוץ.

"גיל סיום עבודה"

התקופה  עד למועד השינוי.

"התקופה השיתופית"

התקופה  החל במועד השינוי.

"תקופת הקיבוץ המתחדש"

זכויות פנסיוניות שנצברו על ידי החבר בתקופה השיתופית.

"פנסיה בגין התקופה השיתופית" 

זכויות פנסיוניות שנצברו על ידי החבר בגין תקופות עבודה בקיבוץ או מחוץ לקיבוץ, הן בתקופה השיתופית והן בתקופת הקיבוץ המתחדש.

"צבירה פנסיונית אישית"

מיסוי באשר להכנסות החבר עליו החליט הקיבוץ (למעט מס על פי דין), כגון: מס ערבות הדדית, מס פרוגרסיבי על הכנסות החבר, היטל קהילה, אגרת שיוך דירות, מס אגודה מוניציפלית, מס איזון משאבים, מיסי ועד מקומי וכד'.

"מיסוי קיבוצי פנימי"

פנסית המטרה לאחר הפחתת המיסוי הקיבוצי הפנימי.

"הכנסה פנסיונית פנויה"

פנסית המטרה והכנסות מעבודה.

הסדר ביטוחי המבטיח קצבה לגיל פרישה, קצבה למקרה של נכות/אובדן כושר עבודה וקצבת שאירים, זאת באמצעות הפרשה בשיעור של לפחות 18.33% (חלק עובד ומעביד) מהשכר החודשי.

"הכנסות הפנסיונר"

"הסדר פנסיוני מקיף"

 

קצבאות שזכאי להם החבר שלא בגין תקופת עבודה, כגון: קצבאות הביטוח הלאומי, קצבאות אגף השיקום במשרד הביטחון, קצבאות בשל השואה, קצבאות נכות/אובדן כושר עבודה מקרנות פנסיה ו/או ביטוחים למיניהם וכד'.

 

"קצבאות על פי דין"

           

1.                  הגיל המזכה בפנסיה

נכון ליום 1/1/2009, גיל שווה לגבר ואישה  - 67.

 

2.                  הזכאות לפנסיה

כל חבר קיבוץ שהגיע לגיל המזכה, זכאי שתשולם לו פנסית המטרה ממקורות מחוץ לקיבוץ (קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וכד') ו/או תשלום ממקורות הקיבוץ (פנסיה תקציבית במימון הקיבוץ).

הפנסיה אינה כוללת קצבאות על פי דין ואינה מותנית בהפסקת עבודה או בהגעה לגיל סיום עבודה.

 

3.                  ותק כחבר ופנסיה

חבר קיבוץ שהגיע לגיל המזכה זכאי לפנסית הבסיס בלא קשר לשנות חברותו בקיבוץ. רשאי קיבוץ לקבוע שפנסית המטרה תחושב על פי ותק החבר בקיבוץ, בתנאי שלא תפחת מפנסית הבסיס.

 

4.                  צבירה פנסיונית אישית בתקופה השיתופית

פנסיה שנצברה על ידי חבר, ממקורות חוץ, בתקופה השיתופית, עומדת לרשות הקיבוץ.

 

5.                  גובה הפנסיה לחבר שבמועד השינוי היה פנסיונר

סכום פנסית המטרה שלא יפחת מפנסית הבסיס, בלא קשר לשנות חברותו בקיבוץ. מסכום זה ניתן לנכות צבירה פנסיונית אישית וזכויות פנסיוניות אחרות, בגין התקופה השיתופית ובגין התקופה שעד ערב קליטתו כחבר.

 

6.                  גובה הפנסיה לחבר שבמועד השינוי טרם היה פנסיונר והגיע לגיל המזכה

סכום פנסית המטרה היחסית, ממנו ניתן לנכות צבירה פנסיונית אישית וזכויות פנסיוניות אחרות, בגין התקופה השיתופית ובגין התקופה שעד ערב קליטתו כחבר.

סה"כ סכום הפנסיה שיצבור החבר (פנסית המטרה היחסית + הצבירה הפנסיונית האישית + זכויות פנסיוניות אחרות - כל אלה בגין התקופה השיתופית, תקופת הקיבוץ המתחדש והתקופה שעד ערב קליטתו כחבר) לא יפחת מפנסית הבסיס, בלא קשר לשנות חברותו בקיבוץ.

 

 

 

7.                  עדכון פנסית הבסיס

פנסית הבסיס תתעדכן בהתאמה לעדכון (במועד ובסכום) השכר הממוצע במשק. סכום פנסית הבסיס יעודכן ככל שהעדכון יהיה חיובי. ככל שהעדכון יהיה שלילי, לא תוקטן פנסית הבסיס, אך במועד העדכון הבא לאחר העדכון השלילי (או במועדים הבאים), יעודכן סכום פנסית הבסיס בעדכון המצטבר הכולל גם את העדכון השלילי.

 

8.                  פנסיה ושיוך דירות ונכסים

שיוך נכסים (ובכלל זה פירותיהם) ודירות בקיבוץ יותנה בהבטחת מקורות לתשלומי הפנסיה הנוכחיים והעתידיים. אין לראות בשיוך הנכסים תחליף למחויבות הקיבוץ לתשלום הפנסיה.

 

9.                  פנסיה אישית

 זכותו של חבר הקיבוץ לפנסיה היא זכות אישית ולא משפחתית, ואינה מותנית   בהכנסות (מעבודה ו/או מפנסיה) של בן/בת זוגו.

 

10.              פנסיה ליחיד

הגם שבהתאם לתקנות הערבות  ההדדית סכום הפנסיה זהה לאחד מבני זוג וליחיד, מומלץ שהקיבוץ יקבל החלטה בדבר סכום פנסית המטרה ליחיד. להשגת מטרה זו מומלץ שתכניות לצבירה פנסיונית ממקורות חוץ, תכלולנה הבטחה לקצבת לשאירים.

(ככלל, במשק נהוגה קצבת שאיר  של 40% מהמשכורת הקובעת).

 

11.              המיסוי הקיבוצי הפנימי

המיסוי על הכנסות הפנסיונר יופעל באשר לפנסית המטרה ולהכנסותיו מעבודה, אך לא על קצבאות על פי דין. שיעור המיסוי הקיבוצי הפנימי על הכנסות הפנסיונר לא יעלה על שיעור המיסוי מהכנסות מקבילות מעבודה של חבר בגיל העבודה. מומלץ ששיעור המיסוי יקבע יחסית להכנסות החבר (מס פרוגרסיבי ולא "מס גולגולת").

 

12.              הפנסיה ושרותי  קהילה לחבר ("שירותים בעין") 

שרותי קהילה לחבר (שרותי רפואה, הנחה בתרופות, דמי מנוי לברכה, הפעלת חדר אוכל, הסעות וכד'), ינתנו בכפוף להחלטת הקיבוץ, שתכלול את תימחור השרותים, לסוגיהם, באורח אחיד, לחבר בגיל העבודה ולפנסיונר.

כל אחד מהשרותים יועמד לבחירת החבר בגיל העבודה ולפנסיונר ולא ינוכו מהפנסיה כאגרה אחידה בגין כל השרותים.

 

13.              * ההכנסה הפנסיונית הפנויה

ההכנסה הפנסיונית הפנויה, לאחר המיסוי הקיבוצי הפנימי, לא תפחת מ-80% מפנסית הבסיס. בחישוב ההכנסה הפנסיונית הפנויה לא יכללו הכנסות מעבודה, דיבידנד, ומכל הכנסה אחרת שאינה בגין תקופת עבודה בקיבוץ או מחוצה לו.

          להכנסה הפנסיונית הפנויה יתווספו קצבאות על פי דין.

 

14.              חובת ההפרשה לפנסיה

על הקיבוץ חלה חובת הפרשה לפנסיה בגין התקופה השיתופית, בהתאם למקורות העומדים לרשותו  וכן הפרשה בגין החברים המועסקים על ידו, בתקופת הקיבוץ המתחדש, המבטיחה הסדר פנסיוני מקיף.

על חבר בגיל העבודה בקיבוץ המתחדש, חלה חובה של הפרשה לפנסיה בין אם הוא עובד בפועל  ובין אם אינו עובד. מחבר שאינו עובד וזכאי ל"רשת הבטחון", תופחת מסכום זה הפרשה לפנסיה המבטיחה הסדר פנסיוני מקיף בגין סכום פנסית הבסיס.

 

15.              גילוי נאות

קיומה של מערכת הערבות ההדדית בקיבוץ ובכלל זה המערכת הפנסיונית, מותנית בגילוי נאות של החבר בדבר הצבירה הפנסיונית האישית והזכויות הפנסיוניות האחרות שצבר ולפיכך חלה על החבר החובה להעמיד לרשות הקיבוץ מידע זה.

 

16.              מאזן אקטוארי קיבוצי ודו"ח צבירה פנסיונית לחבר

            הקיבוץ יפרסם מידי שנה מאזן אקטוארי ובכלל זה התכנית התקציבית לתשלומי    הפנסיה לפנסיונרים. בנוסף יועבר לכל חבר  דו"ח בדבר הצבירה האישית.

 

17.              צוות לבטחון סוציאלי

בכל קיבוץ יפעל צוות לבטחון סוציאלי שאחד מחבריו, לפחות, יהיה פנסיונר.

בין תפקידי הצוות לייזום עדכונים בתקנון הפנסיה הקיבוצי, לקדם ולפקח על המערכת הביטוחית המשלימה (ביטוח רפואי משלים, ביטוח סיעודי, בביטוח כנגד אובדן כושר עבודה וכד') וטיפול בבעיות הפרט בתחומה הרחב של המערכת הביטוחית והפנסיונית ובכלל זה לבעלי צרכים מיוחדים.

 

18.              תקנון הפנסיה הקיבוצי

על בסיס שלד תקנון הפנסיה הקיבוצי יחליט כל קיבוץ על תקנון הפנסיה שיצורף לתקנון האגודה ויהווה חלק ממנו.

 

 

תחילה: החל ממועד אישור שלד תקנון הפנסיה על ידי מועצת התנועה (להלן:"היום הקובע")

 

הוראת מעבר: קיבוץ שהחליט, קודם ליום הקובע, על פנסית מטרה הגבוהה מפנסית הבסיס והחל לשלמה (להלן:"ההחלטה"), ימשך תשלום הפנסיה, החל מהיום הקבוע, לפחות בגובה סכום פנסית המטרה, בהתאם להחלטה.

 

הערה:  * בסעיף זה הצוות חלוק בדעותיו. חלק תומכים וחלק מתנגדים להכללתו  

                 בשלד  תקנון הפנסיה.

 

 

 

צוות התקנון: אמיר גנז ויעקב אברהמי – המחלקה המשפטית

                        ראובן בוימל – יועץ מקצועי בנושא פנסיה

                        שלומי אילן – מחלקה לקיבוץ המתחדש

מריו טויב- המטה השיתופי

עמרי כנען – מנהל אגף הרכזים

עמירם אפרתי – קיבוץ דן

שושנה שגיא – קיבוץ געתון

דב פלג – קיבוץ יסעור

רבקה וילנד – מנהלת אגף חברה

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים