פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית - מושב מס' 1 ב-22.1.2004
פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית - מושב מס' 1 ב-22.1.2004

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית -
מושב מס' 1 ב-22.1.2004
רשם: רן כוחן - 22.1.2004
maz@tkz.co.il
יום ה', כ"ח שבט תשס"ד
מיקום הישיבה:
"בית ברנד" אפעל
ישב בנשיאות:
ארנון קלדניצקי (אפיקים)
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור סדר היום
פה אחד אושר סדר היום הנ"ל.
2 . אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
פה אחד וללא הערות, אושר פרוטוקול המושב הקודם של מועצת התנועה.
לפרוטוקול הישיבה הקודמת - לחץ כאן
3. מזכירי התנועה - דיווחים בין מושב למושב
סוגיית המים
המזכירים דיווחו על מחלוקת קשה עם שר החקלאות, בהקשר למאבק הזכויות על המים. לאורך
זמן צומצמו המכסות לחקלאות וגם הפיצויים שהיו אמורים לבוא כפיצוי לחקלאים בגין
צמצום המכסות, ירדו בהדרגה. נכון לשנת הדיווח, התנועה ההתיישבותית כולה הגיעה אל סף
"הקו האדום" שלה. גם מצמצמים את המכסות וגם אין משלמים פיצויים בגינם. זהו מצב
שהתנועה ההתיישבותית אינה יכולה לעמוד בו עוד. מכסות המים לחקלאות הם נכס ייצור
ראשון במעלה ולכן חובה לשמור את הזכויות עליו. בהתאם לאמור לעיל, דיווחו המזכירים,
הוחלט לצאת למאבק כולל, של כל תנועות ההתיישבות בתביעה לשמור על מכסות המים ולאפשר
לחקלאים להתפרנס בכבוד מהחקלאות. לשם כך סוכם על עריכת שורה של כנסים אזוריים,
בהשתתפות מזכירי התנועות וראשי האגפים הרלוונטיים למאבק זה.

משק החלב
נושא נוסף שנמצא כיום בעימות עם שר החקלאות, מתייחס לכל מה שקורה כיום במשק החלב.
על אף שהנושא הנמצא במחלוקת הוא נושא נקודתי, הוא מאפיין את כלל גישת השר כלפי
התנועות ההתיישבותיות בכל הנוגע לחלוקת מכסות החלב. המזכירים הצהירו כי כל
ניסיונותיו של השר לפצל בין המשק המשפחתי-מושבי לבין המשק הקיבוצי ייתקל בהתנגדות
עזה, מה גם שיש בו ערעור על הסיכומים שנעשו בעבר בין ההתיישבות למשרד החקלאות.
המטרה העיקרית של המאבק - מניעת מצבים אשר יוליכו לשבירת תכנון משק החלב בישראל.
המזכירים דיווחו כי קיימים נושאים נוספים במחלוקת, אך הגישה הכללית היא לעשות כל
מה שניתן, ע"מ להגיע להידברות ולהסכמות של באמצעות "כיפופי ידיים".

הסוכנות היהודית - תקציבים להתיישבות
המזכירים דיווחו על פגישה עם סליי מרידור ושי חרמש, הסוכנות היהודית, בנושא:
תקציבים להתיישבות. לנציגי התנועה הובהר בפגישה זו כי חלק מן התקציבים שהוקצו
לפרויקטים מתוכננים, לא יוכלו להגיע למימוש, עקב היעדר תקציבים ייעודיים. מזכירי
התנועה הקיבוצית ביקשו מנציגי הסוכנות לאפשר להמשיך את ניצול יתרת התקציבים בסעיפי
ההתיישבות, מעבר לשנת 2004, עד להשלמתם. נציגי הסוכנות הביעו הסכמתם העקרונית
להצעה. סוכם על הקמת צוות משותף לסוכנות היהודית ולתנועה הקיבוצית, שיהיה אמור לעבד
הצעה מוסכמת בנדון. הצעה זו, עפ"י הסיכום המשותף, תגיע לדיון ולאישור מועצת הנאמנים
של הסוכנות.

שחרור הקיבוצים מ"החוזה המשולש"
מזכירי התנועה הבהירו לנציגיה הבכירים של הסוכנות היהודית כי לא יסכימו לשם הסדר
בין המדינה לבין הסוכנות, על ביטול "החוזה המשולש", מבלי שבפועל הקיבוצים אכן יוכלו
להשתחרר ממנו. מאחר ולא קיימת הסכמה בעניין זה בין הסוכנות לממשלה, סביר לצפות
שהסוגיה כולה תגיע לבג"ץ. בכל מקרה, מזכירות התנועה תמשיך לתבוע את שחרור הקיבוצים
מהעול המעיק של "החוזה המשולש". אם לא ניתן יהיה להגיע להסכמה משותפת בעניין זה,
אפשר שהתנועה תראה עצמה צד עותר לבג"ץ שיוגש.

המלצות "ועדת הסיווג" ומינהל מקרקעי ישראל (979)
המזכירים דיווחו לצירי המועצה כי ההמלצות בשני התחומים הנ"ל עדיין לא הגיעו לדיון
ולאישור הממשלה. רשם האגודות השיתופיות הטיל על מזכירות התנועה הקיבוצית להציע
נוסחה שתגדיר, כמותית, את גבולות "הערבות ההדדית", עפ"י הפרמטרים המסומנים בהמלצה
מס' 6 של "ועדת הסיווג". צוות תנועתי החל כבר לעסוק בסוגיה זו. המטרה: להגיע לתקנון
מוסכם שכוחו יהיה ככוחן של התקנות הנוגעות למחויבות הקיבוץ לחבר עוזב.

צמיחה דמוגרפית
נושא זה עומד במרכז תוכנית העבודה של מזכירות התנועה. המטרה היא להגדיל ולהצעיר את
הקיבוץ. ההחלטות החדשות של המינהל - ראה לעיל - מסמנות את הכיוון הנכון: גידול
הקיבוץ מחבריו ולא ממתיישביו.

פרויקט: "בוא הביתה"
בהקשר לאמור לעיל, דיווחו המזכירים על הניסיון לחולל מיזם עליה משותף לסוכנות
היהודית ולתנועה הקיבוצית, שמטרתו היא להביא לקיבוץ צעירים, בני קיבוץ לשעבר,
המתגוררים כיום בחו"ל (בארה"ב). לעניין קידומו של פרויקט זה יגוייסו גם שליחי
התנועה והסוכנות בחו"ל. בשלב ראשון, ייעשה מאמץ מרוכז לאתר את הבנים הללו המפוזרים
בכל רחבי ארה"ב, ולקרוא להם לחזור ולשוב אל הקיבוץ המתחדש והמסורתי כאחת.

4. אישור חברות במזכירות הפעילה והרחבה
המועצה אישרה בהצבעה וברוב קולות את מאיר בר (חצור), רכז ההנהגה העולמית של
השוה"צ, ואת סמדר סיני (עין גב), רכזת המח' לקידום מעמד האישה, לחברות מלאה
במזכירות הפעילה ובמזכירות הרחבה של התנועה הקיבוצית.

5. זכויות פנסיוניות של חבר קיבוץ שעבר מקיבוץ לקיבוץ
חומר הרקע לדיון בסעיף זה צורף להזמנה לישיבה ונשלח לכל צירי המועצה ומזכירי
הקיבוצים. מדובר כאן בחברים שעברו מקיבוץ לקיבוץ, בכל הנוגע לזכויות ותק והסדרים
פנסיוניים, כאשר בקיבוץ "הקולט" מתבצעים מהלכי שינוי למיניהם. עניין זה נוגע במיוחד
לחברי קיבוצים שעברו מקיבוץ לקיבוץ לפני 1993 ובטרם תוקנו התקנות החדשות בנדון. יש
מקום להזכיר כאן, כי בעבר היה נהוג כי חבר העוזב את הקיבוץ הקולט, ישלם לו הקיבוץ
הקולט את מלוא זכויותיו ויתקזז עם "קיבוץ האם" על החלק היחסי של סכומי דמי העזיבה,
או כל זכויות אחרות שהוסכם עליהן מראש. בשנים 1993-4 נקבעו תקנות חדשות, לפיהן
מעבר של חבר מקיבוץ לקיבוץ נחשב כעזיבת הקיבוץ הראשון ומכאן גם החובה בהסדרת מלוא
ההתחייבויות הכספיות של הקיבוץ הראשון, טרם המעבר של החבר לקיבוץ השני.

עו"ד מיכי דרורי, רכז המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית, היה שותף להכנת הצעת
ההמלצות, יחד עם עו"ד אמיר גנז, אף הוא מהמח' המשפטית. עו"ד דרורי הציג את ההמלצות,
כפי שאושרו גם במזכירות הרחבה של התנועה, והציע למועצת התנועה לאמץ את הצעת המח'
המשפטית כלשונה. מדובר אומנם אך ורק בהמלצות שלא ניתן לכפות אותן על קיבוצים
(רטרואקטיבית), אך יחד עם זאת, יש להמלצות אלו משקל יתר כאשר הן באות בברכת התנועה
ומקבלות את אישור מועצת התנועה. ההמלצות מצורפות לפרוטוקול זה כנספח.

עפ"י רוח ההצעה העומדת לדיון בפני המועצה, הקיבוץ הקולט יתחשב בוותק שצבר החבר
בשני הקיבוצים (או יותר, במקרים מסוימים), ולאחר מכן ינסה להגיע לכלל התחשבנות עם
הקיבוץ הראשון. הלכה זו חלה גם במקרה והקיבוץ הראשון מסרב להכיר באחריותו לכיסוי
חלקו היחסי, כאשר אין מדבר בעזיבת הקיבוץ, אלא בחישובים לצורך פנסיה ו/או זכויות
אחרות הנובעות בגין ותק. עפ"י הנתונים המצויים, האמור לעיל נוגע למאות רבות של
חברים שעברו מקיבוץ אחד לקיבוץ אחר עוד טרם 1993 וטרם שנקבעו ההסדרים המחייבים
החדשים.

הנושא עורר שורה של תגובות מצד נציגי קיבוצים שביקשו מן התנועה לקבוע עמדה מפורשת
בנדון. מרבית הדוברים ראו את הקושי בקביעת תקנות מחייבות שתחולתן רטרואקטיבית.
במסגרת הדיון עלתה הצעה כי התנועה תראה עצמה ערבה לכל מקרה שהקיבוץ הראשון יסרב
לקבל על עצמו את המלצות התנועה. אחרים סברו כי על העניין להגיע לכלל חקיקה, על מנת
שהחברים הנוגעים בדבר יידעו כי הם מקבלים את זכויותיהם בזכות ולא בחסד.

כל הדוברים היו שותפים לאמירה המשתמעת משורת ההמלצות התנועתיות, כי יש להחיל אותן
לאלתר וללא קשר בין אם החבר נשאר בקיבוצו או מתכוון לעזוב. בכל מקרה, יש לקחת
בחשבון גם את "שיוך דירת המגורים", במסגרת כלל התחשבנויות בין שני הקיבוצים.
המזכירים שבו והציעו לצירים להציע לקיבוציהם ללכת בעקבות המלצות התנועה. גם אם אין
להמלצות תוקף מחייב, סביר לקוות - לאור נסיון העבר - כי הקיבוצים ילכו לפי המלצות
מועצת התנועה וכי לאלו יהיה משקל שיילקח בחשבון, טרם שהקיבוצים ירוצו לבוררויות
ו/או לבתי משפט...

הנושא הועמד להצבעה
ברוב גדול של צירי המועצה סוכם לאמץ את המלצות התנועה במלואן וכלשונן.
6. תוכנית העבודה ותקציב התנועה הקיבוצית - קריאה שנייה
מזכירי התנועה פתחו את הדיון בסעיף זה בהצגת עיקרי הנושאים שבהם עסקה מזכירות
התנועה בשנת 2003. בין אלה ניתן למנות את הנושאים המרכזיים הבאים (רשימה חלקית ב
לבד):
- המשך הטיפול ב"הסדר הקיבוצים";
- החלטת המינהל (ממ"י) בנושא הקרקע, בעיקר בכל מה שנוגע להחלטה 979 (חלקת המגורים
בקיבוץ);
- סיום עבודת הוועדה להגדרת הקיבוץ והקמת הצוות לקביעת התקנות ל"ערבות ההדדית";
- המאבק הציבורי בנושא המים;
- ביטולך הפטור מהגבלים עסקיים בחקלאות;
- המאבק על המשך עצמאותן של מועצות הייצור;
- המאבק להמשך קיומה של "שנת השירות" וכן הגדלת תקציבים לתנועות הנוער;
- המאבק על המשך קיומו של האגף לחינוך התיישבותי;
- הלוואות שיכון וזכאויות;
- הוועידה השנייה של התנועה הקיבוצית (עין החורש);
- ועידת תנובה וקידום הטיפול בשיוך המניות לחברים;
- טיפול מערכתי כולל בנושאי פנסיה וביטחון סוציאלי לכלל חברי הקיבוצים;
- צמיחה דמוגרפית;
- ליווי צמוד של ועדים ממונים;
- הקמת "עמק" - חברה לסיעוד בקיבוצים;
- חיבור "נייר העמדה" בנושא קיבוץ ועוד.

בהמשך, הציגו ראשי האגפים (כלכלה; חברה; משימות תנועתיות; רכזים; מטה וכ"א; חינוך)
את עיקרי התכנון של פעולות אגפיהם לשנת העבודה הנוכחית (2004). הדברים מופיעים
בחוברת שנשלחה לצירי המועצה טרם הישיבה.

ככל שהדברים קשורים לתקציב התנועה לשנת 2004, ראוי להתייחס לנקודות הבאות: התשלום
הקבוע לכל קיבוץ יעמוד השנה על סך 20,000 ₪. התשלום פר-חבר יורד השנה מ-420
₪ לחבר/ה ל-390 ₪. קיבוץ שיש בו פחות מ-40 חברים ישלם רק את התשלום
הקבוע בלבד (20,000 ₪). בכל מקרה, שום קיבוץ לא ישלם פר-חבר מעל -500
₪ (בחישוב כולל). מקסימום הסכום שישולם ע"י הקיבוצים הגדולים לא יעלה על
300,000 ₪ לשנה. מספר החברים המצרפי, לעניין התקציב הוא 43,840 חברים/ות.
סה"כ תקציב התנועה הקיבוצית: 15 מיליון ₪. תקציב זה אינו משקף את כלל היקף
תקציבי הפעולה של התנועה. יש תחומים רבים שהתקציב התנועתי משמש סדן למינוף תקציבים
גדולים יותר הבאים מגורמי חוץ (הממשלה; הסוכנות היהודית וכיו"ב).

בדיון הציבורי שהתקיים לאחר מכן, נטלו חלק שורה ארוכה של דוברים. בין עיקרי הדברים
שהועלו: לנוכח מצבם הכלכלי הירוד של קיבוצים רבים, על התנועה להתארגן ולפעול
כמערכת גדולה אחת של עזרה הדדית. באופן קונקרטי יותר, על התנועה להיות מעורבת יותר
בקיבוצים שבהם כבר בוצעו השינויים. המעקב ש"לאחרי" חשוב לא פחות מהסיוע מהליווי
"לפני" ו"במשך" תהליך השינוי. על התנועה לבדוק גם כיצד היא יכולה במציאת עבודה
לחברי קיבוץ מובטלים. על התנועה לשמש גם כגורם מתריע כלפי קיבוצים שמפטרים חברים
שגילם עולה על 50 שנה.

חברים אחרים שנטלו חלק בדיון התייחסו לקיצוצים בתקציב התנועה, בהשוואה לתקציב השנה
החולפת. חלקם הביעו חרדה מפני תהליך מתמשך של קיצוצים שיהפכו, בסופו של דבר, את
התנועה לארגון לקידום אינטרסים קיומיים בלבד.

מזכירי התנועה סיכמו את הדיון הארוך. הם אזכרו את החלטת מועצת התנועה מלפני שנתיים,
לקצץ מתקציב התנועה באופן הדרגתי ובמהלך 3 שנים רצופות. הקיצוץ של השנה הוא רק השני
בסדרת הקיצוצים ואחד נוסף יהיה צפוי בשנת התקציב הבאה. במקביל, לדבריהם, יוגבר
המאמץ התנועתי לגייס מה שיותר מקורות חיצוניים לתגבור הפעילות של התנועה.

המזכירים חזרו והדגישו - לנוכח דברי ביקורת בעניין - כי התנועה אינה עוסקת אך ורק
ב"קיבוץ המתחדש" (קיבוצי השינוי). תפקידה של התנועה לתת ביטוי ושירות לכל אחד
מהמעגלים הפועלים בה. על אף שהתקציב מתוח מאוד, הוא אמור לכסות שורה ארוכה של
פעילויות מתוכננות, אך גם כיסוי כספי למאבקים ציבוריים ומשפטיים שיידרשו לאורך כל
הדרך, בעיקר בתחומים המרכזיים שפורטו בתוכנית העבודה התנועתית. המזכירים קראו לצירי
המועצה להצביע עבור אימוץ התקציב.

הוחלט:
נשיאות המועצה הביאה את הנושא להצבעה. ברוב גדול של הצירים, אישרה המועצה את תקציב
התנועה הקיבוצית לשנת 2004.

7. שונות הודעת ח"כ אורית נוקד
ח"כ אורית נוקד סקרה בקצרה את פעילותה הפרלמנטרית בכנסת:
- מתן האפשרות לגילאי 17 להצביע בבחירות לראשות המועצות האזוריות;
- מניעת האפשרות של פינוי חבר הקיבוץ מדירתו (עבר בקריאה טרומית);
- דמי אבטלה לחברי קיבוץ (בשלבי הכנה לקריאה טרומית);
- "חוק הפנסיה" (עברה בקריאה טרומית ושולבה בהצעתו של ח"כ הירשזון. המשך הדיון
בהצעת החוק - בועדת הכספים).

ח"כ נוקד ציינה את שיתוף הפעולה בכנסת של חברי הכנסת מהתנועה הקיבוצית (אבו
וג'ומס).

יו"ר הנשיאות הודיע על סיום הישיבה.
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים