סיכום מועצת הקבה"א - בגבעת חביבה - ב-27.4.2003
סיכום מועצת הקבה"א - בגבעת חביבה - ב-27.4.2003

סיכום מועצת הקבה"א - בגבעת חביבה - 27.4.2003
רשם: דב אביטל - 27.4.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
נוכחים:
נבחרי ועידה 18, פעילים 11, נציגי קיבוצים 39, משקיפים 8 , סה"כ - 76
מנחה:
עומרי כנען
1. אושר פרוטוקול הישיבה מיום 18.12.02.
2. דיווחים
עמירה הגני ויניב שגיא מסרו אינפורמציה על משלחת הקבה"א - השומר הצעיר לפולין בה
השתתפו 200 חניכים ומדריכים מהשומר הצעיר בארץ ובעולם ו-50 מבוגרים. המסע היה בן 4
ימים וכלל סיורים בורשה, לובלין ובמחנות ההשמדה במיידנק וטרבלינקה. כמו כן,
התקיימו טכסים באנדרטת רפופורט ובמילא 18 .

3. תקנון גיוס ונהלי פעילות בקבה"א - עדכון תקנון
המועצה אישרה פה אחד את הצעת ועדת כוח אדם ומזכירות הקבה"א בנושא בתוספת 3
תיקונים/הערות:
א. במקום ועדת אד-הוק כפי שהוצע תמשיך לכהן ועדה מכינה.
ב. יש לוודא שבגופים השונים נשמר הייצוג של שני המינים עפ"י החלטות קודמות.
ג. בתאגידים עצמאיים תהייה גמישות בכול הקשור לתקנון תנאי השירות וזאת מתוך הכרה
שיש לתאגידים אלו מחויבות לעמוד בתקציבים העומדים לרשותם.

4. ה"יום קובע" למזכיר התנועה
לאחר דיון ושורה של הצעות התקבלה ההחלטה הבאה פה אחד:
בהמשך להמלצת מועצת התנועה הקיבוצית בנוגע ל"יום הקובע" ובכדי לשמור על גמישות
בתאריך הסיום של מזכיר התנועה, מחליטה המועצה שגברי ברגיל יסיים את תפקידו במהלך
שנת 2005, בתיאום עם ועדת כ"א של הקבה"א.

5. צוות "הצדק התנועתי"
ברוב של 27 קולות בעד ו-25 נגד התקבלה ההחלטה הבאה :

א. תכן הנפקות
בהמשך לטיפול בנושא תכן הנפקות, תיקח על עצמה התנועה מחויבות לפעול לשחרור כול
הקיבוצים מעול שטרי החוב. בשלב זה מחליטה התנועה לפעול להסרת הסיכון הכרוך
בשטרי החוב קודם כול על 9 קיבוצים. בשלב ב' יקודם הטיפול ב 13 קיבוצים נוספים
ובשלב ג' בשאר הקיבוצים.

ב. מניות תנובה:
המועצה רושמת לפניה את הודעת המזכירות על המשך הטיפול בנושא מניות תנובה.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים