מועצת הקבה"א - סיכום ישיבה מ-18.12.2002
מועצת הקבה"א - סיכום ישיבה מ-18.12.2002

מועצת הקבה"א - סיכום ישיבה מ-18.12.02
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
מועצת מנהלים - גבעת חביבה
גרי ברנר, יו"ר מועצת המנהלים של גבעת חביבה, הציג את רשימת המועצה החדשה הכוללת 13 חברים. 7
מהקבה"א ו-6 נציגי ציבור חיצוניים. הרשימה אושרה ברוב של 26 חברים, 2 נגד ו-8 נמנעים.

מבקר ועדת ביקורת
יוסי בן שאול, רכז מטה וכ"א בקיבוץ הארצי, הציג את הצעת ועדת כוח אדם למבקר הקבה"א - אלי לוי
משובל. אלי יעבוד בתקן של יומיים בשבוע. כמו כן, הציע יוסי לחזק את ועדת הביקורת בתוספת של 2
חברים. מיכל שצקי ממגן והקטור דימנט ממעברות.
מינויים של המבקר ושני חברי ועדת הביקורת אושרו ברוב קולות מול 2 מתנגדים.

התארגנות מרצ לבחירות
ג'ומס פתח בדיווח על היערכות מרצ לבחירות וציין, שמרצ נמצאת בנקודת זינוק טובה לאחר הצטרפותם
של יוסי ביילין, יעל דיין ורומן ברונפמן, הצטרפות שתוליך לאחר הבחירות להשלמת המהלך של בניית
מפלגה סוציאל-דמוקרטית.

התקיים דיון פתוח, שבסופו הצביעה המועצה פה אחד על הסיכום הבא:
א. במציאות הקשה בה נמצאת מדינת ישראל מבחינה מדינית, כלכלית וחברתית מרצ היא המפלגה היחידה
הנותנת תשובה כוללת לבעיות המדינה ובמיוחד בהתיישבות ובפריפריה. מרצ לא רק מציגה את העמדות
הנכונות, היא גם עושה למענם יותר מכול מפלגה אחרת.
ב. מועצת הקבה"א מתייצבת מאחורי מרצ וקוראת לחברי הקבה"א בפרט וההתיישבות העובדת בכלל לתמוך
במרצ בבחירות הקרובות לכנסת.
ג. הקבה"א יעשה את כול המאמצים על מנת להבטיח את הצלחת מרצ במערכת הבחירות החשובה העומדת
לפנינו.

הודעה בנושא "תכן הנפקות"
מזכיר התנועה, גברי ברגיל, הקריא הודעה הבאה לסכם את הטיפול שנעשה
בשנתיים האחרונות בנושא "תכן הנפקות", במטרה לעמוד בהתחייבויות תנועתיות מהעבר לגבי קיבוצי
ההטלות בנושא.
בסיכום דבריו אמר ברגיל, שבכפוף להחלטות קודמות של התנועה ברצונו להבהיר, שאותם קיבוצים,
שלגביהם התקבלה החלטה בעבר לשחררם משטרי החוב, המהלך שנעשה עד עתה משחרר אותם ממחויבות זאת
והתנועה רואה בכך את מימוש ההתחייבות התנועתית בנדון.
ברגיל הבהיר, שבקרוב תכונס הוועדה שהוקמה לטפל בנושא ותחליט על דרכי המשך לטיפול בנושא זה,
כמו בנושאים האחרים. במידת הצורך יובא הנושא לדיון במועצת הקבה"א המתוכננת לחודש מרץ.

אישור מאזנים
מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, הציג למועצה את הדו"חות הכספים של האגודה - הקיבוץ הארצי השומר
הצעיר ליום 31 בדצמבר 2001. המועצה אישרה פה אחד את הדו"ח כפי שהוצג בפניה.

תקציב 2003
מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה וגברי ברגיל, המזכיר, הציגו בפני המועצה את תקציב 2003. בסיומו
של דיון ער סוכמו הנקודות הבאות:

א. המועצה מאשרת את תקציב 2003 כפי שהוגש לה ע"י מזכירות הקבה"א.
ב. ועדת תקציב תחפש פתרונות לבקשות שהועלו במהלך הדיון "ממרכז חזן", "צוותא" ו"השומר הצעיר".
ג. המועצה רושמת לפניה את הודעת עמירם אפרתי - יו"ר חבצלת, תוך הבהרה של גברי ברגיל ומוטל
בוגומולסקי, שהם אינם מסכימים עם תוכנו.
ד. מזכירות הקבה"א תכין לדיון במועצה הצעת החלטה לגבי פעילות גופי חבצלת ומסגרת התקציב,
שיכולה/צריכה חבצלת להעמיד לרשותם.

הצעת הסיכום התקבלה פה אחד.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים